axetilen + agno3/nh3

Phản ứng C2H2 + AgNO3 hoặc Axetilen đi ra Bạc Tình axetilua nằm trong loại phản xạ thế vì thế ion sắt kẽm kim loại đã và đang được thăng bằng đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một số trong những bài xích tập luyện với tương quan về C2H2 với điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag–C≡C-Ag ↓ + 2NH4NO3

Quảng cáo

Bạn đang xem: axetilen + agno3/nh3

1. Phương trình phản xạ axetilen ứng dụng với AgNO3/NH3

HCCH + 2AgNO3 + 2NH3→ + 2NH4NO3

2. Điều khiếu nại phản xạ axetilen ứng dụng với AgNO3/NH3

- Phản ứng ra mắt ngay lập tức ĐK thông thường.

3. Hiện tượng của phản xạ axetilen ứng dụng với AgNO3/NH3

- Có kết tủa vàng xuất hiện; kết tủa là (bạc axetilua).

4. Cách tổ chức phản xạ axetilen ứng dụng với AgNO3/NH3

- Sục khí axetilen vô ống thử với chứa chấp hỗn hợp AgNO3/NH3.

5. Lưu ý về phản xạ axetilen ứng dụng với AgNO3/NH3

- Phản ứng đằm thắm axetilen và AgNO3/NH3 là phản xạ thế H sinh động. Đây không phải là phản xạ tráng gương.

6. Mở rộng lớn về đặc điểm hoá học tập của ankin

6.1. Phản ứng cộng

a) Cộng hiđro

- Khi với niken (hoặc platin hoặc palađi) thực hiện xúc tác, ankin nằm trong hiđro tạo nên trở thành anken, tiếp sau đó tạo nên trở thành ankan.

Quảng cáo

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2 Ni, to CH2 = CH2

CH2 = CH2 + H2 Ni, to CH3 – CH3

- Lưu ý: Khi người sử dụng xúc tác là lếu thích hợp Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ và một phân tử hiđro tạo nên trở thành anken.

CH ≡ CH + H2 Pd/PbCO3, to CH2 = CH2

⇒ Đặc tính này được dùng làm pha chế anken kể từ ankin.
b) Cộng brom, clo

- Brom và clo cũng ứng dụng với ankin theo đòi nhì quá trình liên tục.
Thí dụ:

CH ≡ CH + Br2 → CHBr = CHBr

CHBr = CHBr + Br2 → CHBr2 – CHBr2
c) Cộng HX (X là OH, Cl, Br, CH3COO...)

- Ankin ứng dụng với HX theo đòi nhì quá trình liên tục.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl to, xt CH2 = CHCl

CH2 = CHCl + HCl to, xt CH3 – CHCl2

- Khi với xúc tác phù hợp, ankin ứng dụng với HCl sinh đi ra dẫn xuất monoclo của anken.

Quảng cáo

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl 150200CoHgCl2 CH2 = CHCl

- Phản ứng nằm trong HX của những ankin cũng tuân theo đòi quy tắc Mac-côp-nhi-côp.

- Phản ứng nằm trong H2O của những ankin chỉ xẩy ra theo đòi tỉ lệ thành phần số mol 1:1.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2O HgSO4, H2SO4 CH3 – CH = O (anehit axetic)

d) Phản ứng đime và trime hoá

2CH ≡ CH to, xt CH ≡ C – CH = CH2 (vinylaxetilen)

3CH ≡ CH bôt C600Co C6H6 (benzen)

6.2. Phản ứng thế vì thế ion kim loại

- Sục khí axetilen vô hỗn hợp bạc nitrat vô amoniac, thấy với kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

C2H2 + AgNO3 + NH3 → Ag–C≡C-Ag + NH4NO3 | Axetilen đi ra Bạc Tình axetilua

Phản ứng thế nguyên vẹn tử hidro của C2H2 vì thế ion bạc

Quảng cáo

a) Trước khi sục khí C2H2.

b) Sau khi sục khí C2H2.

Kết luận:

- Nguyên tử hiđro links thẳng với nguyên vẹn tử cacbon links thân phụ đầu mạch với tính sinh động cao hơn nữa những nguyên vẹn tử hiđro không giống nên hoàn toàn có thể bị thay vì ion sắt kẽm kim loại.

- Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, ... cũng đều có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

6.3. Phản ứng oxi hoá

a) Phản ứng oxi hoá trọn vẹn (cháy)

Các ankin cháy toả nhiều nhiệt:

2CnH2n – 2 + (3n – 1)O2 to 2nCO2 + 2(n – 1)H2O
b) Phản ứng oxi hoá ko trả toàn
- Tương tự động anken và ankađien, ankin cũng đều có tài năng làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím.

C2H2 + AgNO3 + NH3 → Ag–C≡C-Ag + NH4NO3 | Axetilen đi ra Bạc Tình axetilua

7. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Số đồng phân ankin với công thức phân tử C5H8 không tác dụng với hỗn hợp chứa chấp AgNO3/NH3

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Có 1 đồng phân thỏa mãn: CH3CCCH2CH3

Câu 2: X hoàn toàn có thể nhập cuộc cả 4 phản xạ. Phản ứng cháy vô oxi, phản xạ nằm trong brom, phản xạ nằm trong hiđro (xúc tác Ni, t0), phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3. X là

A. etan

B. etilen

C. axetilen

D. but-2-in

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

X nhập cuộc phản xạ nằm trong brom, nằm trong hidro cần với links π xoàng bền (loại A)

X với phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3 → X là ank-1-in

→ Chất thỏa mãn nhu cầu đề Câu là axetilen.

Câu 3: Để phân biệt but-1-in và but-2-in người tớ sử dụng thuốc demo này sau đây?

A. Dung dịch lếu thích hợp KMnO4 + H2SO4

B. Dung dịch AgNO3/NH3

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch HCl

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Các ankin-1-in với phản xạ đặc thù là ứng dụng với AgNO3/NH3 tạo nên kết tủa gold color → lựa chọn dung dịch demo là hỗn hợp AgNO3/NH3

Phương trình hóa học:

CHCCH2CH3+AgNO3+NH3AgCCCH2CH3+NH4NO3

Câu 4: Dẫn 17,4 gam lếu thích hợp khí X bao gồm propin và but-2-in lội thiệt lờ đờ qua loa bình đựng hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thấy với 44,1 gam kết tủa xuất hiện tại. Phần trăm thể tích của từng khí vô X là

A. C3H4 (80%) và C4H8 (20%)

B. C3H4 (25%) và C4H6 (75%)

C. C3H4 (75%) và C4H6 (25%)

D. C3H4 (20%) và C4H6 (80%)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Khi cho tới lếu thích hợp X ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 thì chỉ mất propin phản xạ, but-2-in ko phản xạ vì thế không tồn tại nối thân phụ đầu mạch.

Phương trình hóa học

CHCCH3+AgNO3+NH3AgCCCH3+NH4NO3

Ta có: n = 0,3 mol

Theo phương trình: nC3H4=n=0,3 mol

mC3H4=0,3.40=12 gam

mC4H6=17,412=5,4 gam

nC4H6=5,454=0,1 mol

Thành phần Phần Trăm về thể tích những khí vô lếu thích hợp là

%VC3H4=0,30,3+0,1.100%=75%

%VC4H6=100%75%=25%

Câu 5: Cho 3,36 lít khí ankin X (đktc) phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3 nhận được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

A. C4H6

B. C2H2

C. C4H4

D. C3H4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Ta có: nX = 0,15 mol

Xem thêm: tơ nitron thuộc loại tơ

Gọi công thức của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

Ta có: n= nX = 0,15 mol

M=360,15=240

TH1: Ankin với 1H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 108 + 1 = 133

→ không tồn tại ankin thỏa mãn

TH2: Ankin với 2H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 2.108 + 2 = 26

→ X là C2H2

Câu 6: Cho 0,1 mol lếu thích hợp bao gồm axetilen và ankin X với tỉ lệ thành phần mol 1:1 vô hỗn hợp chứa chấp AgNO3 dư vô NH3 nhận được 19,35 gam kết tủa. Công thức của ankin X là

A. CH3CH2CH2CCH

B. CH3CH2CCH

C. CH3CCCH3

D. CH3CCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nC2H2=nX=0,12=0,05 mol

TH1: ankin X ko ứng dụng với AgNO3/NH3

Kết tủa nhận được là Ag2C2

nAg2C2=nC2H2=0,05 moln=0,05.240=12<19,35g (không thỏa mãn)

TH2: ankin X có công năng với AgNO3/NH3

Gọi công thức của ankin là RCCH

→ Kết tủa nhận được bao gồm Ag2C2 (0,05 mol) và RCCH(0,05 mol)

Ta có: 0,05.240 + 0,05(R + 132) = 19,35 → R = 15 (-CH3)

Vậy X là CH3CCH

Câu 7: Hỗn thích hợp X bao gồm hidro và một hidrocacbon. Nung rét 14,56 lít lếu thích hợp X (đktc), với Ni xúc tác cho tới khi phản xạ trọn vẹn nhận được lếu thích hợp Y với lượng 10,8 gam. hiểu tỉ khối của Y đối với metan là 2,7 và Y với tài năng làm mất đi color hỗn hợp brom. Công thức phân tử của hidrocacbon là

A. C3H6

B. C4H6

C. C3H4

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nX=0,65 mol,MY¯=43,2

Áp dụng quyết định luật bảo toàn lượng tớ có:

mX=mY=10,8nX.MX¯=nY.MY¯nY=0,25 mol

Vì lếu thích hợp Y với tài năng làm mất đi color hỗn hợp brom nên hidro phản xạ không còn, hidrocacbon còn dư. Như vậy vô lếu thích hợp X

nH2=0,650,25=0,4 mol;nCxHy=0,25 mol

→ (12x + y).0,25 + 0,4.2 = 10,8 → 12x + nó = 40 → x = 3 và nó = 4

Vậy hidrocacbon là C3H4

Câu 8: Cho 3,12 gam ankin X phản xạ với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, ), nhận được lếu thích hợp Y chỉ mất nhì hiđrocacbon. Công thức phân tử của X là

A. C2H2

B. C5H8

C. C4H6

D. C3H4

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Gọi công thức phân tử ankin X: CnH2n2n2

CnH2n2+H2Pb/PbCO3,t0CnH2n0,10,1(mol)

Sau phản xạ nhận được 2 hidrocacbon →ankin X dư

nX>0,1MX<3,120,1=31,2 ankin X là C2H2

Câu 9: Đốt cháy trọn vẹn lếu thích hợp X bao gồm C2H2, C3H4 và C4H4 (số mol từng hóa học vì thế nhau) nhận được 0,09 mol CO2. Nếu lấy và một lượng lếu thích hợp X như bên trên ứng dụng với cùng một lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, thì lượng kết tủa nhận được to hơn 4 gam. Công thức kết cấu của C3H4 và C4H4 vô X thứu tự là

A. CHCCH3,CH2=CHCCH

B. CHCCH3,CH2=C=C=CH2

C. CH2=C=CH2,CH2=C=C=CH2

D. CH2=C=CH2,CH2=CHCCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Gọi số mol những hóa học vô lếu thích hợp X đều là x mol

nCO2=2x+3x+4x=0,09x=0,01

C2H2AgNO3/NH3Ag2C20,01 0,01

Khối lượng kết tủa đưa đến bởi C2H2 phản xạ với AgNO3/NH3 là 2,4 gam suy đi ra nhì hóa học sót lại khi phản xạ với AgNO3/NH3 cho tới lượng kết tủa to hơn 1,6 gam

CH2=CHCCHAgNO3/NH3CH2=CHCCAg 0,01 0,01

Khối lượng kết tủa đưa đến bởi C4H4 phản xạ với AgNO3/NH3 là một trong,59 gam

→ C3H4 cần nhập cuộc phản xạ kết tủa

Vậy công thức kết cấu của C3H4 và C4H4 vô X thứu tự là CHCCH3,CH2=CHCCH

Câu 10: Cho 13,8 gam hóa học cơ học X với công thức phân tử C7H8 ứng dụng với cùng một lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, nhận được 45,9 gam kết tủa. X với từng nào đồng phân kết cấu thỏa mãn nhu cầu

A. 5

B. 4

C. 6

D. 2

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Phương trình phản ứng

C7H8+nAgNO3+nNH3C7H8nAgn+nNH4NO30,15 0,15

Ta có: (12.7 + 8-n + 108n).0,15 = 45,9 → n = 2

Mặt không giống chừng bất bào hòa của C7H8 vì thế 2.78+22=4

→ C7H8 với nhì nối thân phụ ở đầu mạch, những đồng phân thỏa mãn nhu cầu là

CHCCH2CH2CH2CCH

CHCCH2CH(CH3)CCH

CHCC(CH3)2CCH

CHCCH(C2H5)CCH

Câu 11: Đốt cháy m gam hidrocacbon A ở thể khí vô ĐK thông thường được CO2 và m gam H2O. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol hidrocacbon B là đồng đẳng tiếp đến của A rồi hít vào toàn cỗ thành phầm cháy vào trong bình nước vôi vô dư thấy lượng bình tăng x gam. Giá trị x là

A. 29,2 gam

B. 31 gam

C. trăng tròn,8 gam

D. 16,2 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Đặt công thức phân tử của A là CxHy

Phương trình phản ứng:

CxHy+(x+y4)O2t0xCO2+y2H2Om12x+y y2.m12x+y

y2.m12x+y=m18xy=23

Vì hidrocacbon A ở thể khí nên số C ko vượt lên trên quá 4. Vậy A là C4H6, đồng đẳng tiếp đến của A là C5H8

C5H8+O2,t05CO2+4H2O0,1 0,5 0,4

x=0,5.44+0,4.18=29,2 gam

Câu 12: Cho 2,24 lít (đktc) lếu thích hợp X bao gồm C2H4 và C2H2 lội lờ đờ qua loa bình đựng hỗn hợp Br2 dư thấy lượng bình gia tăng 2,7 gam. Thành phần Phần Trăm thể tích của C2H2 với vô lếu thích hợp X là

A. 40%

B. 50%

C. 60%

D. 75%

Hướng dẫn giải

Đáp án B

nX=2,2422,4=0,1mol

Gọi số mol của C2H4 và C2H2 thứu tự là x và nó mol

x + nó = 0,1 (1)

C2H4+Br2C2H4Br2xxxmolC2H2+2Br2C2H2Br4y2yy(mol)

Ta với lượng bình tăng vì thế lượng lếu thích hợp khí X →28x + 26y = 2,7 (2)

Từ (1) và (2) →x = nó = 0,05

Phần trăm thể tích vì thế Phần Trăm số mol khí.

%VC2H4=0,050,1.100%=50%%VC2H2=100%50%=50%

Xem thêm: độ tụ của thấu kính

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C2H2 + H2 → C2H4
 • C2H2 + 2H2 → C2H6
 • C2H2 + Br2 → C2H2Br2
 • C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
 • C2H2 + HCl → C2H3Cl
 • C2H2 + H2O → CH3CHO
 • 2CH≡CH → CH≡CH-CH=CH2 ( vinyl axetilen )
 • 3CH≡CH → C6H6 ( benzen )
 • nCH≡CH → (-CH=CH-)n (nhựa cupren)
 • 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
 • 3C2H2 + 8KMnO4 → 3(COOK)2 + 8MnO2 ↓ + 2KOH + 2H2O
 • C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2
 • C2H2 + Cl2 → 2C + 2HCl
 • C2H2 + HBr → C2H3Br

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankin.jsp