bài tập về thì hiện tại hoàn thành

Bài viết lách 50 Bài tập dượt Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong cực kỳ hoặc đem điều giải bao gồm vừa đủ lý thuyết trọng tâm về Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong và bên trên 50 bài xích tập dượt về Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tinh lọc, đem đáp án cụ thể giúp đỡ bạn nắm rõ cơ hội dùng của Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong.

50 Bài tập dượt Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong cực kỳ hoặc đem điều giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Cách dùng

Bạn đang xem: bài tập về thì hiện tại hoàn thành

- Hành động tiếp tục hoàn thành xong cho đến thời khắc thời điểm hiện tại nhưng mà ko phát biểu cho tới nó xẩy ra Lúc nào

- Hành động chính thức ở vượt lên khứ và đang được nối tiếp ở hiện tại tại

- Về một hành vi vô vượt lên khứ tuy nhiên cần thiết bên trên thời khắc nói

2. Cấu trúc

Khẳng toan (+)

S + have/ has + VpII

Trong đó:

– S = I/ We/ You/ They + have

– S = He/ She/ It + has

Eg: It has rained for 2 days.

(Trời mưa 2 ngày rồi.)

Phủ toan (-)

S + haven’t/ hasn’t + VpII

Trong đó:

– haven’t = have not

– hasn’t = has not

Eg: We haven’t met each other for a long time.

(Chúng tôi ko gặp gỡ nhau vô một thời hạn nhiều năm rồi.)

Nghi vấn (?)

Have/ Has + S + VpII ?

Trong đó:

- Yes, I/ we/ you/ they + have.

- Yes, he/ she/ it + has.

Eg:

- Have you ever travelled to tát America? (Bạn từng du ngoạn cho tới Mỹ khi nào chưa?)

- Yes, I have./ No, I haven’t.

3. Dấu hiệu nhận biết

just, recently, lately thời gian gần đây, vừa vặn mới
alreadyrồi
before trước đây
ever đã từng
never chưa từng, ko bao giờ
for + N – quãng thời gian trong khoảng tầm (for a year, for a long time, …)
since + N – mốc/điểm thời gian từ Lúc (since 1992, since June, …)
yet chưa (dùng vô câu phủ toan và câu hỏi)
so far = until now = up to tát now = up to tát the present cho cho tới bây giờ

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Cho dạng đích thị của động kể từ vô ngoặc.

1. She already ( watch) this movie.

2. He (write) his report yet?

3. We (travel) to tát Thành Phố New York lately.

4. They (not give) his decision yet.

5. Tracy ( not see) her friend for 2 years.

6. I (be) to tát London three times.

7. It (rain) since I stopped my work.

8. This is the second time I (meet) him.

9. They (walk) for more phàn nàn 2 hours.

10. You (get) married yet?

1. has already watched

2. has he written

3. have travelled

4. haven’t given

5. hasn’t seen

6. have been

7. has rained

8. have met

9. have walked

10.have you got

Task 2. Viết lại câu sao mang đến nghĩa ko thay đổi dùng kể từ khêu ý vô ngoặc.

1. She started to tát live in Hanoi 2 years ago. (for)

→ …………………………………………………………………………………………………………………………

2. He began to tát study English when he was young. (since)

→ ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. I have never eaten this kind of food before. (This is)

→ ………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. I have never seen such a beautiful girl before. (She is)

→ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. This is the best novel I have ever read. (before)

→ ………………………………………………………………………………………………………………………………

1. She has lived in Hanoi for 2 years. (Cô ấy sinh sống ở thủ đô hà nội được hai năm rồi.)

2. He studied English since he was young. (Anh ấy học tập giờ đồng hồ Anh kể từ thời điểm anh ấy còn con trẻ.)

3. This is the first time I have ever eaten this kind of food. (Đây là phiên trước tiên tôi từng được ăn loại thực phẩm này.)

4. She is the most beautiful girl I have ever met. (Cô ấy là cô nàng đẹp tuyệt vời nhất nhưng mà tôi từng gặp gỡ.)

5. I have never read such a good novel before. (Trước phía trên tôi trước đó chưa từng hiểu một cuốn tè thuyết này hoặc như là vậy.)

Task 3. Mỗi câu sau có một lỗi sai. Tìm và sửa bọn chúng.

1. I haven’t cutted my hair since last June.

………………………………………………………………………………………………………………………………

2. She has not working as a teacher for almost 5 years.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. The lesson haven’t started yet.

……………………………………………………………………………………

4. Has the cát eat yet?

………………………………………………………………

5. I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. I have just decided to tát start working next week.

………………………………………………………………………………………………………………………………

7. He has been at his computer since seven hours.

………………………………………………………………………………………………………………………………

8. She hasn’t receivedany good news since a long time.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. My father hasn’t playedany sport for last year.

………………………………………………………………………………………………………………………………

10. I’d better have a shower. I hasn’t hadone since Thursday.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. cutted ⇒ cut

2. working ⇒ worked

3. haven’t ⇒ hasn’t

4. eat ⇒ eaten

5. hasn’t ⇒ haven’t

6. (Ko sai)

7. since ⇒ for

8. since ⇒ for

9. for ⇒ since

10. hasn’t ⇒ haven’t

Task 4. Viết lại những câu sau dựa vào những kể từ mang đến sẵn đem dùng thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong.

1. We/ not eat/ out/ since/ mom’s birthday.

…………………………………………………………………………………………………………………

2. How/ long/ you/ live/ here?

…………………………………………………………………………………

3. You/ ever/ been/ Russia?

……………………………………………………………………………………

4. She/ not/ meet/ kids/ since Christmas.

……………………………………………………………………………………………………………

5. They/ repair/ lamps/ yet?

……………………………………………………………………………

1. We haven’t eaten out since mom’s birthday.

2. How long have you lived here?

3. Have you ever been to tát Russia?

4. She hasn’t met her kids since Christmas.

5. Have they repaired the lamps yet?

Task 5. Khoanh tròn trặn vô đáp án đích thị.

1. There _______________ a lot of changes in Vietnam since the 1990s.

A. was     B. have been

C. has been     D. are

2. It _______________ him almost 1 hour to tát go to tát school by bus every day.

A. takes    B. took

C. has taking    D. is taking

3. Her hometown _______________ a lot of hills and mountains.

Xem thêm: phép vua thua lệ làng

A. has     B. gets

C. is     D. has got

4. My dog _______________ my cát since I came home page.

A. is chasing    B. has chased

C. chased     D. chases

5. I fell asleep while I _______________ my homework last night.

A. was doing    B. have done

C. did     D. is doing

1. B. have been

2. A. takes

3. A. has

4. B. has chased

5. was doing

Task 6. Chia động kể từ vô ngoặc.

1. There is no more cheese. I (eat)……………. it all, I’m afraid.

2. The bill isn’t right. They (make)………….. a mistake.

3. Don’t you want to tát see this programme? It ………….(start).

4. It’ll soon get warm in here. I (turn)……….. the heating on.

5. ………They (pay)…….. money for your mother?

6. Someone (take)………………. my bicycle.

7. Wait for few minutes, please! I (finish)……………. my dinner.

8. ………You ever (eat)………….. Sushi?

9. She (not/come)…………… here for a long time.

10. I (work…………..) here for three years.

11. ………… You ever …………..(be) to tát New York?

12. You (not/do) ………….yor project yet, I suppose.

13. I just (see)………. Andrew and he says he ……..already (do)………. about half of the plan.

14. I ………..just (decide)……… to tát start working next week.

15. He (be)…………. at his computer for seven hours.

16. She (not/have) ……………any fun a long time.

1. There is no more cheese. I (eat) have eaten it all, I’m afraid.

2. The bill isn’t right. They (make) have made a mistake.

3. Don’t you want to tát see this programme? It (start) has started.

4. It’ll soon get warm in here. I (turn) have turned the heating on.

5. Have they (pay) paid money for your mother?

6. Someone (take) has taken my bicycle.

7. Wait for few minutes, please! I (finish) have finished my dinner.

8. Have You ever (eat) eaten Sushi?

9. She (not/come) hasn't come here for a long time.

10. I (work) have worked here for three years.

11. Have You ever (be) been to tát New York?

12. You (not/do) haven't done your project yet, I suppose.

13. I have just (see) seen Andrew and he says he has already (do) done about half of the plan.

14. I have just (decide) decided to tát start working next week.

15. He (be) has been at his computer for seven hours.

16. She (not/have) hasn't had any fun a long time.

Task 7. quý khách hàng hãy viết lách những thắc mắc nhằm căn vặn những việc người xem đã trải, người sử dụng với ‘ever’

1. (ride / horse?)

Have ......................................

2. (be / California?)

Have .........................................

3. (run / marathon?)

Have ..............................................

4. (speak / famous person?)

Have ................................................

5. (most beautiful place / visit?)

What’s.............................................

1. Have you ever ridden a horse?

2. Have you ever been to tát California?

3. Have you ever run rẩy (in) a marathon?

4. Have you ever spoken to tát a famous person?

5. What's the most beautiful place you've ever visited? / ... you have ever visited?

Task 8. Trả điều những thắc mắc nhờ vào kể từ vô ngoặc.

1. Would you lượt thích something to tát eat?

No, thanks. ..... I have just had lunch... (I / just / have / lunch)

2. Do you know where Julia is?

Yes, .................................................................................. (I / just / see / her)

3. What time is David leaving?

..........................................................................................(He / already / leave)

4. What's in the newspaper today?

I don't know. .. ............................................................. (I / not / read / it / yet)

5. Is Sue com ing to tát the cinema with us?

No, ................................................................................ (She / already / see / the film)

6. Are your friends here yet?

Yes,.......................................................................................... (they / just / arrive)

7. What does Tim think about your plan?

................................................................................................(we / not / tell / him / yet)

2. Yes, I've just seen her./ Yes, I have just seen her. or Yes, I just saw her.

3. He's already left./ He has already left. or He already left.

4. I haven't read it yet. or I didn't read it yet.

5. No, she's already seen the film./ No, she has already seen. or No, she already saw.

6. Yes, they've just arrived./ Yes, they have just arrived. or Yes, they just arrived.

7. We haven't told him yet. or We didn't tell him yet.

Task 9. Đọc những trường hợp, dùng những động kể từ tiếp sau đây và viết lách lại câu với thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong. arrive - break – fall - go - up - grow - improve – lose

1. Tom is looking for his key. He can't find it.

= Tom has lost his key.

2. Lisa can't walk and her leg is in plaster.

Lisa ..........................................................................

3. Last week the bus fare was £1 .80. Now it is £2.

The bus fare ..............................................................

4. Maria's English wasn't very good. Now it is better.

Her English ..............................................................

5. Dan didn't have a beard before. Now he has a beard.

Dan ..........................................................................

6. This morning I was expecting a letter. Now I have it.

The letter .................................................................

7. The temperature was đôi mươi degrees. Now it is only 12.

The ...........................................................................

2. Lisa has broken her leg.

3. The bus fare has gone up.

4. Her English has improved.

5. Dan has grown a beard.

6. The letter has arrived.

7. The temperature has fallen.

Task 10. Chọn “Been” hoặc “Gone”

1. James is on holiday. He's gone to tát Italy.

2. Hello! I've just .............. to tát the shops. I've bought lots of things.

3. A lice isn't here at the moment. She's ........................... to tát the cửa hàng to tát get a newspaper.

4. Tom has ......................... out. He'll be back in about an hour.

5. 'Are you going to tát the bank?' - 'No, I've already ........................... to tát the ngân hàng.'

1. gone

2. been

3. gone

4. gone

5. been

Xem thêm thắt những bài xích tập dượt Ngữ pháp Tiếng Anh cực kỳ hoặc đem điều giải cụ thể khác:

  • Bài tập dượt Thì thời điểm hiện tại ngày nay hoàn thành xong tiếp nối cực kỳ hoặc đem điều giải
  • Bài tập dượt Thì vượt lên khứ đơn cực kỳ hoặc đem điều giải
  • Bài tập dượt Thì vượt lên khứ tiếp nối cực kỳ hoặc đem điều giải
  • Bài tập dượt Thì vượt lên khứ hoàn thành xong cực kỳ hoặc đem điều giải

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm nối tiếp theo gót dõi những loạt bài xích tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của công ty chúng tôi.