chất nào sau đây là chất béo

Câu hỏi:

23/08/2021 58,459

B. Tripanmitin.

Bạn đang xem: chất nào sau đây là chất béo

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Phương pháp giải:

Chất rộng lớn là trieste của glixerol và axit rộng lớn.

Giải chi tiết:

Tripanmitin (C15H31COO)3C3H5 là hóa học rộng lớn.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 24,36 gam tripeptit mạch hở Gly-Ala-Gly tính năng với lượng hỗn hợp HCl một vừa hai phải đầy đủ, sau phản xạ nhận được hỗn hợp Y chứa chấp m gam muối bột. Giá trị m là:

A. 40,42 gam.

B. 41,82 gam.

C. 37,50 gam.

D. 38,45 gam.

Câu 2:

Polime nhập sản phẩm nào là tại đây đều nằm trong loại tơ nhân tạo?

A. Tơ visco và tơ xenlulozơ axetat.

B. Tơ nilon-6,6 và tơ nilon-6.

C. Tơ tằm và tơ visco.

D. Tơ visco và tơ nilon-6,6.

Câu 3:

Cho 0,2 mol H2NCH2COOH phản xạ với hỗn hợp NaOH dư. Khối lượng NaOH nhập cuộc phản xạ là:

A. 8 gam.

B. 6 gam.

Xem thêm: văn 8 câu phủ định

C. 16 gam.

D. 4 gam.

Câu 4:

Chất nào là sau đấy là tripeptit?

A. Ala-Ala-Gly.

B. Gly-Ala-Gly-Ala.

C. Ala-Gly.

D. Ala-Ala.

Câu 5:

Đốt cháy trọn vẹn láo ăn ý Mg, Al nhập oxi dư, cho tới thành phầm cháy nhập hỗn hợp HCl dư. Số phương trình chất hóa học của những phản xạ xẩy ra là:

A. 5.

B. 4.

C. 6.

D. 3.

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Glucozơ sở hữu phản xạ thủy phân.

B. Etyl acrylat sở hữu phản xạ tráng bạc.

C. Đipeptit Ala-Ala sở hữu phản xạ color biure.

Xem thêm: soạn văn 7 bầy chim chìa vôi

D. Ở ĐK thông thường, tristearin là hóa học rắn.