đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

Câu hỏi:

02/08/2019 116,206

A.  Làm tăng độ cao thấp chiều nhiều năm của cây

Bạn đang xem: đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

B. Diễn đi ra sinh hoạt của tầng sinh bần

Đáp án chủ yếu xác

C. Diễn đi ra cả ở cây Một lá lộc và cây Hai lá mầm

D. Diễn đi ra sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sinh trưởng loại cấp cho là việc phát triển bề ngang của cây?

A. Do tế bào phân sinh mặt mày của cây thân thích thảo tạo ra ra

B. Do tế bào phân sinh mặt mày của cây thân thích mộc tạo ra ra

C. Do tế bào phân sinh mặt mày của cây Một lá lộc tạo ra ra

D. Do tế bào phân sinh lóng của cây tạo ra ra

Câu 2:

Phát biểu trúng về tế bào phân sinh mặt mày và tế bào phân sinh lóng là?

A. Mô phân sinh mặt mày và tế bào phân sinh lóng với ở thân thích cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh mặt mày với ở thân thích cây Một lá lộc, còn tế bào phân sinh lóng với ở thân thích cây Hai lá mầm

C. Mô phân sinh mặt mày với ở thân thích cây Hai lá lộc, còn tế bào phân sinh giá buốt với ở thân thích cây Một lá mầm

D. Mô phân sinh mặt mày và tế bào phân sinh giá buốt với ở thân thích cây Hai lá mầm

Câu 3:

Xét  các Điểm lưu ý sau:

(1) thực hiện tăng độ cao thấp chiều ngang của cây

(2) Diễn đi ra đa số ở cây Một lá lộc và giới hạn ở cây Hai lá mầm

(3) ra mắt sinh hoạt của tầng sinh mạch

(4) ra mắt sinh hoạt của tầng sinh xấu xí (vỏ)

(5) chỉ thực hiện tăng chiều nhiều năm của dây

Những Điểm lưu ý bên trên không tồn tại ở phát triển loại cấp cho là

A. (1) và (4)         

B. (2) và (5)

Xem thêm: khi xảy ra hiện tượng đoản mạch thì cường độ dòng điện trong mạch

C. (1), (3) và (5)         

D. (2), (3) và (5)

Câu 4:

Cho những phần tử sau:

(1) đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (5) và (6)

Câu 5:

Ở cây Hai lá lộc, tính kể từ ngọn cho tới rễ là những loại tế bào phân sinh theo gót loại tự?

A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh mặt mày →  mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ →  mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh mặt mày →  mô phân sinh bên

D. Mô phân sinh mặt mày → tế bào phân sinh đỉnh ngọn →  mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 6:

Quan sát  mặt cắt theo đường ngang thân thích,  sinh trưởng loại cấp cho theo gót trật tự kể từ ngoài vô vào thân thích là?

A. Bần → tầng sinh xấu xí → mạch rây loại cấp cho → tầng phân sinh mặt mày → mộc dác → mộc lõi

B. Bần → tầng sinh xấu xí → mạch rây sơ cấp cho → tầng sinh mạch → mộc loại cấp cho → mộc sơ cấp

C. Bần → tầng sinh xấu xí → mạch rây sơ cấp cho → mạch rây loại cấp cho →tầng sinh mạch à  gỗ loại cấp cho → mộc sơ cấp

Xem thêm: toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống

D. Tầng sinh xấu xí → xấu xí → mạch rây sơ cấp cho → tầng sinh mạch → mộc loại cấp cho → tủy