đề thi hsg hóa 8

ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP CỤM
NĂM HỌC 2022 – 2023

Môn: Hóa học tập – Lớp 8
Thời lừa lọc thực hiện bài: 120 phút (không kể thời hạn gửi gắm đề)
(Đề thi đua với 08 câu, bao gồm 01 trang)

Bạn đang xem: đề thi hsg hóa 8

Câu 1. (2,0 điểm) Cho những yếu tắc Na, C, S, H và O. Hãy ghi chép công thức
hóa học tập những thích hợp hóa học oxit, axit, bazơ và muối bột tạo nên trở nên kể từ những yếu tắc bên trên.
Câu 2. (2,0 điểm) Viết phương trình chất hóa học hoàn thiện chuỗi biến đổi sau:
(ghi rõ rệt ĐK phản xạ, nếu như có)
KClO3

O2

Fe3O4

H2O

H2SO4

H2

HCl

Câu 3. (2,0 điểm) Cho những hóa học Ca , H2O, C, KMnO4, P.. Viết những PTHH để
điều chế rời khỏi những hóa học sau: Ca(OH)2 , O2, H3PO4, CaCO3
Câu 4. (2,0 điểm) Giải thích những hiện tượng sau:
a) Trên bề mặt hố nước vôi tôi vô tự nhiên có lớp váng mỏng.
b) Nung thanh sắt vô ko khí, khối lượng thanh sắt lại tăng.
c) Mưa axit thực hiện tác động cho tới cây cỏ, đồ dùng vị những sắt kẽm kim loại.
d) Hiện tượng cảm giác căn nhà kính thực hiện ngược khu đất rét lên.
Câu 5. (4,0 điểm) Cho một lượng sắt kẽm kim loại R với lượng 5,4 gam vô dung
dịch HCl dư thì chiếm được 6,72 lít khí Hiđro (ĐKTC). Xác ấn định sắt kẽm kim loại R vô 2
trường thích hợp sau:
a) tường R với hóa trị III.
b) Chưa biết hóa trị của R.
Câu 6. (3,0 điểm) Cho 2,7g sắt kẽm kim loại Al với 9,8g H2SO4 vô dung dịch
H2SO4, phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Hãy tính lượng những hóa học chiếm được sau phản
ứng.
Câu 7. (3,0 điểm) Cho 6,5g lếu láo thích hợp bao gồm Zn và ZnO thuộc tính với axit HCl dư
thấy với cùng 1 lượng khí sinh rời khỏi, lượng khí này Lúc cháy dẫn đến 0,9 g nước. Tính thành
phần % về lượng từng hóa học vô lếu láo thích hợp đầu .
Câu 8. (2,0 điểm) Tổng 3 loại phân tử của vẹn toàn tử một yếu tắc là 13. Tính số
hạt từng loại. Xác ấn định thương hiệu yếu tắc bại. tường p ≤ n ≤ 1,5p.

--------------------HẾT--------------------Họ thương hiệu sỹ tử..................................................Số báo danh................

HƯỚNG DẪN CHẤM DỀ HỌC SINH GIỎI CẤP CỤM
Năm học tập 2022-2023
Môn: Hóa học tập – Lớp 8
Câu 1. (2,0 đ )Viết được đầy đủ những chất

(2,0 đ )

Câu 2. (2,0 đ)
Viết được từng PTHH, cân đối, và với ĐK quan trọng là 0,25 đ. 6 PTHH (1,5 đ)
Có đầy đủ ĐK quan trọng của những ptpu 0,5đ.
Câu 3. (2,0 đ ): Viết được pthh pha trộn được một hóa học được 0,5đ
Câu 4. (2,0 đ ) Giải thích từng hiện tượng được 0,5 đ
Câu 5. (4, 0 đ) Ta với nR = 6,72 / 22,4 = 0,3 mol
a,

2 R + 6 HCl

0,5đ

2RCl3 + 3H2

5,4 /MR

0,3

Ta với 5,4/MR = 0,2
Vậy MR = 27 ; R là Al
b,

1,5đ

Xem thêm: cao đẳng kinh tế đối ngoại điểm chuẩn

Đặt hóa trị của R là x ( 1 ≤ n ≤ 3 ; x nằm trong N )
2R + 2xHCl

2 RClx + xH2

5,4/MR
Ta có

0,3

5,4/MR = 0,6/x
MR = 9 x

Vậy x = 3 thỏa mãn; MR = 27 ; R là Al

Câu 6. (3, 0 đ)
nAl = 8,1 : 27 = 0,3 mol
nH2SO4 = 58,8 : 98 = 0,6 mol
2Al + 3H2SO4
Al2(SO4)3 + 3H2
2
3
1
3
0,3
0,6
Ta co: 0,3/2 0,6/3 Vậy H2SO4 dư,
nAl2(SO4)3 = 0,15 mol. mAl2(SO4)3 = 0,15. 342 = 51,3 (g)
nH2 = 0,45 mol. mH2 = 0,45.2 = 0,9 (g)
nH2SO4 pư = 0,45 mol. nH2SO4 dư = 0,6 – 0,45 = 0,15 mol
mH2SO4 dư = 0,15 .98 = 14,7 (g)
Câu 7. (3, 0 đ).
Ta với nH2O = 0,9 : 18 = 0,05 mol2H2 + O2

2H2O

nH2 = nH2O = 0,05 mol
Zn + 2HCl

ZnCl2 + H2

nZn = nH2 = 0,05 mol

1,5đ

Vậy mZn = 0,05. 65 = 3,25 (g)

% Zn = 50%

Nên mZnO = 6,5 – 3,25 = 3,25 (g)

% ZnO = 50%

1,5đ

Xem thêm: nước việt nam nằm ở

Câu 8. (2,0 đ)
Ta với p + n + e = 13
P=e
p ≤ n ≤ 1,5p
Ta có
p ≤ 13-2p ≤ 1,5p
Vậy p = e = 4 Be
n=5


3,7 ≤

p ≤ 4,3