đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kì 2

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 5 năm 2022 – 2023 4 đề ganh đua Tiếng Anh học tập kì 2 lớp 5 (Có đáp án) ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm hiểu từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh vô phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn nhất nhé.

TOP 5 Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2022 – 2023 canh ty những em học viên lớp 5 tìm hiểu thêm, luyện giải đề, nắm rõ cấu hình đề ganh đua nhằm đạt sản phẩm cao vô kỳ ganh đua cuối học tập kì hai năm 2022 – 2023.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kì 2

Đồng thời, cũng canh ty thầy cô tìm hiểu thêm xây đắp đề ganh đua học tập kì hai năm 2022 – 2023 mang đến học viên của tớ. Dường như, hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thắt đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt, Lịch sử – Địa lý. Vậy chào thầy cô và những em theo đòi dõi nội dung bài viết bên dưới đây:

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2022 – 2023

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Circle the odd-one-out.

1.

a. bus

b. helicopter

c. motorcycle

d. train

2.

a. along

b. in the middle of

c. between

d. because

3.

a. young

b. handsome

c. tall

d. dance

4.

a. snow

b. elbow

c. show

d. girl

5.

a. coat

b. soap

c. stone

d. goat

Give the correct sườn of the verbs in brackets.

1.

My class (not start) ______________at 8’clock.

2.

How many floors your house (have) _________________?

3.

Mr. Ba (watch) __________________ TV every evening.

4.

When Hoa (have) _______________Math?

Xem thêm: meme bất lực

5.

She (brush) _______________ her teeth after meals.

6.

How you (go) ______________ lớn school? – By xe đạp.

7.

They (play) __________________ games after school.

8.

Huy’s brother (go) _________________ lớn bed at 10 o’clock.

9.

Lam’s mother (work) ________________ in a factory.

10.

Who your grandparents (live) _____________with?

Write the correct words.

litter

garbage can

path

grass

fountain

trees

litter: rác, xả rác

This is a nice park. There are two (1) ________ in the park and there are lots of flowers.

A woman is standing near a (2) ________.

A duck is walking on the (3) ________ and a girl is walking on the (4) ________.

A man is cleaning the park. He is taking all the (5) ________and putting it in the (6) ________.

The park is very clean now.

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Circle the odd-one-out.

1 – B; 2 – D; 3 – D; 4 – D; 5 – D;

Give the correct sườn of the verbs in brackets.

1 – doesn’t start; 2 – does … have; 3 – watches; 4 – does … have; 5 – brushes;

6 – bởi … go; 7 – play; 8 – goes; 9 – works; 10 – bởi … live;

Write the correct words.

1 – trees; 2 – fountain; 3 – grass; 4 – path; 5 – litter; 6 – garbage can;

Mời chúng ta vận tải tệp tin tư liệu nhằm coi thêm thắt nội dung chi tiết

Cảm ơn các bạn đang được theo đòi dõi nội dung bài viết Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 5 năm 2022 – 2023 4 đề ganh đua Tiếng Anh học tập kì 2 lớp 5 (Có đáp án) của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích nhớ rằng nhằm lại comment và Đánh Giá ra mắt trang web với quý khách nhé. Chân trở nên cảm ơn.

 

Xem thêm: hình ảnh đẹp