đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 2

Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 đem đáp án

Bộ đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 sau đây trực thuộc cỗ Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 cuối học tập kì hai năm 2023 - 2024 tự VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. Sở 16 đề đua học tập kì 2 Tiếng Anh 5 đem đáp án được chỉnh sửa bám sát lịch trình vẫn học tập hùn học viên lớp 5 gia tăng kỹ năng và kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp vẫn học tập vô Unit 11 - đôi mươi hiệu suất cao.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 2

A. Sở đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kỳ hai năm 2022 - 2023

VnDoc.com vẫn đăng lên cỗ đề đánh giá giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 5 đem đáp án sau đây với ước muốn hùn những em sẵn sàng thiệt chất lượng tốt những kĩ năng thực hiện bài bác đua hiệu suất cao.

Tiếng Anh 5 Sở Giáo dục

 • Bộ đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Bộ đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Bộ đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 3
 • Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1 Online
 • Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2 Online
 • Đề cương ôn luyện giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Đề cương ôn luyện Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Đề cương ôn luyện Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 số 3
 • Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 đem tệp tin nghe số 3
 • Đề đua Tiếng Anh lớp 5 học tập kì hai năm 2023 số 4
 • Đề ôn đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh đem tệp tin nghe số 5
 • Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh số 6
 • Đề đua Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 đem tệp tin nghe số 7

Tiếng Anh 5 Smart Start

 • Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 1
 • Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 2
 • Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 3
 • Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 4
 • Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 5
 • Bộ đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start

Tiếng Anh 5 Family and Friends

 • Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 1
 • Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 2
 • Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 3
 • Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 4
 • Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 5
 • Bộ đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and friends

B. Sở 16 đề giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì hai năm 2023 đem đáp án

I. Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kỳ 2 đem đáp án - Đề số 1

I. Khoanh tròn xoe vô kể từ ko nằm trong loại

1. A. tooth B. eye C. head D. aspirin

2. A. photo B. bought C. flew D. sang

3. A. beautiful B. souvenir C. interesting D. colourful

4. A. summer B. spring C. u D. country

5. A. how B. what C. that D. who

II. Chọn đáp án đích A, B, C hoặc D mang đến những câu sau

1. What are you going.......... tomorrow?

A. vĩ đại tự B. tự C. did D. doing

2. Linda..... going vĩ đại visit her friends next weekend.

A. was B. is C. is D. B&C

3. They...... swimming last Saturday.

A. go B. going C. went D. goes

4. Are they going vĩ đại the buổi tiệc ngọt tomorrow? - Yes, they.............

A. are B. tự C. did D. can

5. He should go vĩ đại the........... because he has a toothache.

A. dentist B. nurse C. teacher D. doctor

6. My friends and I............ going vĩ đại the zoo next Saturday.

A. is B. was C. are D. were

7. Are you going vĩ đại tự your homework? - Yes,............

A. I am B. I was C. he is D. he was

8. What's the matter............. you? -I have a cold.

A. vĩ đại B. with C. from D. in

9. How many seasons are............ in England?

A. these B. those C. they D. there

10. It's often............... in the rainy season.

A. cold B. warm C. rainy D. sunny

III. Đọc hiểu tiếp sau đó lựa chọn đáp án đích bên dưới mang đến phù hợp

Yesterday.......... (1) a terribly cold day but Jim...... (2) out without warm clothes, so sánh he...... (3) a bad fever. His mother took him vĩ đại the doctor. The doctor gave him............... (4) aspirins and said " You should....... (5) warm clothes and you shouldn't go out. I think you will get better soon. "

1. A. was B. were C. is D. are

2. A. go B. going C. went D. goes

3. A. has B. have C. had D. having

4. A. an B. a C. any D. some

5. A. wear B. wore C. wearing D. vĩ đại wear

IV. Sử dụng những kể từ mang đến sẵn và điền vô đoạn đối thoại sau.

Matter, tired, fever, take, out

1. Son: I'm very..... (1)...

2. Dad: What' the... (2).... with you, son?

3. Son: I have a... (3)....

4. Dad: you should.... (4).... some aspirins and you shouldn't go.... (5)....

V. Dùng nhũng kể từ mang đến sẵn viết lách trở thành câu trả chỉnh

1. going/ We/ to/ are/ Do Son/ next weekend/ visit.
.....................................................................................

2. you/ going/ Are/ T.V/ watch/ to/ this evening?
.....................................................................................

3. visit/ going/ She/ is/ her/ tomorrow/ friends/ vĩ đại.
.....................................................................................

4. going/ We/ to/ are/ Do Son/ next weekend/ visit.
.....................................................................................

VI. Đọc hiểu và vấn đáp thắc mắc.

Last Sunday, Lan didn't go vĩ đại school, but she went vĩ đại her friend's birthday buổi tiệc ngọt. She got up early in the morning, went vĩ đại the cửa hàng, and bought some gifts and flowers. Then, she went vĩ đại her friend's house. At the buổi tiệc ngọt, she ate a lot of cakes and drank soft drink. She danced beautifully, sang trọng many songs, and told a lot of interesting stories. All her friends were there too. They played many games such as hide and seek, skipping rope and cards. They were very happy and enjoyed themselves a lot. Finally, the buổi tiệc ngọt came vĩ đại an over. They said goodbye vĩ đại each other and went trang chủ late in the the evening.

1. Did Lan go vĩ đại school yesterday?

.....................................................................................

2. Where did she go to?

.....................................................................................

3. What did she buy for her friend?

.....................................................................................

4. What did she tự at the party?

.....................................................................................

5. Did they enjoy themselves a lot?

.....................................................................................

6. When did they go home?

.....................................................................................

ANSWER KEY

I. 1. D 2. A 3. B 4. C 5. C

II. 1. A 2. B 3. C 4. A 5. A

6. C 7. A 8. B 9. B 10. A

III. 1. A 2. C 3. C 4. C 5. A

IV. 1. tired 2. matter 3. fever 4. take

V. 1. We are going vĩ đại visit Do Son next weekend.

2. Are you going vĩ đại watch T.V this evening?

3. She is going vĩ đại visit her friends tomorrow.

4. We are going vĩ đại visit Do Son next weekend.

VI. 1. No, she didn't.

2. She went vĩ đại her friend's birthday buổi tiệc ngọt.

3. She bought some gifts and flowers.

4. At the buổi tiệc ngọt, she ate a lot of cakes and drank soft drink.

5. Yes, she did.

6. She went trang chủ late in the evening.

⇒ Tham khảo tăng đề đua Tiếng Anh 5 bám theo thông tư 22: Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 đem tệp tin nghe

II. Đề đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 5 đem đáp án - Đề số 2

I. Chọn kể từ không giống loại.

1. A. windy B. cloudy C. sky D. rainy

2. A. fever B. matter C. toothache D. cough

3. A. mouth B. arm C. health D. eye

4. A. summer B. spring C. season D. winter

5. A. village B. bus stop C. railway station D. airport

II. Chọn đáp án đúng

1. It takes about thirty hours ………….. from Hanoi vĩ đại Ho Chi Minh City.

A. vĩ đại fly B. flying C. fly D. vĩ đại flying

2. ………….. is it from Hanoi vĩ đại Hue? ~ About 900 kilometers.

A. How old B. How C. How far D. How many

3. There are four ………….. in my country: spring, summer, autumn and winter.

A. season B. seasons C. people D. students

4. What ………….. you ………….. next weekend?

A. tự / tự B. are / tự C. did / tự D. are / going vĩ đại do

5. Where is Tony from? ~ He is from …………...

A. Vietnamese B. American C. Singapore D. Singaporean

6. Yesterday John ………….. go vĩ đại school because he ………….. a toothache.

A. didn’t / had B. doesn’t / has C. didn’t / has D. doesn’t / had

7. I sometimes go ………….. in the winter.

A. ski B. skiing C. vĩ đại ski D. vĩ đại skiing

8. ………….. are you going this summer holiday? ~ I’m going vĩ đại Paris.

A. How B. What C. Where D. Who

9. We want vĩ đại have a good time ………….. Hanoi.

A. on B. at C. for D. in

10.Hoa ………….. a letter vĩ đại her pen friend now.

A. is writeing B. is writing C. writes D. wrote

III. Nối thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp tương thích ở cột B

AB
1. Where did Hoa go last Sunday?a) We are going vĩ đại hold a School Festival.
2. What tự you usually tự in summer?b) Because she can’t go swimming.
3. What are you going vĩ đại tự next week?c) It’s May 14th, 2011.
4. Why doesn’t your sister lượt thích the winter?d) She went vĩ đại visit her grandparents.
5. What’s the date today, Nam?e) I usually play sports with my friends.

IV. Tìm lỗi sai và sửa trong mỗi câu sau.

1. What’s the matter by you?

2. Last Saturday, I am at Hoa’s birthday buổi tiệc ngọt.

3. He likes watching TV. He watch it every day.

4. Mai is writeing a letter at the moment.

5. I play sometimes football in the afternoon.

V. Xếp kể từ bị đảo lộn trở thành câu đem nghĩa.

1. where / museum / is/ ? / the

2. going / vĩ đại / I’m / . / Vung Tau

3. drink / . / warm / water / should / you

4. yesterday / you / at / ? / did / trang chủ / stay

5. doesn’t / volleyball / . / Mary / vĩ đại / want / play

VI. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

Hello! My name is Peter. I am from England. I’m having a wonderful time in Nha Trang. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, so sánh I go swimming most of the time. Yesterday, I met a pretty girl from Da Nang. She was very friendly.

1. Where is Peter from?

2. Where is he now?

3. What is seafood like?

4. What is the weather like?

5. Did he meet a pretty girl from Hanoi?

ĐÁP ÁN

I. Chọn kể từ không giống loại.

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - C; 5 - A;

II. Chọn đáp án đúng

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - D; 5 - C;

6 - A; 7 - B; 8 - C; 9 - D; 10 - B;

III. Nối thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp tương thích ở cột B

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - b; 5 - c;

IV. Tìm lỗi sai và sửa trong mỗi câu sau.

1 - by trở thành with;

2 - am trở thành was;

3 - watch trở thành watches;

4 - writein trở thành writing;

5 - play sometimes trở thành sometimes play;

V. Xếp kể từ bị đảo lộn trở thành câu đem nghĩa.

1 - Where is the museum?

2 - I'm going vĩ đại Vung Tau.

3 - You should drink warm water.

4 - Did you stay at trang chủ yesterday?

5 - Mary doesn't want vĩ đại play volleyball.

VI. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

1 - He is from England.

2 - He is in Nha Trang.

3 - It is excellent.

4 - it is lovely.

5 - No, he didn't.

III. Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 kì hai năm 2023 - Đề số 3

Bài 1: Sắp xếp lại những kể từ nhằm hoàn thiện những câu.(2,5đ)

a. Vietnam/ four/ There/ in/ seasons/ are.

→…………………………………………………………………………...

b. autumn/ like/ the/ What’s/ weather/ in?

→……………………………………………………………………………….

c. yesterday / letter/ friend/ wrote/ He/ to/ a/ his.

→…………………………………………………………………………………

d. here/ far/ is/ How/ it/ from?

→……………………………………………………….....................................

e. amusement/ We/ the/ going/ are/ park/ vĩ đại.

→………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn và khoanh vô kể từ đích A, B, hoặc C nhằm thích hợp ở những câu.(2.5đ).

a. In __________, it is warm and beautiful.

A. summer

B. winter

C. spring.

b. She __________ vĩ đại the doctor. She has a fever.

A. shouldn’t

B. should goes

C. should go.

c. What _________ Tom tự last night?

A. does

B. did

C. was.

d. ___________ is going vĩ đại travel vĩ đại Hanoi? Mrs Brown.

A. where

B. when

C. who.

e. Turn left. It’s _______________ your right.

A. on

B. in

c. from.

Bài 3: Tìm kể từ đem cơ hội gọi không giống những kể từ còn sót lại ở đoạn gạch men chân và khoanh tròn xoe kể từ cơ trong số câu sau. (2 đ).

a. candy many after matter

b. ride picnic music visit

c. fever better she because

d. museum lunch mum Sunday

Bài 4: Đọc đoạn sau đây.

There are four seasons in Vietnam. They are: spring, summer, autumn and winter. In summer, it is sunny and hot. Nam and Mai are going vĩ đại visit Hanoi this summer. They are going vĩ đại there by train. And They are going vĩ đại stay there for six days. They are going vĩ đại the park and the zoo.

Trả điều những thắc mắc sau đây. (2 đ).

a. How many seasons are there in Vietnam?

→………………………………………………………………………………..

b. What’s the weather lượt thích in summer?

→………………………………………………………………………………..

c. Who is going vĩ đại visit Hanoi?

→………………………………………………………………………………..

d. How are they going there?

→………………………………………………………………………………..

Bài 5: Viết một quãng cộc ra mắt về không khí ở VN vô nhị mùa (in spring, in winter) ( 1 đ).
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1: Sắp xếp lại những kể từ nhằm hoàn thiện những câu.(2,5đ)

a - There are four seasons in Vietnam.

b - What's the weather lượt thích in autumn?

c - He wrote a letter vĩ đại his friend yesterday.

d - how far is it from here?

e - We are going vĩ đại the amusement park.

Bài 2: Chọn và khoanh vô kể từ đích A, B, hoặc C nhằm thích hợp ở những câu.(2.5đ).

a - C; b - C; c - B; d - C; e - A;

Bài 3: Tìm kể từ đem cơ hội gọi không giống những kể từ còn sót lại ở đoạn gạch men chân và khoanh tròn xoe kể từ cơ trong số câu sau. (2 đ).

a - after; b - ride; c - better; d - museum;

Bài 4: Đọc đoạn sau đây.

a - There are four seasons.

b - it is sunny and hot.

c - Nam and Mai are going vĩ đại visit Hanoi this summer.

d - They are going vĩ đại there by train.

IV. Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 kì hai năm 2023 - Đề số 4

I. Hoàn trở thành những câu sau: 

1. Where _ _ _ they from?

2. My father _ _ a farmer.

3. _ _ _ _ were you born?

4. What are you doing _ _ _?

5. What is the matter yo ?

6. She wants vĩ đại _ _ a doctor.

7. _ _ _ far is it from here vĩ đại Hong Linh Town?

8. It’s _ _ _ in summer.

II. Khoanh tròn xoe vô đáp án đúng 

1 . Yesterday, he ………… vĩ đại school.

A. went B. go C . are D . is

2. She usually goes vĩ đại school .....bus.

A. at B. on C . in D . by

3. How …………. is it from here vĩ đại Vinh?

A. left B. far C. near D . right

4 . What …………. the weather like?

A.are B. tự C . is D . does

5. What tự you usually tự summer

A. in B. on C . at D . to

III. Gạch chân những kể từ sai ở cột A và viết lách lại mang đến đích vô cột B

A

B

1. sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1………………………………..........…………

2. stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

.

3. babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

2………………………………...........………

4. weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

3………………………………..........…………

IV. Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu đem nghĩa

1. is/Duc Tho/ far / it/ how/ from/here/to?....……………….………………………………..

2. he/Phu Quoc island/is/ going/ visit/ to? ……..………………..…………………………

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở thành những câu sau:

1. Where are they from?

2. My father is a farmer.

3. Where were you born?

4. What are you doing now?

5. What is the matter you ?

6. She wants vĩ đại be a doctor.

7. How far is it from here vĩ đại Hong Linh Town?

8. It’s hot in summer.

II. Khoanh tròn xoe vô đáp án đúng

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

III. Gạch chân những kể từ sai ở cột A và viết lách lại mang đến đích vô cột B

A

B

1. sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1…spring, hot, summer, friend, airport, when

2. stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

2. stadium, cool, island, weekend, from, always

3. babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

3. badminton, where, cinema, last, kilometre, cool

4. weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

4. weather, visit, candy, doctor, birthday, sin

IV. Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu đem nghĩa

1 - How far is it from here vĩ đại Duc Tho?

2 - Is He going vĩ đại visit Phu Quoc island.

V. Đề đua cuối kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh - Đề số 5

I. Hoàn trở thành những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. He want vĩ đại _ _ a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.

4. It’s _ _ _ _ in autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh vĩ đại Ha Noi ?

6. We _ _ _ going vĩ đại play hide and seek.

7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What tự you usually tự _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn xoe đáp án đích.

1 . How ……………… tự you play badminton ?

A. far B. often C . never D . ever

2. What did you tự at the festival ?.

A. danced B. dance C . sing D . draw

3. …………. The matter with you ?

A. when B. who C. what D . how

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.

A.No B. it C . oh D . yes

5. Where …………….. the amusement park ?

A. are B. is C . am D . be

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1. sqring,hot,gane,friend,airport,whem

2. stedium,cool,ixland,weekand,prom,always

3. babminton,who,cinena,last,kilomiter,colg

4. bika,vizit,cendy,doctor,birphday,sing,my

IV. Sắp xếp những kể từ sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1. she/is/ going / train/ by/to/travel?

…………………………..…………………………

2. in/you/do/usually/spring/do/ what?

…………………………..………………………….

VI. Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 đem đáp án - Đề số 6

I. Hoàn trở thành những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. His sister wants vĩ đại _ _ a singer.

3. Turn left. It’s _ _ your right.

4. It’s _ _ _ _ in spring.

5. How _ _ _ is it from Ha Noi vĩ đại Ho Chi Minh City ?

6. They _ _ _ going vĩ đại skipping rope.

7. _ _ _ you tự homework last night ?

8. What tự you usually tự _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn xoe đáp án đích.

1 . How ……………… tự you play badminton ?

A. far B. often C . never D . ever

2. What did you tự at the festival ?.

A. danced B. dance C . sing D . draw

3. …………. is The matter with you ?

A. when B. who C. what D . how

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.

A.No B. it C . oh D . yes

5. Where …………….. the amusement park ?

A. are B. is C . am D . be

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.sqring,hot,gane,friend,birphday,whem

2.stedium,cool,ixland,weekand,prom,cendy

3.babminton,who,cinena, ,kilomiter,colg

4.bika,vizit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1. he/is/ going/by/travel/bus/to?

……………….........……………………………...

2. in/you/do/usually/winter/do/ what?

....…..……………….........……………………….

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở thành những câu sau.

1. When is your birthday ?

2. He want vĩ đại be a worker.

3. Turn right. It’s on your left.

4. It’s cool in autumn.

5. How far is it from Vinh vĩ đại Ha Noi ?

6. We are  going vĩ đại play hide and seek.

7. Did you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What tự you usually tự in winter ?.

II. Khoanh tròn xoe đáp án đích.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - D; 5 - B;

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.spring,hot,game,friend,birthday,when

2.stadium,cool,island,weekend,from,candy

3.badminton,who,cinema, ,kilometre, cold

4.bike,visit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1 - Is he going vĩ đại travel by bus?

2 - What tự you usually tự in winter?

VII. Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 cuối học tập kì 2 đem đáp án số 7

I. Hoàn trở thành những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. He want vĩ đại _ _ a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.

4. It’s _ _ _ _ in autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh vĩ đại Ha Noi ?

6. We _ _ _ going vĩ đại play hide and seek.

7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What tự you usually tự _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn xoe đáp án đích.

1. Yesterday, he ………… vĩ đại school.

A. went

B. go

C. are

D. is

2. She usually goes vĩ đại school ……… bus.

A. at

B. on

C. in

D . by

3. How …………. is it from here vĩ đại Vinh ?

A. left

B. far

C. near

D . right

4 . What …………. the weather lượt thích ?

A. are

B. do

C. is

D. does

5. What tự you usually tự …………. summer

A. in

B. on

C. at

D. to

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1. sqring,hot,gane,friend,birphday,whem

2. stedium,cool,ixland,weekand,prom,cendy

3. babminton,who,cinena, ,kilomiter, colg

4. bika,vizit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1. she/is/ going / train/ by/to/travel?

…………………………..…………………………

2. in/ you/ do/ usually/ spring/ do/ what?

…………………………..………………………….

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở thành những câu sau.

1. WHEN is your birthday ?

2. He want vĩ đại BE a worker.

3. Turn right. It’s ON your left.

4. It’s COOL in autumn.

5. How far is it FROM Vinh vĩ đại Ha Noi ?

6. We ARE going vĩ đại play hide and seek.

7. DID you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What tự you usually tự IN winter ?.

II. Khoanh tròn xoe đáp án đích.

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

Xem thêm: chức năng của tuyến tụy

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.spring, hot, game, friend, birthday, when

2.stadium, cool, island, weekend, from, candy

3.badminton, who, cinema, kilometer, cold

4.bike, visit, always, doctor, airport, sing

IV. Sắp xếp những kể từ sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1 - Is she going vĩ đại travel by train?

2 - What tự you usually tự in spring?

VIII. Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 cuối kì 2 đem đáp án - Đề số 8

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn xoe vô 1 kể từ không giống với những kể từ còn sót lại.

1. A. kitchen B. bedroom C. bed D. livingroom

2. A. behind B. door C. next vĩ đại D. on

3. A. sing B. dance C. play D. bathtub

4. A. teacher B. door C. window D. table

5. A. his B. my C. her D. they

6. A. am B. is C. are D. can

7. A. spider B. dog C. desk D. rabbit

8. A. teacher B. mother C. father D. grandfather

II. (5đ ) Em hãy khoanh tròn xoe vô đáp án đích.

1. There ______ a book next vĩ đại the table.

A. am B. is C. are D. can

2. There are  ______ in front of the bed.

A. book B. chair C. lamps D. sofa

3. What is  ______ telephone number ? It is 0563870238.

A. your B. you C. they D. we

4. Lan can sing a tuy nhiên  ______ she can’t dance.

A. and B. or C. the D. but

5. Is the lamp in the bathroom ? No, it is ______  .

A. not B. no C. nor D. and

6. There are books  ______ the table.

A. a B. an C. under D. this

7. Is there a window behind the bed? Yes, ______  is.

A. they B. this C. those D. there

8. I can  ______ find my book.

A. no B. tự C. are D. not

9. Look at  ______ . She can draw a picture.

A. him B. her C. we D. me

10. I can ride a bicycle but I  ______ ride a pony.

A. can B. tự C. isn’t D. can’t

III. (3đ ) Em hãy khoanh tròn xoe vô câu vấn đáp đích.

1. Can she speak English?

A. No, he cannot B. Yes, she can C. Yes, she tự D. No, she doesn’t

2. Where tự you live ?

A. I live in Binh Đinh B. It’s Binh Đinh C. We live in Hanoi D. Yes, I do

3. What’s wrong, Lan?

A. I’m nine years old B. I’m fine, thanks C. I can’t hear the teacher D. I’m Lan

4. Are there cats next vĩ đại the chair ?

A. Yes, there are B. No, there are C. Yes, there is D. No, there isn’t

5. What is his name ?

A. Her name ‘s Lan B. His name ‘s Nam C. He is nine year old D. He is fine

6. What can you do?

A. I’m fine B. It’s a ruler C. I’m Lan D. I can speak English

ĐÁP ÁN

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn xoe vô 1 kể từ không giống với những kể từ còn sót lại.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - D; 6 - D; 7 - C; 8 - A;

II. (5đ ) Em hãy khoanh tròn xoe vô đáp án đích.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - A;

6 - C; 7 - D;8 - D; 9 - B; 10 -D;

III. (3đ ) Em hãy khoanh tròn xoe vô câu vấn đáp đích.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - A; 5 - B; 6 - D;

IX. Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh đem đáp án - Đề số 9

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )

1. A. visiting B. watching C. taking D. were

2. A. photo B. bought C. flew D. sang

3. A. sunny B. weather C. rainy D. windy

4. A. leg B. toothache C. cold D. headache

II. Choose the best answer vĩ đại complete the following sentences: ( 4 ms )

5. Linda ______ her homework now.

A. is doing B. does C. did D. doing

6. She ______ camping last summer.

A. went B. is going C. go D. goes

7. Alan  ______ a letter vĩ đại his new pen friend at the moment.

A. writes B. is writing C. wrote D. writing

8. She always  ______ vĩ đại school by xe đạp.

A. went B. is going C. go D. goes

9. Lili  ______ a letter vĩ đại her new pen friend yesterday.

A. write B. writing C. writes D. wrote

10. Alan should  ______ because he has a fever.

A. go vĩ đại an engineer B. go vĩ đại a farmer C. go vĩ đại the doctor D. go swimming

11. Are you going  ______ TV this evening?

A. watch B. watching C. vĩ đại watch D. watched

12. Linda  ______ going vĩ đại visit her friends next weekend.

A. was B. is C. ’s D. B&C

III. Reorder the words vĩ đại make sentences: ( 2 ms )

13. going/ I/school/am/by bike/next Monday/to.

.........................................................................

14. often/ We/go/in/swimming/summer

.........................................................................

15. weekend/ did /go/ Where/ you/last?

.........................................................................

16. visit/ going/She/is/her/tomorrow/friends/to.

.........................................................................

IV. Read the passage and then tự the tasks that follow: (2 ms )

Next weekend Tom and his friends are going vĩ đại visit Do Son. They are going vĩ đại travel by bus. They’re going vĩ đại stay in a khách sạn and enjoy seafood there. The next day, they are going vĩ đại go swimming and take a lot of photos. They are going vĩ đại buy their families some interesting souvenirs

17. How are they going vĩ đại travel?

........................................................................

18. Where are they going vĩ đại stay?

........................................................................

19. Are they going vĩ đại go swimming?

........................................................................

20. What are they going vĩ đại buy?

.........................................................................

ĐÁP ÁN

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )

1 - D; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

II. Choose the best answer vĩ đại complete the following sentences: ( 4 ms )

5 - A; 6 - A; 7 - B; 8 - D;

9 - D; 10 - C; 11 - C; 12 - D;

III. Reorder the words vĩ đại make sentences: ( 2 ms )

13. going/ I/school/am/by bike/next Monday/to.

.......I am going vĩ đại school by xe đạp next Monday...........

14. often/ We/go/in/swimming/summer

.....We often go swimming in summer...........

15. weekend/ did /go/ Where/ you/last?

.......Where did you go last weekend?........

16. visit/ going/She/is/her/tomorrow/friends/to.

..........She is going vĩ đại visit her friends tomorrow..............

IV. Read the passage and then tự the tasks that follow: (2 ms )

17 - They are going vĩ đại travel by bus.

18 - They are going vĩ đại stay in a khách sạn.

19 - Yes, they are.

20 - They are going vĩ đại buy their families some interesting souvenirs.

X. Đề giờ đồng hồ Anh lớp 5 kì 2 đem đáp án - Đề số 10

I. Sắp xếp những chữ sau trở thành kể từ hoàn hảo (1ms)

1. nksi → ……………….. 2. ouhes → …………….........

3. ookshbelf → ………….. 4. onetephle → ……………..

II. Chọn đáp án đích (3ms)

1. ………. tự you live ? I live …… Song Cau town, Phu Yen province.

A. What / in B. Where / in C. Who / in D. Where / by

2. What is your ……….. ? It is 10 Nguyen Hue ……………

A. number / street B. address / streets C. address / street D. number / streets

3. Where ……... the stove ? It is in the …………………

A. is / bedroom B. are / bathroom C. is / kitchen D. are / dining room

4. Is ……. bed next ……. the chair ? Yes, it is.

A. the / by B. a / vĩ đại C. the / of D. the / to

5. What is …….., Lisa ? I can’t ………. my crayon.

A. wrong / find B. matter / hear C. wrong / hear D. matter / find

6. Look at ……… ! He can ………. a pony.

A. u / ride B. he / ride C. him / ride D. his / ride

7. Is there a lamp in front ……. the table? ……, there isn’t.

A. of / No B. on / Yes C. on/ No D. of/ Yes

8. He can ……. a bicycle.

A. read B. ride C. write D. do

9. …………. can she do? She can ………chopsticks.

A. What/ use B. What/ sing C. How/ use D. How/ sing

10. ………….. swim? Yes, he can.

A. She can B. Can he C. he can D. Can she

11. I can sing a tuy nhiên. What …… you? I can dance.

A. are B. about C. tự D. can

12. This is ……… house.

A. u B. I C. my D. he

III. Trả điều những thắc mắc sau (3ms)

1. Nam can speak English. What about you?

I can ……………………………………..

I can’t ……………………………………

2. Where is the sofa?

……………………………………………

3. What’s your telephone number?

……………………………………………..

IV. Sắp xếp lại những kể từ sau trở thành câu hoàn hảo (3ms)

1. the / Are / balls / there / under / bed ? : ……………………………………….

2. Hit / sit / the / pit. / ball / and / in / the : ………………………………………..

3. the / on / frog / the / are / The / dog / log. / and : ……………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Sắp xếp những chữ sau trở thành kể từ hoàn hảo (1ms)

1 - sink

2 - house

3 - bookshelf

4 - telephone

II. Chọn đáp án đích (3ms)

1 - D; 2 - C; 3 - C; 4 - D; 5 - D; 6 - C;

7- A; 8 - B; 9 - A; 10 - B; 11 - B; 12 - C;

III. Trả điều những thắc mắc sau (3ms)

1. Nam can speak English. What about you?

I can …playing the piano……..

I can’t ……draw the picture.………

2. Where is the sofa?

………It is in front of the television.……………

3. What’s your telephone number?

………It's 024 2242 6188……..

IV. Sắp xếp lại những kể từ sau trở thành câu hoàn hảo (3ms)

1. the / Are / balls / there / under / bed ? : ……Are there balls under the bed?…….

2. Hit / sit / the / pit. / ball / and / in / the : ……Hit the ball and sit in the pit.…..

3. the / on / frog / the / are / The / dog / log. / and : ……The dog and the frog are on the log.……

XI. Đề đua học tập kì 2 giờ đồng hồ Anh lớp 5 đem đáp án - Đề số 11

Bài 1. Khoanh tròn xoe kể từ đem phần gạch men chân trị âm không giống.

1. A. windy B. sunny C. sky D. rainy

2. A. weather B. cream C. health D. headache

3. A. mouth B. cloud C. about D. your.

4. A. cold B. hot C. sore D. body

5. A. headache B. toothache C. watch D. earache

Bài 2. Chọn 1 kể từ vô ngoặc và hoàn thiện câu. 

1. What’ s the weather lượt thích ………… Hanoi today ( in, on, at.)

2. It ………. rainy in Thai Binh yesterday ( is, are, was)

3. What …….. the people lượt thích ? (is, are, was ).

4. There are some pictures ………… the wall ( in, on, at )

5. The food is ………….. . ( good, sunny, windy)

6. In summer, it is usually ……………. ( warm, cold, hot)

Bài 3. phối hợp thắc mắc côt A với câu vấn đáp cột B mang đến thích hợp.

ABĐáp án
1. When tự you begin the new
school year?
a. In spring
2. What tự you usually tự in summer holiday?b. Because it is usually cold, sometimes very cold
3. When tự you have Tet holidays?c. In autumn
4. Why don’t you lượt thích the winter?d. I usually go swimming or fishing

Bài 4. Mỗi câu sau có một lỗi sai, mò mẫm và sửa lại mang đến đích.

1. What’s the matter vĩ đại you?

……………………………………………………………….

2. Last weekend, I am at my friend’s birthday buổi tiệc ngọt.

……………………………………………………………….

3. She watchs T.V every day.

……………………………………………………………….

4. There is some books on the table

……………………………………………………………….

5. Elephants are biger than vãn monkeys

……………………………………………………………….

Bài 5. Sắp xếp kể từ trở thành câu hoàn hảo.

1. nice / swimming / the / for / sea / is

……………………………………………………….

2. having / in / I’m / Vung Tau / holiday / a.

……………………………………………………..

3. drink / some/ lemon juice / should / honey/ you/ and.

………………………………………………………

4. yesterday / you / at / did / trang chủ / stay /?/

………………………………………………………

Bài 6. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

I’m having a wonderful time in Quang Ninh. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, so sánh I go swimming most of the time. Yesterday I met a pretty girl from Thai Binh. She was very friendly.

1. Where is Peter ?

…………………………………………………………

2. What is the seafood lượt thích ?

………………………………………………………..

3. Why does he go swimming most of the time ?

……………………………………………………….

4. Did he meet a pretty girl from Hanoi ?

…………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn xoe kể từ đem phần gạch men chân trị âm không giống.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

Bài 2. Chọn 1 kể từ vô ngoặc và hoàn thiện câu.

1. What’ s the weather lượt thích ……in…… Hanoi today ( in, on, at.)

2. It ……was…. rainy in Thai Binh yesterday ( is, are, was)

3. What …are….. the people lượt thích ? (is, are, was ).

4. There are some pictures ………on… the wall ( in, on, at )

5. The food is ……good…….. . ( good, sunny, windy)

6. In summer, it is usually ………hot……. ( warm, cold, hot)

Bài 3. phối hợp thắc mắc côt A với câu vấn đáp cột B mang đến thích hợp.

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - b;

Bài 4. Mỗi câu sau có một lỗi sai, mò mẫm và sửa lại mang đến đích.

1 - vĩ đại trở thành with

2 - am trở thành was

3 - watchs trở thành watches

4 - is trở thành are

5 - biger trở thành bigger

Bài 5. Sắp xếp kể từ trở thành câu hoàn hảo.

1 - The sea is nice for swimming.

2 - I'm having a holiday in Vung Tau.

3 - You should drink some lemon juice and honey.

4 - Did you stay at trang chủ yesterday?

Bài 6. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

1 - He is in Quang Ninh.

2 - It is excellent.

3 - Because the weather is lovely.

4 - No, he didn't.

XII. Đề giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 1 đem đáp án - Đề số 12

Bài 1. Khoanh tròn xoe kể từ gạch men chân đem cơ hội trị âm không giống.

1. A. man B. fat C. game D. maths.

2. A. learned B. turned C. listened D. walked.

3. A. sporty B. easy C. why D. country

4. A. from B. October C. November D. long

5. A. weather B. cream C. health D. headache

6. A. cold B. hot C. sore D. body

Bài 2. Có từng nào cơ hội gọi ở đoạn được gạch men chân sau đây.

1. A. zebra B. get C. elephant D. she ____

2. A. wash B. badminton C. grade D. amazing ____

3. A. monkey B. do C. brother D. so ____

4. A. bridge B. wide C. river D. high ____

5. A. fast B. last C. man D. late ____

Bài 3. Chọn kể từ vô ngoặc hoàn thiện câu.

1.I’m going vĩ đại travel ________ train ( by, in. on )

2. What is he going vĩ đại tự ________ month ? ( next, last, a)

3. Turn right ________ High Street. ( into, vĩ đại, at )

4. _______ can I get there ? (how, what, where)

5. There are _______ pens on the bookshelf ( a, an, some)

6. _______ gets up at 6.00. ( I, We, She).

Bài 4. Sắp xếp những câu sau trở thành đoạn đối thoại.

1. Thank you very much

2. How can I get there?

3. Excuse u.

4. Go straight ahead, then turn right. the post office is next vĩ đại the school

5. Yes. there is one near Hight Street.

6. You are welcome

7. Is there the post office near here ?

8. Yes ?

Bài 5. Điền kể từ tương thích hoàn thiện câu.

Badminton subjects play at study

A: What did you tự yesterday ?

B: I studied _________ school

A: What __________ did you study?

B: I ___________ Vietnamese, English and art.

A: Did you ___________football?

B: No, I didn’t. I played ____________.

Bài 6. Tìm lỗi sai và sửa.

1. Go straight ahead into the traffic lights and turn left

.....................................................................................................

2. What’s the weather lượt thích yesterday?

.....................................................................................................

3. Does he plays football?

.....................................................................................................

4. How long is Nam? - He is one hundred and forty-five centimetres

......................................................................................................

5. We usually listen music in the morning

......................................................................................................

6. Let is play cards

..........................................................................................................

Bài 7. Đọc đoạn văn và xác lập vấn đề sau đây trong trường hợp là đích ghi T, trong trường hợp là sai ghi F. 

My name is Phong. I lượt thích vĩ đại play football very much and I want vĩ đại be a footballer. I watch all the football matches on T.V. This is my friend. Her name is Lan. She wants vĩ đại be a singer because she likes vĩ đại sing. She wants vĩ đại be a famous person.

1. Phong likes vĩ đại play football

2. Phong wants vĩ đại be a footballer.

3. Phong always watches games on T.V.

4. Lan wants vĩ đại be a singer.

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn xoe kể từ gạch men chân đem cơ hội trị âm không giống.

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - C; 5 - B; 6 - A;

Bài 2. Có từng nào cơ hội gọi ở đoạn được gạch men chân sau đây.

1 - 2; 2 - 4; 3 - 3; 4 - 2; 5 - 3

Bài 3. Chọn kể từ vô ngoặc hoàn thiện câu.

1.I’m going vĩ đại travel ____by____ train ( by, in. on )

2. What is he going vĩ đại tự ___next_____ month ? ( next, last, a)

3. Turn right ____into____ High Street. ( into, vĩ đại, at )

4. ____How___ can I get there ? (how, what, where)

5. There are __some_____ pens on the bookshelf ( a, an, some)

6. _____She__ gets up at 6.00. ( I, We, She).

Bài 4. Sắp xếp những câu sau trở thành đoạn đối thoại.

3. Excuse u.

8. Yes ?

7. Is there the post office near here ?

5. Yes. there is one near Hight Street.

2. How can I get there?

4. Go straight ahead, then turn right. the post office is next vĩ đại the school

1. Thank you very much

6. You are welcome

Bài 5. Điền kể từ tương thích hoàn thiện câu.

Badminton subjects play at study

A: What did you tự yesterday ?

B: I studied _____at____ school

A: What ____subjects____ did you study?

B: I ______studied_____ Vietnamese, English and art.

A: Did you _____play______football?

B: No, I didn’t. I played ____badminton______.

Bài 6. Tìm lỗi sai và sửa.

1. Go straight ahead into the traffic lights and turn left

.....................into trở thành vĩ đại...................................

2. What’s the weather lượt thích yesterday?

.................'s trở thành was....................

3. Does he plays football?

..............plays trở thành play..............

4. How long is Nam? - He is one hundred and forty-five centimetres

............long trở thành tall...............

5. We usually listen music in the morning

.............listen trở thành listen vĩ đại.........................

6. Let is play cards

...........Let is trở thành Let's.............................

Bài 7. Đọc đoạn văn và xác lập vấn đề sau đây trong trường hợp là đích ghi T, trong trường hợp là sai ghi F. 

1 - T; 2 - T; 3 - F; 4 - T;

XIII. Đề giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 đem đáp án - Đề số 13

Bài 1. Khoanh tròn xoe kể từ đem phần gạch men chân trị âm không giống.

1. A. go B. some C. hope D. holiday.

2. A. pack B. ask C. away D. suitcase

3. A. music B. fun C. flu D. club

4. A. camping B. ocean C. country D. celebrate

5. A. cook B. cinema C. cake D. candy

6. A. blouse B. trousers C. house D. country

Bài 2. Chọn kể từ đúng trong các ngoặc nhằm trở thành câu.

1. Ho Chi Minh thành phố is _________ than vãn Hanoi ( biger, bigger, the biggest)

2. This book isn’t _________ ( my, mine, u )

3. My _____________ name is Phong ( brother, brothers, brother’s)

4. Does he _______ in Hue? ( live, lives, living)

5. I _______ at Lan’s birthday buổi tiệc ngọt last night ( was, were, am)

6. They are going vĩ đại _______a tuy nhiên ( sing, sings, singing )

Bài 3. Đọc đoạn văn và điền T nếu như vấn đề sau đây đúng; F nếu như vấn đề sau đây sai

My name is Nam. I have a brother. His name is Phong. He is younger but taller than vãn u. This is our room. Those are our school bags. Phong’s school bag is bigger than vãn mine because he has many books in it. That is my table. It is longer than vãn Phong’s and I many things on it: notebooks, a radio and a computer.

1. Phong is older than vãn Nam. ______

2. Phong is taller than vãn Nam. ______

3. Nam’s school bag is smaller than vãn Phong’s ______

4. Nam’s table is longer than vãn Phong’s ______

5. There is a computer on Nam’s table ______

Bài 4. Mỗi câu sau mang 1 lỗi sai. Em hãy mò mẫm và sửa lại mang đến đích. 

1. Does Lan and Hoa usually go shopping on Sundays?

..............................................................................................

2. What are you going vĩ đại tự in this weekend?

..................................................................................................

3. What does he tự in 1982?

..................................................................................................

4. I’m going vĩ đại cinema this evening.

....................................................................................................

5. He works in the factory. He is a farmer

...................................................................................................

6. What did you have vĩ đại breakfast?

..................................................................................................

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn xoe kể từ đem phần gạch men chân trị âm không giống.

1 - ø; 2 - ø; 3 - ø; 4 - ø; 5 - B; 6 - D;

Bài 2. Chọn kể từ đúng trong các ngoặc nhằm trở thành câu.

1. Ho Chi Minh thành phố is ____bigger_____ than vãn Hanoi ( biger, bigger, the biggest)

2. This book isn’t _____mine____ ( my, mine, u )

3. My _____brother's________ name is Phong ( brother, brothers, brother’s)

4. Does he ____live___ in Hue? ( live, lives, living)

5. I ___was____ at Lan’s birthday buổi tiệc ngọt last night ( was, were, am)

6. They are going vĩ đại ___sing____a tuy nhiên ( sing, sings, singing )

Bài 3. Đọc đoạn văn và điền T nếu như vấn đề sau đây đúng; F nếu như vấn đề sau đây sai

1 - F; 2 - T; 3 - T; 4 - T; 5 - F;

Bài 4. Mỗi câu sau mang 1 lỗi sai. Em hãy mò mẫm và sửa lại mang đến đích.

1. Does Lan and Hoa usually go shopping on Sundays?

..............Does sửa trở thành Do..........................

2. What are you going vĩ đại tự in this weekend?

.............in sửa trở thành on.....................

3. What does he tự in 1982?

.................does sửa trở thành did......................

4. I’m going vĩ đại cinema this evening.

............cinema sửa trở thành the cinema.......................

5. He works in the factory. He is a farmer

..............farrmer sửa trở thành worker.................

Xem thêm: hôm nay là thứ bảy

6. What did you have vĩ đại breakfast?

...............vĩ đại sửa trở thành for.......................

Tải hoàn hảo cỗ nội dung bô đề đua & đáp án bên trên đây: 16 đề ôn đua học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 đem đáp án. Mời độc giả tìm hiểu thêm tăng nhiều tư liệu ôn luyện Tiếng Anh lớp 5 cả năm không giống nhau được update liên tiếp bên trên VnDoc.com.