đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp

Câu hỏi:

10/08/2019 200,957

Đốt cháy trọn vẹn m gam lếu phù hợp bao gồm xenlulozơ, tinh nghịch bột, glucozơ và sacarozơ cần thiết 2,52 lít O2 (đktc) thu được một,8 gam nước. Giá trị của m là

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp

Chọn đáp án D

4 hóa học xenlulozơ, tinh nghịch bột, fructozơ, glucozơ đều nằm trong group cacbohiđrat.

⇒ Công thức tổng quát tháo với dạng: Cn(H2O)m

⇒ Coi thắp cháy những hóa học này là quy trình thắp cháy cacbon:

C + O2 to CO2

⇒ nC = nO2 =2,5222,4=0,1125  mol

Áp dụng toan luật bảo toàn khối lượng:

m=mC + mH2O = 0,1125. 12 + 1,8 = 3,15 gam

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xenlulozơ trinitrat là hóa học dễ dàng cháy và nổ mạnh được pha chế kể từ xenlulozơ và HNO3. Muốn pha chế 29,7 kilogam Xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 90%) thì thể tích HNO3 96%( d=1,52 g/ml) nhớ dùng là

A. 1,439 lít.

B. 14,39 lít.

C. 24,39 lít.

D. 15 lít.

Câu 2:

Cho m gam glucozo lên men tạo nên trở nên ancol etylic với hiệu suất 75%. Toàn cỗ khí CO2 sinh đi ra được hít vào vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư nhận được 80 g kết tủa. Giá trị của m là

A. 144

B. 72

C. 54

D. 96

Câu 3:

Đốt cháy trọn vẹn một lượng lếu phù hợp X chứa chấp glucozơ và fructozơ, saccarozơ, mantozơ cân nặng sử dụng vừa phải đầy đủ 37,632 lít khí O2 (đktc) nhận được CO2 và H2O. Cho toàn cỗ thành phầm cháy qua quýt hỗn hợp Ba(OH)2 dư thấy với m gam kết tủa xuất hiện nay. Giá trị của m là

A. 260,04.

Xem thêm: tả đồ vật lớp 5

B. 287,62.

C. 330,96.

D. 220,64.

Câu 4:

Thủy phân trọn vẹn 34,2 gam saccarozơ vô 200 ml hỗn hợp HCl 0,1M nhận được hỗn hợp X. Trung hòa hỗn hợp X vì chưng một lượng NaOH vừa phải đầy đủ nhận được hỗn hợp Y; tiếp sau đó mang lại toàn cỗ Y ứng dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, nhận được m gam kết tủa.Giá trị của m là

A. 43,20.

B. 21,60.

C. 46,07.

D. 24,47. 

Câu 5:

Cho hỗn hợp chứa chấp m gam lếu phù hợp glucozo và fructozo vô hỗn hợp AgNO3/NH3 dư nhận được 38,88g Ag. Giá trị của m là

A. 48,6

B. 32,4

C. 64,8

D. 16,2

Câu 6:

Thực hiện nay phản xạ thủy phân 3,42 gam mantozơ vô hỗn hợp axit sunfuric loãng, đun rét. Sau một thời hạn, hòa hợp axit dư rồi mang lại lếu phù hợp sau phản xạ ứng dụng trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3 vô NH3 dư, đun rét nhận được 3,78 gam Ag. Hiệu suất phản xạ thủy phân là

A. 87,50 %.

B. 69,27 %.

C. 62,50 %.

Xem thêm: công thức tính sai số

D. 75,00 %.