he will take the dog

Câu hỏi:

21/03/2020 148,076

A. finishes 

Bạn đang xem: he will take the dog

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Giải thích

Cấu trúc: S+ will+ Vnt as soon as+ S+ Vs/es

( Ai này sẽ làm cái gi ngày Khi ….)

Dịch: Anh tớ tiếp tục dắt chó chuồn đi dạo tức thì sau khoản thời gian ăn xong

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

- “What an attractive hair style you have got, Mary!” - “_______”

A. Thank you very much. I am afraid

B. I don't lượt thích your sayings

C. You are telling a lie

D. Thank you for your compliment 

Câu 2:

Body language is a potent size of ______ communication.

A. verbal 

B. non - verbal 

C. tongue 

D. oral 

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

The last time I saw Rose was three years ago.

A. I haven’t seen Rose since three years

B. I haven’t seen Rose three years ago

Xem thêm: chuỗi truyền electron tạo ra

C. I didn’t see Rose for three years

D. I haven’t seen Rose for three years

Câu 4:

Small children are often told that it is rude _______ at other people.

A. lớn point 

B. points 

C. pointed 

D. point 

Câu 5:

My Dad is always willing lớn give a hand ______________ cleaning the house.

A. in

B. with 

C. of 

D. about 

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

When being interviewed, you should focus on what the interviewer is saying or asking you.

A. lớn pay no attention to 

B. be interested in 

C. be related 

Xem thêm: bài tập về hiện tại đơn

D. express interested in