hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Bởi vì như thế nằm trong nói đến hành vi xẩy ra nhập vượt lên khứ, vì thế có không ít chúng ta vẫn còn đó hoặc lầm lẫn lúc học về thì lúc này đơn – Present Simple và thì lúc này tiếp nối – Present Continuous nhập 12 thì cơ bản của tiếng Anh.

Bạn đang xem: hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Với nội dung bài viết ngày hôm nay, Vietop tiếp tục nằm trong chúng ta xem xét lại về việc không giống nhau của thì lúc này đơn và Thì lúc này tiếp nối, gần giống thực hiện những bài bác tập luyện thực hành thực tế nhỏ nhằm “xử” được yếu tố này nhé!

Thì lúc này đơn và Thì lúc này tiếp diễn

So sánh thì lúc này đơn và thì lúc này tiếp diễn

Cùng ôn tập lại cấu trúc, cách dùng và cách nhận biết của thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn để sánh sánh và nhận biết được Lúc nào nên dùng thì nào khách hàng nhé.

So sánh về cấu trúc

Present SimplePresent Continuous
Khẳng địnhS + am/is/are + N/ADJ
S + V1

E.g.: I am nineteen years old.
She understands English.
They work in a hospital.
S + am/is/are + V-ing

E.g.: I am doing housework right now.
It is raining now.
The boys are playing in the park.
Phủ địnhS + am not / isn’t / aren’t + not + N/ADJ
S + don’t / doesn’t + V-infinitive

E.g.: I am not nineteen years old.
She doesn’t understand English.
They don’t work in a hospital.
S + am not / isn’t / aren’t + V-ing

E.g.: I am not doing housework right now.
It isn’t raining now.
The boys aren’t playing in the park.
Nghi vấn Y/NAm/is/are + S + N/ADJ?
Do/does + S + V-infinitive?

E.g.: Are you there?
Does she go to school?
Am/is/are + S + V-ing?
E.g.: Am I reading a book right now?
Is the baby still crying?
Are we cooking together at this moment?
Nghi vấn WH-WH- + am/is/are + S +…?WH- + do/does + S +…?

E.g.: Where are you?
What does he do for a living?
WH- + am/is/are + S + V-ing?

E.g.: What is she doing now?

Xem thêm:

Quy tắc tăng s/es nhập Thì lúc này đơn và cách phát âm

Tổng phù hợp những điều cần phải biết về câu trần thuật với Infinitive và Gerund

Thì sau này triển khai xong tiếp diễn

So sánh về tín hiệu nhận biết

Present SimplePresent Continuous
Trong thì lúc này đơn thông thường xuất hiện tại những trạng kể từ chỉ gia tốc như: always, usually, often, sometimes, rarely, every day, once a month, once in a xanh rì moon…

E.g.: Does Emma visit you often? (Emma đem thông thường xuyên cho tới thăm hỏi chúng ta không?)

I don’t know why she bought that device – she uses it once in a xanh rì moon. (Tôi ko biết tại vì sao cô ấy mua sắm tranh bị bại liệt – cô ấy không nhiều Lúc dùng nó.)
Các trạng kể từ chỉ thời hạn như:
Now: Bây giờ
Right now: Ngay bây giờ
At the moment: Ngay khi này
At present: Hiện tại

It’s + giờ rõ ràng + now (It’s 12 o’clock now)

E.g.: James is talking on the phone at the moment. (James đang được thủ thỉ Smartphone nhập thời điểm hiện nay.)

Trong câu đem những động kể từ như:

 Look!Watch! (Nhìn kìa!)
E.g.: Look! A girl is jumping from the bridge! (Nhìn kìa! Cô gái đang được nhảy kể từ bên trên cầu xuống!)

 Listen! (Nghe này!)
E.g.: Listen! Someone is crying! (Nghe này! Ai bại liệt đang được khóc.)

 Keep silent! (Hãy yên ổn lặng)
E.g.: Keep silent! The teacher is saying the main point of the lesson! (Trật tự! Cô giáo đang được giảng cho tới phần chủ yếu của tất cả bài!)

Watch out! = Look out! (Coi chừng)
E.g.: Watch out! The train is coming! (Coi chừng! Đoàn tàu đang tới kìa!)

Xem thêm:

Adverb Key – Sử dụng trạng kể từ nhập bài bác ganh đua IELTS

Cách người sử dụng cấu hình It’s time ngắn ngủi gọn gàng và dễ dàng hiểu

Bảng vần âm giờ Anh

So sánh về kiểu cách sử dụng

Thì lúc này đơn và Thì lúc này tiếp diễn
Present SimplePresent Continuous
Diễn miêu tả hành vi lặp chuồn tái diễn theo đòi thói thân quen hằng ngày.
E.g.: I always get up at 6.am. (Tôi luôn luôn thức dậy khi 6 giờ sáng sủa.)
Diễn miêu tả một hành vi đang được xẩy ra bên trên thời gian trình bày.
E.g.: The baby is sleeping now. (Bây giờ em nhỏ bé đang được ngủ.)
Diễn miêu tả một thực sự rõ ràng.
E.g.: The sun sets in the West. (Mặt trời lặn ở đằng Tây.)
Diễn miêu tả hành vi hoặc vụ việc trình bày công cộng đang được ra mắt, tuy rằng ko nhất thiết cần thực sự ra mắt ngay lập tức khi trình bày.
E.g.: She is looking for a job. (Cô tao đang được mò mẫm kiếm một việc làm.)
Diễn miêu tả vụ việc xẩy ra theo đòi chương trình, thời hạn biểu rõ nét.
E.g.: The plane takes off at 7 a.m today. (Máy cất cánh tiếp tục chứa chấp cánh khi 7 giờ sáng sủa ngày hôm nay.)
Diễn miêu tả hành vi chuẩn bị xẩy ra nhập sau này ngay gần, một plan đang được lên lịch sẵn.
E.g.: Are you visiting your cousin this weekend? (Bạn đem đến thăm hỏi anh chúng ta của chúng ta nhập vào cuối tuần này?)
Diễn miêu tả tâm trí, xúc cảm, xúc cảm.
E.g.: I think she is Vietnamese. (Tôi nghĩ về cô ấy là kẻ VN.)
Diễn miêu tả hành vi lặp chuồn tái diễn tạo nên sự không dễ chịu cho những người trình bày. Ta thông thường người sử dụng với trạng kể từ “always” hoặc “continually”.
E.g.: Jack and Jill are always arguing. (Jack và Jill khi nào thì cũng tranh cãi không còn.)

Xem thêm:

Mách khách hàng phân biệt những Thì nhập giờ Anh đơn giản

Phân biệt thì sau này đơn và sau này tiếp nối nhập giờ Anh

Phân biệt thì vượt lên khứ đơn và vượt lên khứ tiếp nối qua chuyện lý thuyết và bài tập

Sau trên đây, Vietop mời mọc chúng ta nằm trong thực hiện một trong những bài bác tập luyện nhằm gia tăng kiến thức và kỹ năng nhé!

Bài tập luyện Thì lúc này đơn và Thì lúc này tiếp diễn

Thì lúc này đơn và Thì lúc này tiếp diễn

Bài 1: Choose the correct option

Xem thêm: chuyên đề học tập và làm theo bác năm 2023

 1. What is he doing? He sits / is sitting at his desk.
 2. Listen, someone knocks / is knocking at the door.
 3. On my way trang chính I usually stop / am stopping đồ sộ drink a cup of coffee.
 4. Architects make / are making plans for the buildings.
 5. Are you doing / Do you bởi your homework now?
 6. I prepare / am preparing my lessons for study at the moment.
 7. It doesn’t rain / isn’t raining in winter.
 8. I always go / am going đồ sộ my office early.
 9. William comes / is coming đồ sộ our workshop on Mondays.
 10. Look, a man runs / is running across the street.

Bài 2: Put in the verbs in the correct size, using Present Continuous or Present Simple

 1. They (not / eat) _________________ bread every day.
 2. We (not / study) _________________ at the moment.
 3. (You / like) _________________ candies?
 4. (She / go) _________________ đồ sộ France often?
 5. (He / sleep) _________________ now?
 6. We (go) _________________ đồ sộ the cinema this weekend.
 7. They (study) _________________ now.
 8. It (rain) _________________ a lot here. 
 9. I (clean) _________________ my room every day.
 10. She (work) _________________ every evening. 

Bài 3: Choose the correct answer

 1. We ______ đồ sộ the các buổi party tonight.
 • are go
 • aren’t going
 • don’t go
 • doesn’t go
 1. That man ______ a lot. 
 • laughs
 • is laughing
 • are laughing
 • is laugh
 1. She ______ tea every morning.
 • is drinking
 • am drinking
 • drinks
 • are drinking
 1. We ______ đồ sộ the park now.
 • are going
 • goes
 • go
 • am going
 1. My mèo usually ______ with bủ.
 • sleep
 • sleeps
 • does sleep
 • is sleeping
 1. Dad always ______the grass.
 • cut
 • is cut
 • is cutting
 • cuts
 1. Jean ______ đồ sộ the radio every evening.
 • is listen
 • listens
 • listen
 • is listening
 1. ______ Helen ______ her homework at the moment?
 • Is – doing
 • Does – doing
 • Does – do
 • Is – do
 1. I ______ my grandma next weekend.
 • ‘m visit
 • is visiting
 • ‘m visiting
 • visit
 1. What ______ you ______ this weekend?
 • are – doing
 • do – do
 • is – do
 • are – do

Bài 4: Complete the text with the Present Simple or Present Continuous simple size of the verbs in brackets

This is Mrs Mary Lavigne. She ______ (1. be) a primary school teacher. She ______ (2. teach) English and Maths. At the moment, she ______ (3. teach) Maths. She ______ (4. live) in London and ______ (5. be) married đồ sộ Lionel, who is French. They ______ (6. have) 2 children. Mrs Lavigne ______ (7. speak) French as well as English, but she ______ (8. not teach) it. She likes shopping.

Mrs Lavigne’s son Joël ______ (9. not like) shopping, but he ______(10. love) hanging out with friends. They usually ______ (11. go) đồ sộ the local park where they ______ (12. play) football or basketball. Today, however, Joël ______ (13. not play) football or basketball; he ______ (14. skateboard).

Mr Lionel Lavigne ______(15. work) for a multinational company. He ______ (16. not work) today, however, because he ______ (17. not feel) well. He phoned in sick.

Đáp án

Bài 1

 1. is sitting
 2. is knocking
 3. stop
 4. make
 5. Are you doing
 6. am preparing
 7. doesn’t rain
 8. go
 9. comes
 10. is running

Bài 2

 1. Don’t eat
 2. Aren’t studying
 3. Do you like
 4. Does she go
 5. Is he sleeping
 6. Are going
 7. Are studying
 8. Rains
 9. Clean
 10. Works

Bài 3

 1. aren’t going
 2. laughs
 3. drinks
 4. are going
 5. sleeps
 6. cuts
 7. is listening
 8. Is – doing
 9. ‘m visiting
 10. are – doing

Bài 4

 1. Is
 2. Teaches
 3. Is teaching
 4. Lives
 5. Is
 6. Have
 7. Speaks
 8. Doesn’t teach
 9. Doesn’t like
 10. Loves
 11. Go
 12. Play
 13. Isn’t playing 
 14. Is skateboarding
 15. Works
 16. Isn’t working
 17. Isn’t feeling

Xem thêm:

Bài tập luyện Thì lúc này tiếp nối và lúc này đơn có đáp án đầy đủ

Bài tập luyện trắc nghiệm Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn đem đáp án

Bài tập luyện thì lúc này tiếp nối từ cơ bản đến nâng lên có đáp án

Hy vọng với nội dung bài viết bên trên, IELTS Vietop đang được hoàn toàn có thể gom chúng ta ôn tập luyện lại về 2 Thì lúc này đơn và Thì lúc này tiếp nối nhập giờ Anh nhằm hoàn toàn có thể dễ dàng và đơn giản phân biệt và dùng bọn chúng rộng lớn nhập tiếp xúc hằng ngày. Chúc chúng ta học tập điểm ngữ pháp này thật tốt!

Xem thêm: mlem là gì