if bill loses his job

Câu hỏi:

08/09/2021 29,094

Mark the letter A, B, C or D rộng lớn indicate the correct answer rộng lớn each of the following questions

Bạn đang xem: if bill loses his job

Bạn đang được xem: if bill loses his job

If Bill loses his job, at least they have Mary’s income rộng lớn _______ on

C. fall back

Đáp án đa số xác

Đáp án C

Kiến thức : Cụm động từ

Giải thích:

Kiến thức về cụm động từ

Xét những đáp án:

A. fall behind: tụt lại phía sau

B. fall for: cảm thất bị thú vị và quí ai đó

C. fall back on: người sử dụng cho đến, coi cậy vào

D. fall under: bị kiểm soát

Tạm dịch: Nếu Bill bị mất việc, rất ít ra đi chúng ta còn tồn bên trên thu nhập của Marry nhằm mục tiêu coi cậy vào

Gói VIP ghen tuông đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), tập luyện ngay gần bên 1 triệu vướng mắc rước đáp án rõ ràng.

Nâng cấp cho mang đến VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D rộng lớn indicate the correct answer rộng lớn each of the following questions

When I was going rộng lớn school this morning, I saw a _______ girl. She asked bầm how rộng lớn get rộng lớn Hoan Kiem Lake

A. beautiful young blonde Russian

B. beautiful young Russian blonde

C. blonde young beautiful Russian

D. Russian young blonde beautiful

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D rộng lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Mike didn’t follow his parents’ advice on choosing his career. He regrets it now

A. If Mike followed his parents’ advice on choosing his career, he would regret it now.

B. Mike regrets having followed his parents’ advice on choosing his career.

C. If only Mike followed his parents’ advice on choosing his career.

D. Mike wishes he had followed his parents’ advice on choosing his career.

Xem thêm: anh 7 kết nối tri thức

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D rộng lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning rộng lớn the underlined word(s) in each of the following questions

Xem thêm: thụ phấn là vượt lên trên trình

It's not beyond the realm of possibility that some schools may have rộng lớn cut sport altogether

A. possible

B. impossible

C. unlikely

D. certain

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D rộng lớn indicate the correct answer rộng lớn each of the following questions

Nobody wears clothes lượt mến that any more – they’re _______.

A. fashion

B. unfashionable

C. fashionable

D. fashionably

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D rộng lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

The next step is (A) deforestation, which involves (B) growing forests in areas (C) where there (D) were none before

A. deforestation

B. growing

C. where

D. were

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D rộng lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning rộng lớn the underlined word(s) in each of the following questions

He was once a benevolent man who gave a lot of his money rộng lớn local charities

A. generous

B. selfish

C. innocent

Xem thêm: bài xích văn miêu tả con cái chó lớp 4

D. bossy

Xem thêm: giáo dục công dân 9

Tác giả

Copyright © 2023 All Rights Reserved.