right after the boy got out of his house it started to rain heavily

Câu hỏi:

15/04/2020 48,318

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: right after the boy got out of his house it started to rain heavily

Right after the boy got out of his house, it started to lớn rain heavily.

A. Not until it started to lớn rain heavily did the boy got out of his house.

B. No sooner had the boy got out of his house than vãn it started to lớn rain heavily.

Đáp án chủ yếu xác

C. Hardly had it started to lớn rain heavily when the boy got out of his house.

D. It had rained heavily before the boy got out of his house.

Kiến thức: Cấu trúc hòn đảo ngữ

Giải thích:

Cấu trúc hòn đảo ngữ:

- No sooner + had + S + V.p.p + than vãn + S + V.ed: Ngay Lúc … thì …

= Hardly/Barely/Scarcely + had + S + V.p.p + when/before + S + V.ed

- Not until + clause/ adv of time + Auxiliary + S + V: Đến tận Lúc … thì …

Tạm dịch: Ngay sau thời điểm cậu nhỏ nhắn thoát khỏi ngôi nhà, trời chính thức mưa rộng lớn.

A. Đến Lúc trời chính thức mưa lơn, cậu nhỏ nhắn mới nhất thoát khỏi ngôi nhà.

B. Ngay sau thời điểm cậu nhỏ nhắn thoát khỏi ngôi nhà thì trời chính thức mưa rộng lớn.

C. Ngay sau thời điểm trời chính thức mưa rộng lớn thì cậu nhỏ nhắn thoát khỏi ngôi nhà.

D. Trời đang được mưa rộng lớn trước lúc cậu nhỏ nhắn thoát khỏi ngôi nhà.

Câu A, C, D sai về nghĩa.

Chọn B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

People should _______ green lifestyle to lớn help conserve the natural resources.

A. adopt

B. adapt

C. adjoin

D. adjust

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

The children were attracted by the show. It was performed by the animals.

Xem thêm: sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa gì đối với cây

A. The children were attracted by the show performed by the animals.

B. The children were attracted by the show to lớn have been performed by the animals.

C. Performing by the animals, the show attracted the children.

D. The children attracted by the show which was performed by the animals.

Câu 3:

Would you mind _______ these plates a wipe before putting them in the cupboard?

A. making

B. getting

C. doing

D. giving

Câu 4:

We are all too _______ of traditions in our modern world, but they can have a very strong impact on us.

A. dismissing

B. dismissive

C. dismissal

D. dismissed

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Educators are complaining that students rely on social truyền thông media ví much that they lose the ability to lớn think critically.

A. decide on

B. insist on

C. depend on

D. dismissed

Xem thêm: soạn nghị luận trong văn bản tự sự

Câu 6:

Digital clocks, however precise, they cannot be perfectly accurate because the earth’s rotation changes slightly over years.