school uniform is compulsory in most of vietnamese schools

Câu hỏi:

05/04/2020 92,554

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions

Bạn đang xem: school uniform is compulsory in most of vietnamese schools

School uniform is compulsory in most of Vietnamese schools

C. required

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

- Compulsory/kəm'pʌlsəri/ ~ Required /ri'kwaiəd/ (adj): được yêu thương cầu/ bắt buộc

E.g: Regular attendance is required in this course.

-Depended: bị phụ thuộc

-Paid: được trả chi phí, thanh toán

-Divided: được phân thành nhiều phần, bị phân tách tách

Đáp án C (Đồng phục ngôi trường thì cần thiết ở đa số những ngôi trường học tập ở Việt Nam)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

We should make full use _________ the Internet as it is an endless source of information

A. of

B. in

C. with

D. from

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

John would lượt thích to specialize ___________ computer science

A. of

B. to

C. in

D. at

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

He was the first person  __________.the room

A. entering

Xem thêm: cơ cấu công nghiệp theo ngành được thể hiện ở

B. to tát enter

C. to tát be enter

D. having entered

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Western women are more _________ than vãn Asian women

A. depend

B. independent

C. independently

D. dependence

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

The climate of Đài Loan Trung Quốc is similar in many ways to tát ………………

A. that of the United States

B. which of the United States

C. the United States

D. this of the United States

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

He is exhausted because he_______ around the whole afternoon trying to tát clean the house.

A. has been running

B. runs

C. is running

Xem thêm: ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ kí sinh giữa các loài

D. was running