some vegetables are grown without soil and artificial light

Câu hỏi:

07/04/2020 37,161

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: some vegetables are grown without soil and artificial light

Some vegetables are grown without soil and artificial flight

B. natural

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

- Artificial (adj): tự tạo >< natural (adj): tự động nhiên

- Real (adj): thật

- Genuine (adj): đem thiệt, chủ yếu cống, xác thực

- True (adj): đúng

ð Đáp án B (Một vài ba loại rau xanh phát triển nhưng mà không tồn tại khu đất và độ sáng nhân tạo)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

There is ____________ in my bedroom

A. a square wooden old table

B. an old square wooden table

C. a wooden old square table

D. an old wooden square table

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

In 1985, the Coca-Cola Company altered the secret formula of the drink’s ingredients.

A. modified

B. proposed

C. enriched

D. restored

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

It is not until December 25 ____________ the exam results will be announced

A. which

Xem thêm: 2m bằng bao nhiêu cm

B. what

C. that

D. when

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

My sister ____________ the responsibility for doing the housework

A. bears

B. runs

C. holds

D. takes

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Susan wasn’t in when I arrived. I suppose she ____________ I was coming

A. must have forgotten

B. must forget

C. may forget

D. can’t have forgotten

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

I’m sure you’ll have no ____________ the exam.

A. difficulty passing

B. difficulties đồ sộ pass

C. difficulty đồ sộ pass

Xem thêm: sách giáo khoa cánh diều

D. difficulties of passing