stop talking or you won't understand the lesson

Câu hỏi:

22/09/2020 49,231

Choose the answer that is nearest in meaning to tát the printed before it.

 Stop talking or you won’t understand the lesson.

Bạn đang xem: stop talking or you won't understand the lesson

A. If you don't stop talking, you won't understand the lesson.

Đáp án chủ yếu xác

B. If you don't stop talking, you wouldn't understand the lesson.

CIf you hadn't stopped talking, you wouldn't understand the lesson.

D. If you hadn't stopped talking, you wouldn't understood the lesson.

Đáp án: A

- Câu ĐK loại 1 biểu diễn miêu tả ĐK với thiệt ở lúc này hoặc sau này.

(Điều khiếu nại với thật: Nếu ko giới hạn rỉ tai => tiếp tục không hiểu nhiều bài)

- Cấu trúc: If + S + V (simple present), S + will/ won’t + V (bare infinitive)

=> Câu B, C, D sai về nghữ pháp.

Tạm dịch: Ngừng rỉ tai còn nếu như không các bạn sẽ không hiểu nhiều bài học kinh nghiệm.

A. Nếu các bạn không ngừng nghỉ rỉ tai, các bạn sẽ không hiểu nhiều bài xích.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the answer that is nearest in meaning to tát the printed before it.

I don’t have enough money with má now; otherwise I would buy that coat.

A. If  I didn't have enough money with má now, I would buy that coat.

B. If I had enough money with má now, I would buy that coat

C. If I had enough money with má now, I wouldn't buy that coat.

D. If I didn't have enough money now, I wouldn't buy that coat.

Câu 2:

Choose the answer that is nearest in meaning to tát the printed before it.

If today is Sunday, the pupils could go swimming.

A. If today were Sunday, the pupils could go swimming.

BIf today is Sunday, the pupils could go swimming.

C. The pupils could go swimming unless today is Sunday.

D. The pupils could not go swimming if today isn't Sunday.

Xem thêm: ai là người đặt tên cho dòng sông

Câu 3:

Choose the answer that is nearest in meaning to tát the printed before it.

If you are not careful, you will cut yourself with that knife.

A. Unless you are careful, you will cut yourself with that knife.

B. If you are careful, you will cut yourself with that knife.

CUnless you were not careful, you will cut yourself with that knife.

DUnless you were careful, you will cut yourself with that knife.

Câu 4:

Choose the answer that is nearest in meaning to tát the printed before it.

Because he doesn’t leave immediately, I đường dây nóng a policeman.

A. If he left immediately, I  wouldn't đường dây nóng a policeman.

BIf he leaves immediately, I  won't đường dây nóng a policeman.

C. Unless he leaves immediately, I will đường dây nóng a policeman.

D. Unless he leaves immediately, I won't đường dây nóng a policeman.

Câu 5:

Choose the best answer to tát complete each sentence.

The vast wilderness of Alaska offers some unbelievable ecotourism opportunities, and one of the most______ tourism industries in the USA.

A. safe 

Bsustainable 

C. natural

D. environmental

Câu 6:

Choose the best answer to tát complete each sentence.

The gardens and islets near the Tien and Hau River are very attractive ecotourism ______ of the region.

A. sight 

B. destination

C. view

Xem thêm: môi trường xung quanh em

D. scene