the basketball team knew they lost the match. they soon started to blame each other

Câu hỏi:

20/03/2020 57,122

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Bạn đang xem: the basketball team knew they lost the match. they soon started to blame each other

The basketball team knew they lost the match. They soon started lớn blame each other.

A. Not only did the basketball team lose the match but they blamed each other as well. 

B. Hardly had the basketball team known they lost the match when they started lớn blame each other. 

Đáp án chủ yếu xác

C. As soon as they blamed each other, the baseketball team knew they lost the match. 

D. No sooner had the basketball team started lớn blame each other than thở they knew they lost the match.

Đáp án B.

Dịch: Đội bóng rổ biết bọn họ thất bại trận đấu. Họ sớm chính thức ụp lỗi lẫn nhau.

A. Không chỉ group bóng rổ thất bại trận mà người ta còn ụp lỗi lẫn nhau. => sai nghĩa

B. Ngay khi group bóng rổ này hiểu được bọn họ thất bại trận thì bọn họ chính thức ụp lỗi lẫn nhau.=> đúng

C. Ngay khi bọn họ ụp lỗi lẫn nhau, group hạ tầng hiểu được bọn họ thất bại trận đấu. => sai nghĩa

D. Không lâu tiếp sau đó, group bóng rổ chính thức ụp lỗi lẫn nhau rộng lớn là bọn họ biết bọn họ thất bại trận đấu. => sai nghĩa.

Ta với cấu trúc:

- not only + hòn đảo ngữ + but + S + also + V...: không chỉ ... tuy nhiên còn

- Hardly + hòn đảo ngữ + when + clause: ngay trong khi = No sooner + hòn đảo ngữ + than thở + clause.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

By the kết thúc of next year, George _____ English for 7 years.

A. will have learned

B. will learn

C. has learned

D. would learn

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

In order lớn avoid boredom, the most important thing is lớn keep oneself ____.

A. occupation

B. occupied

C. occupant

D. occupational

Xem thêm: soạn bài thực hành tiếng việt

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

She was too wet behind the ears lớn be in charge of such demanding tasks.

A. lack of responsibility

B. full of sincerity 

C. without money 

D. full of experience

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

John composes not only (A) the music, but (B) also sings the songs (C) for the major (D) Broadway musicals.

A. composes not only

B. but 

C. the songs 

D. major 

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Mary said (A) her friends that she would (B) never walk alone (C) in the forest after dark (D).

A. said

B. would 

C. alone 

D. dark 

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

I strongly disapproved of your behavior. However. I will help you this time.

A. Despite of my strong disapproval of your behavior, I will help you this time.

B. Although I strongly disapproved of your behavior, but I will help you this time. 

C. Because of your behavior, I will help you this time. 

Xem thêm: công cơ học là gì

D. Despite my strong disapproval of your behavior, I will help you this time.