the most important thing is to keep yourself occupied

Câu hỏi:

06/04/2020 56,510

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: the most important thing is to keep yourself occupied

The most important thing is đồ sộ keep yourself occupied

Đáp án C

Occupied /'ɒkjʊpaied/ ~ Busy (adj): bận rộn

E.g: She’s fully occupied looking after three children.

- Comfortable /'kʌmftəbl/ (adj): thoải mái

E.g: This bed is very comfortable.

- Free /tri:/ (adj): rảnh rỗi

E.g: Are you miễn phí tonight?

- Relaxed /ri'lækst/ (adj): thư giãn

E.g: I te looked culm and relaxed. 

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

________ is increasing, which results from economic crisis

A. Employment

B. Unemployed

C. Unemployment

D. Employ

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the most suitable response đồ sộ complete each of the following exchanges

Sarah: “Your hairstyle is terrific, Mary!” - Mary: - “_____________”

A. Never mention it

B. Thanks, Sarah. I had it done yesterday

C. Thanks, but I’m afraid

D. Yes, all rightĐáp án B

Sarah: “Kiểu tóc các bạn rất đẹp vượt lên, Mary!”

Mary: - “___________”

A. Đừng lúc nào nhắc đến nó.

B. Cảm ơn Sarah. Tôi rời trong ngày hôm qua cơ.

C. Cảm ơn, tuy nhiên tôi e rằng.

D. Ừ, được rồi.

Xem thêm: đáp án vở bài tập toán lớp 4

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Many people will be out of ________ if the factory is closed

A. career

B. job

C. profession

D. work

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

The number of unemployed people ________ recently

A. is increasing

B. has increased

C. have increased

D. increase

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions

They had such a fierce dog that nobody would visit them.

A. So fierce was their dog that nobody would visit them

B. Their dog was fierce enough for anybody đồ sộ visit them

C. If their dog weren’t fierce, somebody would visit them

D. So fierce a dog did they had that nobody would visit them

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Do you know the person _________ next đồ sộ you in the evening class?

A. whose sitting

B. whom sits

C. sitting

Xem thêm: sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa gì đối với cây

D. who sit