the new college is intended

Câu hỏi:

29/08/2021 40,742

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the un­derlined word(s) in each of the following questions

Bạn đang xem: the new college is intended

The new college is intended lớn improve the life chances of children in the inner city

C. opportunities

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Giải thích: The new college is intended lớn improve the life chances of children in the inner đô thị. (Những ngôi trường ĐH mới nhất nhắm cho tới việc nâng cấp thời cơ nhập cuộc sống thường ngày của trẻ nhỏ nhập điểm nội thành của thành phố.)

A. productions (n.): sản phẩm

B. communities (n.): nằm trong đồng

C. opportunities (n.): cơ hội

D. questions (n.): câu hỏi

Vậy chances sở hữu nghĩa tương đương với phương án C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions

Children brought up in a caring environment tend lớn grow more sympathetic towards others

A. loving

B. dishonest

C. healthy

D. hateful

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions

She began lớn play the piano three years ago

A. She has played the piano since three years.

B. She has played the piano for three years.

C. She doesn’t play the piano now.

D. She stops playing the piano now.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

He was (A) so (B) exhausted that he (C) felt asleep (D) at his desk

A.  so

B exhausted

C. feel asleep

Xem thêm: Tiến lên miền Nam iOS - Tải Game Miễn Phí, Kiếm Thưởng Liền Tay

D. at

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions

It’s quite disappointing that some people still turn a blind eye to acts of injustice they witness in the street

A. take no notice of

B. have no feeling for

C. show respect for

D. pay attention to

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

When the quấn walked into the office, his secretary _______

A.has been typing

B.was typing

C. is typing

D. had typed

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

The government does not know what lớn tự with household rubbish in large cities

A. Little does the government know what lớn tự with household rubbish in large cities.

B. It is unknown what lớn tự with household rubbish in large cities by the government.

C. Rarely the government knows what lớn tự with household rubbish in large cities.

D. Hardly any government knows what lớn tự with household rubbish in large cities.

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

Peter______ a better understanding of Algebra than thở we do

A. makes

B. has

C. takes

Xem thêm: viết đoạn văn từ 7 đến 10 câu

D. gives