they finished one project. they started working on the next

Câu hỏi:

12/03/2020 41,331

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
They finished one project. They started working on the next.

Bạn đang xem: they finished one project. they started working on the next

Bạn đang được xem: they finished one project. they started working on the next

A. Had they finished one project, they would have started working on the next.

B. Only if they had finished one project did they start working on the next.

C. Hardly had they finished one project when they started working on the next.

Đáp án đa số xác

D. Not until did they start working on the next project then they finished one.

Đáp án C

Câu gốc: Họ đang rất được tổ chức thực hiện xong xuôi một dự án công trình công trình xây dựng. Họ đang rất được đầu tiên tiến hành dự án công trình công trình xây dựng tiếp nối đuôi nhau tiếp

A. Nếu tất cả chúng ta đang rất được tổ chức thực hiện xong xuôi một dự án công trình công trình xây dựng, tất cả chúng ta nối tiếp đầu tiên tiến hành dự án công trình công trình xây dựng tiếp nối đuôi nhau tiếp

B. Chỉ Khi tất cả chúng ta đang rất được tổ chức thực hiện xong xuôi một dự án công trình công trình xây dựng, tất cả chúng ta mới mẻ mẻ đầu tiên tiến hành dự án công trình công trình xây dựng tiếp nối đuôi nhau tiếp

C. Ngay Khi tất cả chúng ta tổ chức thực hiện xong xuôi một dự án công trình công trình xây dựng tất cả chúng ta nối tiếp đầu tiên tiến hành dự án công trình công trình xây dựng tiếp cho tới -> thời cơ kết hợp tốt nhất có thể cho đến 2 câu gốc
D. Mãi cho đến Khi tất cả chúng ta đầu tiên tiến hành dự án công trình công trình xây dựng tiếp theo thì tất cả chúng ta mới mẻ mẻ honaf trở thành một dự án công trình công trình xây dựng.

Gói VIP đua đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), tập luyện ngay gần bên 1 triệu vướng mắc rước đáp án rõ ràng.

Nâng cung cấp mang lại VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.
During the five-decade history the Asian Games have been advancing in all aspects.

A. holding back   

B. holding to        

C. holding by       

D. holding at

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Of the more phàn nàn 1,300 volcanoes (A) in the world, only (B) about 600 can classify (C) asactive (D) ones.

A. volcanoes

B. only

C. classify

D. asactive

Xem thêm: which best serves as the title for the passage

Xem thêm: vòng lặp while do kết thúc khi nào

Câu 3:

The marathon, first staged in 1896, _____ the legendary feat of a Greek soldier who carried news of victory from the battle at Marathon vĩ đại Athens.

A. commemorating        

B. was commemorated 

C. commemorated         

D. commemorates

Câu 4:

No one knows exactly _____.

A. how did speech begin                   

B. how speech began

C. how the beginning of speech        

D. of how beginning speech

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Finished (A) her household chores (B), Mary decided to do (C) some shopping (D).

A. finished

B. household chores

C. to do

D. shopping

Câu 6:

There was _____ evidence vĩ đại bring charges against the man.

A. ineffective       

B. inadvisable       

C. interior   

Xem thêm: quê nhà của tế hanh

D. insufficient

Xem thêm: châu mỹ không tiếp giáp với đại dương nào

Tác giả

Copyright © 2023 All Rights Reserved.