they told their parents that they

Câu hỏi:

11/06/2020 42,874

D. would try

Bạn đang xem: they told their parents that they

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án: D

Dịch: Họ rằng với phụ vương u rằng chúng ta tiếp tục nỗ lực rất là nhằm thực hiện bài xích đánh giá.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I wondered ............... the right thing.

A. whether I was doing

B. if I am doing

C. was I doing

D. am I doing

Câu 2:

They said that they had been driving through the desert ...............

A. the previous day

B. yesterday

C. the last day

D. Sunday previously

Câu 3:

The woman asked ............... get lunch at school.

A. can the children

B. whether the children could

Xem thêm: phân tích đoàn thuyền đánh cá

C. if the children can

D. could the children

Câu 4:

Peter said that if he ............... rich, he ............... a lot.

A. is – will travel

B. were – would travel

C. had been – would have travelled

D. was – will travel

Câu 5:

Ba said he ............... some good marks the semester before.

A. gets

B. got

C. had gotten

D. have got

Câu 6:

The scientist said the earth ............... the sun.

A. goes round

B. is going around

C. went around

D. was going around

Xem thêm: sóng điện từ là sóng dọc hoặc sóng ngang