tiếng anh 8 unit 11 skills 2Lời giải bài bác tập dượt Unit 11 lớp 8 Skills 2 trang 121, 122 nhập Unit 11: Science and technology Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 11.

Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2 (trang 121, 122) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 11 skills 2

Listening

1 (trang 121 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Tick (V) the things that you think a robot teacher can bởi. (Đánh lốt (V) những điều chúng ta suy nghĩ nhà giáo người máy hoàn toàn có thể làm)

1. It can teach different subjects.

2. It can mark students’ work.

3. It can teach students how to lớn behave.

Gợi ý: 1, 2

Hướng dẫn dịch:

1. Nó hoàn toàn có thể dạy dỗ những môn học tập không giống nhau.

2. Nó hoàn toàn có thể chấm bài bác thực hiện của học viên.

3. Nó hoàn toàn có thể dạy dỗ học viên cơ hội đối xử.

2 (trang 121 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen to lớn the conversation and fill in each blank with ONE word (Nghe đoạn đối thoại và điền vào cụ thể từng điểm trống rỗng vị MỘT từ)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2 (trang 121, 122) | Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Đáp án:

1. languages         

2. maths         

3. interact         

4. behave         

5. problems

Nội dung bài bác nghe:

- I heard that in Finland a robot called Elias can speak 23 languages. This robot teaches many subjects lượt thích languages and maths to lớn school students.

- Well, can it interact with students?

- Yes, students can practice English with Elias in real time. Elias can even bởi a Gangnam Style dance for the students.

- Sounds exciting. I think children would enjoy studying in a class with Elias.

- Exactly. This robot is patient and doesn't feel tired repeating words. It can also ask questions that are suitable for the students level.

- So students can answer questions which are not too difficult, and they won't feel embarrassed when they make mistakes, right?

- Definitely. I think one day robot teachers will replace human teachers.

- I don't think sánh. They can't teach students how to lớn behave.

- That's true. Also, robots don't have emotional connections with students lượt thích humans bởi.

- One more thing is that robots can't solve problems between students.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

- Tôi nghe rằng ở Phần Lan mang 1 robot thương hiệu là Elias nói theo một cách khác được 23 loại giờ. Robot này dạy dỗ nhiều môn học tập như ngữ điệu và toán học tập cho tới học viên.

- Chà, nó hoàn toàn có thể tương tác với học viên không?

- Có, học viên hoàn toàn có thể thực hành thực tế giờ Anh với Elias nhập thời hạn thực. Elias thậm chí còn hoàn toàn có thể nhảy Gangnam Style cho tới học viên.

- Nghe có vẻ như thú vị. Tôi suy nghĩ trẻ nhỏ tiếp tục mến học tập nhập lớp với Elias.

- Chính xác. Robot này kiên trì và ko cảm nhận thấy mệt rũ rời Lúc tái diễn những kể từ. Nó cũng hoàn toàn có thể bịa đặt thắc mắc phù phù hợp với chuyên môn học viên.

- Như vậy học viên hoàn toàn có thể vấn đáp được những thắc mắc không thực sự khó khăn và sẽ không còn cảm nhận thấy xấu xa hổ Lúc vướng lỗi cần ko ạ?

- Chắc chắn rồi. Tôi suy nghĩ một ngày nào là ê nhà giáo robot tiếp tục thay cho thế nhà giáo loài người.

- Tôi ko suy nghĩ vậy. Họ ko thể dạy dỗ học viên cơ hội đối xử.

- Đúng. Trong khi, robot không tồn tại liên kết xúc cảm với học viên như loài người.

- Một điều nữa là robot ko thể xử lý yếu tố trong những học viên cùng nhau.

3 (trang 121 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen again and tick (v) T (True) or F (False). (Nghe lại và khắc ghi (v) T (True) hoặc F (False))

Bài nghe:

1. Elias can bởi a Gangnam style dance.

2. Students can practise English with the robot in real time.

Quảng cáo

3. The robot feels tired when it repeats words.

4. The robot asks questions that are too difficult for students to lớn answer.

5. Robots can teach students how to lớn behave correctly.

Hướng dẫn dịch:

1. Elias hoàn toàn có thể nhảy Gangnam style.

2. Học sinh hoàn toàn có thể thực hành thực tế giờ Anh với robot nhập thời hạn thực.

Xem thêm: ở cấp độ phân tử thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế

3. Robot cảm nhận thấy mệt rũ rời Lúc tái diễn những kể từ.

4. Robot bịa đặt thắc mắc quá khó khăn nhằm học viên vấn đáp.

5. Người máy hoàn toàn có thể dạy dỗ học viên cơ hội đối xử đích thị mực.

Đáp án:

1. T   

2. T   

3. F    

4. F    

5. F

Writing

4 (trang 121 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Discuss if you agree or disagree that robots will soon replace teachers at schools. Write the reasons in the table. (Làm việc theo dõi cặp. Thảo luận coi chúng ta đồng ý hay là không đồng ý rằng robot tiếp tục sớm thay cho thế nhà giáo bên trên ngôi trường học tập. Viết nguyên vẹn nhân nhập bảng)

Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2 (trang 121, 122) | Tiếng Anh 8 Global Success

Gợi ý:

Agree

Disagree

1. Robots can better remember things than thở teachers.

2. Robots provides variety of educational methods including interactive ones.

3. If a robotic machine is the subject mentor of a classroom, pupil will be unafraid, and therefore give less seriousness in the study.

1. Robots can’t understand students’ emotions.

2. Robots will be expensive compare to lớn teachers giving lectures to lớn students.

3. Robots can memorize the vast of information that enables it to lớn produce the best match of the study programme depending on the result or the progress of the study of each student.

Hướng dẫn dịch:

Đồng ý

Không đồng ý

1. Robot hoàn toàn có thể ghi lưu giữ tất cả chất lượng rộng lớn giáo viên

2. Robot cung ứng nhiều cách thức dạy dỗ bao hàm cả cách thức tương tác.

3. Nếu một máy bộ robot là kẻ chỉ dẫn cỗ môn nhập lớp học tập, học viên sẽ không còn kinh hoảng hãi và bởi này sẽ không nhiều tráng lệ rộng lớn nhập học hành.

1. Robot thiếu hiểu biết nhiều được xúc cảm của học viên.

2. Robot tiếp tục vướng đối với việc nhà giáo giảng bài bác cho tới học viên.

3. Robot hoàn toàn có thể ghi lưu giữ lượng vấn đề mập mạp chung nó thể hiện lịch trình học tập thích hợp nhất tùy nằm trong nhập thành phẩm hoặc tiến trình học hành của từng học viên.

5 (trang 122 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Now write a paragraph (80 - 100 words) to lớn express your opinion. Use the notes in 4. (Bây giờ hãy ghi chép một quãng văn (80 - 100 từ) nhằm thổ lộ chủ kiến ​​​​của bản thân. Sử dụng những chú thích nhập 4)

Gợi ý:

Many people think that the intelligent machine could substitute teacher's responsibilities in the classroom. This way of thinking is totally disagreed. In this essay, Limitation of AI technology in educational system, as well as different methods to lớn communicate rather than thở original one (face to lớn face) will be provided. There are several constriants of substituing instructors by AI. The machine can not develop a profound relationship with students as it is non-physical system; for example, when the students need to lớn talk with instructor in leizure time, AI is incapable in generating conversation. Hence, connection between students and the machine is likely being failure. Moreover, there is an issue with the student's concentration. the smart machine is not capable with controlling learner because it was given the logical coding for teaching only. Therefore, in this point of view, it is obvious that why smart machine is not suitable for entire educational system.

Hướng dẫn dịch:

Nhiều người cho là máy mưu trí hoàn toàn có thể thay cho thế trách móc nhiệm của nhà giáo nhập lớp học tập. Cách tâm trí này là trọn vẹn phủ nhận. Trong bài bác tè luận này, Hạn chế của technology AI nhập khối hệ thống dạy dỗ, cũng giống như những cách thức không giống nhau nhằm tiếp xúc chứ không cách thức ban sơ (mặt đối mặt) sẽ tiến hành cung ứng. Có một trong những giới hạn của việc thay cho thế người chỉ dẫn vị AI. Máy ko thể cải tiến và phát triển quan hệ thâm thúy với học viên vì thế nó là khối hệ thống phi vật chất; ví dụ, Lúc SV cần thiết thì thầm với những người chỉ dẫn nhập thời hạn rảnh rỗi, AI không tồn tại tài năng đưa đến cuộc chat chit. Do ê, liên kết thân thiết SV và máy đem tài năng bị lỗi. Hơn nữa, mang 1 yếu tố với việc triệu tập của học viên. máy mưu trí không tồn tại tài năng trấn áp người học tập vì thế nó được cấp cho mã logic chỉ nhằm dạy dỗ. Vì vậy, theo dõi quan tiền đặc điểm này, rõ rệt là tại vì sao máy mưu trí ko phù phù hợp với toàn cỗ khối hệ thống dạy dỗ.

Lời giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 11

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Getting Started (trang 114, 115)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 1 (trang 116, 117)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 2 (trang 117, 118)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Communication (trang 119)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 1 (trang 120, 121)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Looking Back (trang 122, 123)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Project (trang 123)

Xem thêm thắt tiếng giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3
 • Unit 10: Communication in the future
 • Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets
 • Tiếng Anh 8 Review 4

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập dượt Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ đem đáp án
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Xem thêm: it's possible that joanna didn't receive my message

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-11-science-and-technology.jspGiải bài bác tập dượt lớp 8 sách mới mẻ những môn học