toán lớp 4 trang 176

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Sơ đồ dùng trí tuệ vấn đề tổng - hiệu, hiệu - tỉ

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 176

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp vô dù trống: 

Tổng nhị số

\(91\)

\(170\)

\(216\)

Tỉ số của nhị số

 $${1 \over 6}$$

 $${2 \over 3}$$

$${3 \over 5}$$

Số bé

Số lớn

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số phần đều bằng nhau.

- Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy tổng nhị số phân tách cho tới tổng số phần đều bằng nhau.

- Tìm số nhỏ nhắn (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

- Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhị số trừ lên đường số nhỏ nhắn, …).

Lời giải chi tiết:

+) Cột loại hai: 

Coi số nhỏ nhắn bao gồm \(1\) phần thì số rộng lớn bao gồm \(6\) phần như vậy.

Tổng số phần đều bằng nhau là:

\(1 + 6 = 7\) (phần)

Số nhỏ nhắn là:

\(91 : 7 \times  1 = 13\)

Số rộng lớn là:

\(91-13=78\) 

+) Cột loại ba:

Coi số nhỏ nhắn bao gồm \(2\) phần đều bằng nhau thì số rộng lớn bao gồm \(3\) phần như vậy.

Tổng số phần đều bằng nhau là:

\( 2+ 3=5\) (phần)

Số nhỏ nhắn là:

\(170:5 \times 2 = 68\)

Số rộng lớn là:

\( 170-68 =102 \) 

+) Cột loại tư:

Coi số nhỏ nhắn bao gồm \(3\) phần đều bằng nhau thì số rộng lớn bao gồm \(5\) phần như vậy.

Tổng số phần đều bằng nhau là: 

\( 3+5=8 \) (phần)

Số nhỏ nhắn là:

\(216: 8\times 3 = 81\)

Số rộng lớn là:

\( 216- 81= 135\) 

 Vậy tớ với bảng sản phẩm như sau :

Tổng nhị số

\(91\)

\(170\)

\(216\)

Tỉ số của nhị số

 $${1 \over 6}$$

 $${2 \over 3}$$

$${3 \over 5}$$

Số bé

 \(13\)

 \(68\)

 \(81\)

Số lớn

\( 78\)

 \(102\)

\(135\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp vô dù trống:

Hiệu nhị số

\(72\)

\(63\)

\(105\)

Tỉ số của nhị số

 $${1 \over 5}$$

 $${3 \over 4}$$

 $${4 \over 7}$$

Số bé

Số lớn

Phương pháp giải:

1. Tìm hiệu số phần đều bằng nhau.

2. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy hiệu nhị số phân tách cho tới hiệu số phần đều bằng nhau.

3. Tìm số nhỏ nhắn (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số rộng lớn (lấy số nhỏ nhắn cùng theo với hiệu của nhị số ...).

Lời giải chi tiết:

+) Cột loại hai:

Coi số nhỏ nhắn bao gồm \(1\) phần thì số rộng lớn bao gồm \(5\) phần như vậy.

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

\(5 - 1 = 4\) (phần)

Số nhỏ nhắn là:

\(72 : 4 \times 1 = 18\)

Số rộng lớn là:

\(18 + 72 = 90\)

+) Cột loại ba:

Coi số nhỏ nhắn bao gồm \(3\) phần đều bằng nhau thì số rộng lớn bao gồm \(4\) phần như vậy.

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

\(4 - 3 = 1\) (phần)

Xem thêm: bài tập c++

Số nhỏ nhắn là:

\(63 : 1 \times 3 = 189\)

Số rộng lớn là:

\(189 + 63 = 252\)

+) Cột loại tư:

Coi số nhỏ nhắn bao gồm \(3\) phần đều bằng nhau thì số rộng lớn bao gồm \(7\) phần như vậy.

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

\(7 - 4 = 3\) (phần)

Số nhỏ nhắn là:

\(105 : 3 \times 4 = 140\)

Số rộng lớn là:

\(140 + 105 = 245\)

Ta với bảng sản phẩm như sau: 

Hiệu nhị số

\(72\)

\(63\)

\(105\)

Tỉ số của nhị số

 $${1 \over 5}$$

 $${3 \over 4}$$

 $${4 \over 7}$$

Số bé

 \(18\)

 \(189\)

 \(140\)

Số lớn

\( 90\)

\( 252\)

\(245\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Hai kho chứa chấp \(1350\) tấn thóc. Tìm số thóc của từng kho, hiểu được số thóc của kho loại nhất bằng \(\dfrac{4}{5}\) số thóc của kho loại nhị.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần đều bằng nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy tổng nhị số phân tách cho tới tổng số phần đều bằng nhau.

4. Tìm số nhỏ nhắn (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhị số trừ lên đường số nhỏ nhắn, …).

Lời giải chi tiết:

Ta với sơ đồ:

Theo sơ đồ dùng, tổng số phần đều bằng nhau là:

\(4 + 5 = 9\) (phần)

Số thóc của kho loại nhất là:

\(1350 : 9 \times 4 = 600\) (tấn)

Số thóc của kho loại nhị là:

\(1350 - 600 = 750\) (tấn)

         Đáp số: Kho loại nhất: \(600\) tấn thóc;

                    Kho loại hai: \(750\) tấn thóc.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một siêu thị bán tốt \(56\) vỏ hộp kẹo và vỏ hộp bánh, vô cơ số vỏ hộp kẹo bằng \(\dfrac{3}{4}\) số vỏ hộp bánh. Hỏi siêu thị bán tốt từng nào vỏ hộp từng loại ?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần đều bằng nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy tổng nhị số phân tách cho tới tổng số phần đều bằng nhau.

4. Tìm số nhỏ nhắn (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhị số trừ lên đường số nhỏ nhắn, …).

Lời giải chi tiết:

Ta với sơ đồ:

Theo sơ đồ dùng, tổng số phần đều bằng nhau là:

\( 3 + 4 = 7\) (phần)

Số vỏ hộp kẹo là:

\(56 : 7 \times  3 = 24\) (hộp)

Số vỏ hộp bánh là:

\(56 - 24 = 32\) (hộp)

          Đáp số: Kẹo: \(24 \) hộp;

                      Bánh: \(32\) vỏ hộp.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Mẹ rộng lớn con cái \(27\) tuổi tác. Sau \(3\) năm nữa tuổi tác u tiếp tục cuống quýt \(4\) lượt tuổi tác con cái. Tính tuổi tác của từng người lúc này.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: Coi tuổi tác con cái sau \(3\) năm nữa (vai trò là số bé) bao gồm \(1\) phần thì tuổi tác u sau \(3\) năm nữa (vai trò là số lớn\) bao gồm \(4\) phần như vậy.

2. Tìm hiệu số phần đều bằng nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy hiệu nhị số phân tách cho tới hiệu số phần đều bằng nhau.

4. Tìm số nhỏ nhắn và số lớn

5. Tìm số tuổi tác lúc này tớ lấy số tuổi tác sau \(3\) năm nữa trừ lên đường \(3\) tuổi tác.

Lời giải chi tiết:

Hiệu số tuổi tác bất biến theo dõi thời hạn. Mẹ rộng lớn con cái \(27\) tuổi tác thì sau \(3\) năm nữa u rộng lớn con cái \(27\) tuổi tác.

Ta với sơ đồ dùng số tuổi tác sau \(3\) năm nữa:

Theo sơ đồ dùng,hiệu số phần đều bằng nhau là:

\(4 - 1 =  3\) (phần)

Tuổi con cái sau 3 năm nữa là:

\(27 : 3 = 9\) (tuổi)

Tuổi con cái lúc này là:

\(9 - 3 = 6\) (tuổi)

Tuổi u lúc này là:

\(27 + 6 = 33\) (tuổi)

Xem thêm: đặc điểm nào không có ở hóc môn thực vật

                 Đáp số: Mẹ: \(33\) tuổi;

                             Con: \(6\) tuổi tác.

Loigiaihay.com