toán lớp 6 tập 1

Chọn cuốn sách Toán lớp 6 các bạn quan tiền tâm:

Bạn đang xem: toán lớp 6 tập 1

1. Toán lớp 6 Kết nối trí thức với cuộc sống

CHƯƠNG I: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

 • Bài 1: Tập hợp
 • Bài 2: Cách ghi số tự động nhiên
 • Bài 3: Thứ tự động nhập tụ tập những số tự động nhiên
 • Bài 4: Phép nằm trong và phép tắc trừ số tự động nhiên
 • Bài 5: Phép nhân và phép tắc phân chia số tự động nhiên
 • Bài 6: Lũy quá với số nón tự động nhiên
 • Toán lớp 6 Luyện tập dượt công cộng trang đôi mươi, 21
 • Bài 7: Thứ tự động triển khai những phép tắc tính
 • Toán lớp 6 Luyện tập dượt công cộng trang 27
 • Toán lớp 6 Bài tập dượt cuối chương I

CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

 • Bài 8: Quan hệ phân chia không còn và tính chất
 • Bài 9: Dấu hiệu phân chia hết
 • Bài 10: Số nguyên vẹn tố
 • Toán lớp 6 trang 43 Luyện tập dượt chung
 • Bài 11: Ước công cộng, Ước công cộng rộng lớn nhất
 • Bài 12: Bội công cộng, bội công cộng nhỏ nhất
 • Toán lớp 6 trang 54, 55 Luyện tập dượt chung
 • Toán lớp 6 Bài tập dượt cuối chương 2

CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN

 • Bài 13: Tập thích hợp những số nguyên
 • Bài 14: Phép nằm trong và phép tắc trừ số nguyên
 • Bài 15: Quy tắc lốt ngoặc
 • Toán lớp 6 trang 69 Luyện tập dượt chung
 • Bài 16: Phép nhân số nguyên
 • Bài 17: Phép phân chia không còn. Ước và bội của một số trong những nguyên
 • Toán lớp 6 trang 75 Luyện tập dượt chung
 • Toán lớp 6 trang 76 Bài tập dượt cuối chương 3

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

 • Bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều
 • Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân
 • Bài 20: Chu vi và diện tích S của một số trong những tứ giác vẫn học
 • Toán lớp 6 trang 95, 96 Luyện tập dượt chung
 • Toán lớp 6 trang 97 Bài tập dượt cuối chương 4

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

 • Bài 21: Hình với trục đối xứng
 • Bài 22: Hình với tâm đối xứng Kết nối tri thức
 • Toán lớp 6 trang 108, 109 Luyện tập dượt chung

CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ

 • Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số bởi nhau
 • Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương
 • Luyện tập dượt công cộng trang 13
 • Bài 25 Phép nằm trong và phép tắc trừ phân số
 • Bài 26 Phép nhân và phép tắc phân chia phân số
 • Bài 27 Hai vấn đề về phân số
 • Toán lớp 6 Luyện tập dượt công cộng trang 25, 26
 • Toán lớp 6 trang 27 Bài tập dượt cuối chương 6

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN

 • Bài 28: Số thập phân
 • Bài 29 Tính toán với số thập phân
 • Bài 30 Làm tròn xoe và ước lượng
 • Bài 31 Một số vấn đề về tỉ số và tỉ số phần trăm
 • Luyện tập dượt công cộng trang 41
 • Bài tập dượt cuối chương 7 trang 42

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN

 • Bài 32 Điểm và lối thẳng
 • Bài 33: Điểm nằm trong lòng nhì điểm. Tia
 • Bài 34 Đoạn trực tiếp. Độ lâu năm đoạn thẳng
 • Bài 35 Trung điểm của đoạn thẳng
 • Luyện tập dượt công cộng trang 57
 • Bài 36 Góc
 • Bài 37 Số đo Góc
 • Luyện tập dượt công cộng trang 65, 66
 • Bài tập dượt cuối chương 8

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC XUẤT THỰC NGHIỆM

 • Bài 38 Dữ liệu và tích lũy tài liệu Kết nối tri thức
 • Bài 39 Bảng đo đếm và biểu đồ gia dụng tranh
 • Bài 40 Biểu đồ gia dụng cột Kết nối tri thức
 • Bài 41 Biểu đồ gia dụng cột kép Kết nối tri thức
 • Luyện tập dượt công cộng trang 87, 88
 • Bài 42 Kết ngược rất có thể và sự khiếu nại nhập trò nghịch ngợm, thí nghiệm
 • Bài 43 Xác suất thực nghiệm
 • Luyện tập dượt công cộng trang 97
 • Toán lớp 6 trang 98 Bài tập dượt cuối chương 9

2. Toán lớp 6 Chân trời sáng sủa tạo

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

 • Bài 1: Tập thích hợp - Phần tử của tập dượt hợp
 • Bài 2: Tập thích hợp số đương nhiên. Ghi số tự động nhiên
 • Bài 3: Các phép tắc tính nhập tụ tập số tự động nhiên
 • Bài 4: Lũy quá với số nón tự động nhiên
 • Bài 5: Thứ tự động triển khai những phép tắc tính
 • Bài 6: Chia không còn và phân chia với dư. Tính hóa học phân chia không còn của một tổng
 • Bài 7: Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 2, cho tới 5
 • Bài 8: Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 3, cho tới 9
 • Bài 9: Ước và bội
 • Bài 10: Số thành phần. Hợp số. Phân tích một số trong những rời khỏi quá số nguyên vẹn tố
 • Bài 11 Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm
 • Bài 12: Ước công cộng. Ước công cộng rộng lớn nhất
 • Bài 13: Bội công cộng. Bội công cộng nhỏ nhất
 • Bài 14: Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm
 • Toán lớp 6 Bài tập dượt cuối chương 1

CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN

 • Bài 1: Số nguyên vẹn âm và tụ tập những số nguyên
 • Bài 2: Thứ tự động nhập tụ tập số nguyên
 • Bài 3: Phép nằm trong và phép tắc trừ nhì số nguyên
 • Bài 4: Phép nhân và phép tắc phân chia nhì số nguyên
 • Bài 5: Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm
 • Toán lớp 6 trang 73 Bài tập dượt cuối chương 2

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

 • Bài 1: Hình vuông Tam giác đều Lục giác đều
 • Bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân
 • Bài 3: Chu vi và diện tích S của một số trong những hình nhập thực tiễn
 • Toán lớp 6 trang 92 Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm
 • Toán lớp 6 trang 93 Bài tập dượt cuối chương 3

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Xem thêm: ảnh disney

 • Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu
 • Bài 2: Biểu trình diễn tài liệu bên trên bảng
 • Bài 3: Biểu đồ gia dụng tranh
 • Bài 4: Biểu đồ gia dụng cột - Biểu đồ gia dụng cột kép
 • Toán lớp 6 trang 118, 119 Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm

CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ

 • Bài 1: Phân số với tử số và hình mẫu số là số nguyên
 • Bài 2: Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số
 • Bài 3: So sánh phân số
 • Bài 4: Phép nằm trong và phép tắc trừ phân số
 • Bài 5: Phép nhân và phép tắc phân chia phân số
 • Bài 6: Giá trị phân số của một số

CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN

 • Bài 1: Số thập phân
 • Bài 2: Các phép tắc tính với số thập phân
 • Bài 3: Làm tròn xoe số thập phân và ước tính kết quả
 • Bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm
 • Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm
 • Bài tập dượt cuối chương 6

CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

 • Bài 1: Hình với trục đối xứng
 • Bài 2: Hình với tâm đối xứng
 • Bài 3: Vai trò của tính đối xứng nhập toàn cầu tự động nhiên

CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG VÀ CÁC HÌNH CƠ BẢN

 • Bài 1: Điểm. Đường thẳng
 • Bài 2: Ba điểm trực tiếp sản phẩm. Ba điểm ko trực tiếp hàng
 • Bài 3: Hai đường thẳng liền mạch hạn chế nhau, tuy vậy tuy vậy. Tia
 • Bài 4: Đoạn trực tiếp. Độ lâu năm đoạn thẳng
 • Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng
 • Bài 6: Góc
 • Bài 7: Số đo góc. Các góc quánh biệt
 • Toán lớp 6 trang 96 Bài tập dượt cuối chương 8

CHƯƠNG 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

 • Bài 1: Phép test nghiệm - Sự kiện
 • Bài 2: Xác suất thực nghiệm

3. Toán lớp 6 Cánh Diều

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN

 • Toán lớp 6 bài bác 1 Tập hợp
 • Toán lớp 6 bài bác 2 Tập thích hợp những số tự động nhiên
 • Toán lớp 6 bài bác 3 Phép nằm trong, phép tắc trừ những số tự động nhiên
 • Toán lớp 6 bài bác 4 Phép nhân, phép tắc phân chia những số tự động nhiên
 • Toán lớp 6 bài bác 5 Phép tính lũy quá với số nón tự động nhiên
 • Toán lớp 6 bài bác 6 Thứ tự động triển khai những phép tắc tính
 • Toán lớp 6 bài bác 7 Quan hệ phân chia không còn. Tính hóa học phân chia hết
 • Toán lớp 6 bài bác 8 Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 2, cho tới 5
 • Toán lớp 6 bài bác 9 Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 3, cho tới 9
 • Toán lớp 6 bài bác 10 Số thành phần. Hợp số
 • Toán lớp 6 bài bác 11 Phân tích một số trong những rời khỏi quá số nguyên vẹn tố
 • Toán lớp 6 bài bác 12 Ước công cộng và ước công cộng rộng lớn nhất
 • Toán lớp 6 bài bác 13 Bội công cộng và bội công cộng nhỏ nhất
 • Toán lớp 6 Bài tập dượt cuối chương 1

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

 • Toán lớp 6 bài bác 1 Số nguyên vẹn âm
 • Toán lớp 6 bài bác 2 Tập thích hợp những số nguyên
 • Toán lớp 6 bài bác 3 Phép với những số nguyên
 • Toán lớp 6 bài bác 4 Phép trừ số nguyên vẹn, quy tắc lốt ngoặc
 • Toán lớp 6 bài bác 5 Phép nhân những số nguyên
 • Toán lớp 6 bài bác 6 Phép phân chia không còn nhì số nguyên vẹn. Quan hệ phân chia không còn nhập tụ tập số nguyên
 • Toán lớp 6 Bài tập dượt cuối chương 2

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

 • Toán lớp 6 Tam giác đều, hình vuông vắn, lục giác đều
 • Toán lớp 6 Hình chữ nhật - Hình thoi
 • Toán lớp 6 Hình bình hành
 • Toán lớp 6 bài bác 4 Hình thang cân
 • Toán lớp 6 bài bác 5 Hình với trục đối xứng
 • Toán lớp 6 bài bác 6 Hình với tâm đối xứng

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

 • Bài 1: Thu thập, tổ chức triển khai, trình diễn, phân tách và xử lí dữ liệu
 • Bài 2: Biểu đồ gia dụng cột kép
 • Bài 3: Mô hình phần trăm nhập một số trong những trò nghịch ngợm và thực nghiệm đơn giản
 • Bài 4: Xác suất thực nghiệm nhập một trò nghịch ngợm và thực nghiệm đơn giản
 • Bài tập dượt cuối chương 4

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

 • Bài 1: Phân số với tử và hình mẫu là số nguyên
 • Bài 2: So sánh những phân số. Hỗn số dương
 • Bài 3: Phép nằm trong. Phép trừ phân số
 • Bài 4: Phép nhân, phép tắc phân chia phân số
 • Bài 5: Số thập phân
 • Bài 6: Phép nằm trong, phép tắc trừ số thập phân
 • Bài 7: Phép nhân, phép tắc phân chia số thập phân
 • Bài 8: Ước lượng và thực hiện tròn xoe số
 • Bài 9: Tỉ số. Tỉ số phần trăm
 • Bài 10: Hai vấn đề về phân số
 • Bài tập dượt cuối chương 5

CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

 • Bài 1: Điểm. Đường thẳng
 • Bài 2: Hai đường thẳng liền mạch hạn chế nhau. Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song
 • Bài 3: Đoạn trực tiếp Cánh Diều
 • Bài 4: Tia
 • Bài 5: Góc
 • Bài tập dượt cuối chương 6

Ngoài Soạn văn 6 sách mới mẻ, Giải bài bác tập dượt Toán lớp 6 của 3 cuốn sách mới mẻ là điều giải hoặc cho tới bài bác tập dượt nhập sách giáo khoa và sách bài bác tập dượt lớp 6 môn Toán, nó tương tự một cuốn sách giải Toán lớp 6 hoặc sẽ hỗ trợ những em học viên bắt dĩ nhiên kiến thức và kỹ năng, hiểu rằng những cơ hội giải Toán 6 hoặc, học hành được chắc chắn rằng và chất lượng rộng lớn từng ngày.

Xem thêm: đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích