trial mix bê tông

Jaây fdj mâjm? 49/2;/622=Lạj fdj mâjm? 24

Prdja

Bạn đang xem: trial mix bê tông

4

/1

HQJIV Nðja ty / NhjsultdjtK^H ;224EDKJ NHJPVDNPHVNÐJA PVÌJM/

RVHOINP

?

.

WRNP/

^kti Hggkni?........................................

Pil? .............................. Gdx? ............................FÄH NÄH NủD PWA^ KNKN WỂ NÐJA PÄN CKỆE PVD PVẢE FÏ PÐJA LIRMDJ „ CNJ ^ÞJAPMầJ 2> „ Fìjm

Ƥja.K. TY[ EÐ NủD PVẢE FÏ PÐJA WÂ PMỜK AKDJ NYJA NẠR ĒẺJ NÐJA PVƦỜJA?

- Pmổk akdj nuja nẩp ĔẸj nðja trƲổja? >1 ce „ xi fỞj fï tðja nmẤy cmhẮja 24 akổ- Mdk trẤe, eốk trẤe trớj 462e>/m, Pộja nớja 602 e>/m- PrẤe cmhẮja 02 xi fỞj-FƤe fï tðja? LiRmdj nþ xå jamkềp rkïja nuja nẩp fƤe nmh tẩt nẮ nän trẤe? trhja Ĕþ nþ 6; fƤe nạj nän lhẤk.

KK. MỖ ^Ƣ NầJ FỐ ^YJA NủD PVẢE FÏ PÐJA LKÏJ TYDJ ĒẺJ NÐJA PÄN NMẠP LƦỦJA?

-MỦR ĒỖJA EYD FÄJ NủD NÄN LHẢK WẬP LKệY? NÄP, ĒÄ, ]K EĆJA,RMỠ AKD ( ĒỆ PMỆMKệJ JAYỖJ AỒN ]YẠP ]ử NủD NÄN LHẢK WẬP LKệY)-NDPDLYAI PMỆ MKệJ NÐJA @ỠJA NủD NÄN LHẢK RMỠ AKD ^Ử @ỠJA PVHJA FÏPÐJA .- FẦJA RMÄP PVKỆJ NƨỜJA Ēờ FÏ PÐJA Pữ 2 JAÂ[ ĒẺJ 6= JAÂ[ NủD NÄN LHẢK FÏPÐJA E692, E>22, E>92 ( NÞ ĒÞJA EờN) .- FỐ ^YJA AKẠ[ RMËR CKJM @HDJM .-FỐ ^YJA NÐJA PÄN PMÅ JAMKệE NÄN LHẢK NỒP LKệY? NÄP, ĒÄ, ]K EĆJA Ớ RMÙJALD^ MỦR NMYậJ .-

JAHÂK VD? CMK FÏ PÐJA NYJA NẠR ĒẺJ NÐJA PVƦỜJA PMÌ RMẦK NÞ ĒÅJM CÍE FẦJA NẠR RMỒK FÏ PÐJA ( NÄP, ĒÄ, ]K EĆJA, NÄP, RMỠ AKD) NủD PữJA ]I FÏ PÐJA ĒỆ NÄN FÏJ CKỆE PVD ( PMIH [ÏY NầY NủD NMủ ĒầY PƦ). JẺY CMÐJA NÞ FẦJA NẠR RMỒK PVÏJ ĒÅJM CÍE ^Ẽ CMÐJA ĒƦỦN ĒỐ FÏ PÐJA Ớ NÐJA PVƦỜJA

Xem thêm: danh sách liên kết đơn

Eî sỔ ghre? [email protected]

-ĒỒK WởK PMÅ JAMKệE WKÏJ CKỆE PVD Ēờ ^ỠP NầJ RMẦK NÞ NMửJA NMọ JAMỂ RMỦR.-DPLĒ? CMK WÂH NÐJA PVƨỜJA NYJA NẠR FÏ PÐJA, PMÅ JAMKệE WKÏJ RMẦK PVDJAFỏ Ēầ[ Ēủ FẦH Mờ LDH ĒờJA? ÄH RMẦJ TYDJA, JÞ FẦH Mờ, AKÂ[ FẦH Mờ, CÅJM FẦH Mờ.-

 C P L Y J ? NMỜ JËJ EắY FÏ PÐJA ĒẢP EÄN PMKẺP CẺ PMÌ Ēủ ĒKỂY CKệJ WEặP NMẠP LƦỦJA NYJA NẠR FÏ PÐJA ĒẺJ NÐJA PVƦỜJA. CKẺJ JAMỏ NMủ  ĒầY PƦ ]IE ]ËP, NMH Õ CKẺJ .

NÄN MÌJM ẦJM ĒÅJM CÍE WỂ NÐJA PÄN CKỆE PVD WÂ PVDLEK] FÏ PÐJA Ớ PVẢE FÏ PÐJA LIRMDJ?

PrẤe fï tðja LiRmdj „ a

Ởe mdk trẤe trớj, eốk trẤe t

r

ớj`uja tånm 462e>/mPrẤe fï tðja LiRmdj „ aỞe mdk trẤe trớj, eốk trẤe t

r

ớj`uja tånm 462e>/mPrẤe fï tðja LiRmdj „ aỞe mdk trẤe trớj, eốk trẤe t

r

ớj`uja tånm 462e>/m^Ổ lƲỮja nän Ĕạu xi fỞj Ộ PrẤe fï tðja

Eî sỔ ghre? [email protected]

Fîk tp ct Ĕä 4x6 nd Pre fï tðjaFîk tp ct Ĕä ft nd Pre fï tðjaFîk tp ct nät nd Pre trjNän xk lð nmd xk eĎja nd Pre trj

Eî sỔ ghre? [email protected]