we arrived at the cinema

Câu hỏi:

18/03/2020 88,065

Mark the letter A, B, c, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Bạn đang xem: we arrived at the cinema

We arrived at the cinema. Then we realized our tickets were still at trang chính.

A. No sooner had we realized that our tickets were still at trang chính than vãn we arrived at the cinema.

B. Not until we arrived at the cinema that we realized that our tickets were still at home

C. Only after we arrived at the cinema did we realize that our tickets were at trang chính.

Đáp án chủ yếu xác

D. Hardly had we arrived at the cinema than vãn we realized that our tickets were still at trang chính.

Đáp án C.

Dịch câu đề: Chúng tôi cho tới rạp chiếu phim. Sau ê, công ty chúng tôi xem sét vé của công ty chúng tôi vẫn ở trong nhà.

Đáp án C dùng trúng cấu tạo hòn đảo ngữ với only after:

Only after + s + V ... + Auxiliary + s + V

Ex: Only after all guests had gone trang chính could we relax: Chỉ sau khoản thời gian toàn bộ khách hàng đang được về mái ấm công ty chúng tôi mới nhất rất có thể thư giãn giải trí.

Các đáp án sót lại sử dụng sai những cấu tạo hòn đảo ngữ với Not until, No sooner Hardly. Các cấu tạo trúng nên là:

  A. No sooner ... than vãn...

Ex: No sooner had I arrived trang chính than vãn the telephone rang: Tôi vừa vặn về cho tới mái ấm thì Smartphone reo.

  B. Not until... did

Ex: Not until/ till I got trang chính did I know that I had lost my key (= I didn’t know that I had lost my key till I got home): Tôi ko biết rằng mình đã trở nên thất lạc chiếc chìa khóa cho tới tận khi về mái ấm.

  D. Hardly/ Bearly/ Scare ly ... When/ before

Ex: Hardly had she put up her umbrella before the rain came down in torrents: Cô ấy vừa vặn ngỏ dù tủ thì mưa rơi xuống xối xả.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter Ay B,c or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer in each of the following questions.

As the drug took                      the patient became unconscious.

A. effect

B. force

C. influence

D. action

Câu 2:

Mark the letter Ay B,c or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer in each of the following questions.

You should stop working too hard               you’ll get sick.

A. or else

B. if

C. in case

Xem thêm: nguyên tử khối của cl

D. whereas

Câu 3:

Mark the letter Ay B,c or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer in each of the following questions.

He told everyone that he had flu, but in fact, he had just    a cold.

A. come up with

B. come down with

C. gone in for

D. made up for

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

She had to leave (A) because (B) she didn’t (C) see eves lớn eves (D) with her quấn.

A. lớn leave

B. because

C. didn't

D. eves lớn eves

Câu 5:

Mark the letter Ay B,c or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer in each of the following questions.

Applicants must hold a(n) -        driving licence.

A. artificial

B. faithful

C. false

D. valid

Câu 6:

Mark the letter Ay B,c or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer in each of the following questions.

I don’t have time lớn argue with this self -                    women.

A. controlled

B. dominated

C. opinionated

Xem thêm: chuỗi truyền electron tạo ra

D. liked