we managed to get to school in time despite the heavy rain

Câu hỏi:

31/03/2020 32,406

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: we managed to get to school in time despite the heavy rain

We managed vĩ đại get vĩ đại school in time despite the heavy rain

A. earlier kêu ca a particular moment  

B. later kêu ca expected  

Đáp án chủ yếu xác

C. early enough vĩ đại tự something  

Đáp án B

in time: chính giờ 

earlier kêu ca a particular moment: sớm rộng lớn một khoảnh tương khắc cụ thể 

later kêu ca expected: chậm rì rì rộng lớn dự kiến 

early enough vĩ đại tự something : đầy đủ sớm nhằm thực hiện điều gì đó 

as long as expected: lâu như dự đoán 

=> in time >< later kêu ca expected 

=> đáp án B 

Tạm dịch: Chúng tôi đang đi vào ngôi trường chính giờ tuy nhiên đem mưa lớn

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Vietnam exports a lot of rice is grown mainly in the south of the country.

A. exports

B. is grown

C. in

D. of

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

He passed the exam with high scores, that made his parents happy

A. passed

B. with

C. that

D. happy

Xem thêm: diện tích tam giác đều cạnh a

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the most suitable response vĩ đại complete each of the following exchanges.

- "Excuse bu. Where’s the parking lot?" - “___________”

A. Why tự you ask me? I don’t know

B. Do you get lost? I tự too

C. You missed the turn. It’s back that way  

D. You are going the wrong way. It’s not here

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Mary loved her stuffed animal when she was young. She couldn’t sleep without it.

A. When Mary was young, she loved her stuffed animal sánh much that she couldn’t sleep without it

B. When Mary was young, she loved her stuffed animal sánh as not vĩ đại sleep without it

C. When Mary was young, she loved her stuffed animal though she couldn’t sleep without it.   

D. As Mary couldn’t sleep without her stuffed animal when Mary was young, she loved it.

Câu 5:

He had changed sánh much since the last time we met that I ___________ him

A. could recognize

B. could hardly recognize   

C. wouldn’t have recognized  

D. don’t recognize

Câu 6:

___________ these books vĩ đại the library, as they will soon overdue.

A. Bring  

B. Take  

C. Fetch  

Xem thêm: i don't have enough money

D. Leave