what did the meeting discuss

Câu hỏi:

29/07/2020 41,226

A. I didn’t, either

Bạn đang xem: what did the meeting discuss

Đáp án chủ yếu xác

C. You missed the meeting

Đáp án: A

Dịch: “Cuộc họp vẫn thảo luận những gì? Tôi ko tham gia được vì thế tắc đàng.” – “Tôi cũng thế”

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“What can I tự for you?” - “_____”

A. No need vĩ đại help

B. Thank you

C. Thanks, I’m just looking

D. Sorry for not buying anything

Câu 2:

“I've called many times but the plumber hasn’t come yet.” - “ ____”

A. Wait a minute, please

B. We tự apologise for this matter. We’ll fix it soon

C. He's maybe busy now

D. The problem has been fixed already

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

The food price will change at the over of this month.

A. The food price will be the same until the over of this month

B. The food price of this month will be equal vĩ đại the one of next month

Xem thêm: chất nào sau đây là amin bậc 2

C. There will be no same food price from now till next month

D. There will be two different food prices next month

Câu 4:

Does anyone know what this sculpture is worth today?

A. Does anyone know if it is deserving vĩ đại have this sculpture?

B. Does anyone know whether someone should own this sculpture today?

C. Does anyone know if today this sculpture is valuable or not?

D. Does anyone know how much this sculpture costs today?

Câu 5:

She can tự it because she knows the system inside out.

A. She can tự it because she is from inside the system

B. She can tự it because the system is sometimes in and sometimes out

C. She can tự it because she understands the system thoroughly

D. The confidential system enables her vĩ đại tự because she knows it

Câu 6:

“Stop treating bu that way!” she cried out.

A. She warned bu not vĩ đại treat her that way

B. She urged bu not vĩ đại treat her that way

C. She begged bu not vĩ đại treat her that way

Xem thêm: công thức tính xác suất

D. She advised bu not vĩ đại treat her that way