with the final examinations coming very soon his anxiety was rising to almost unbearable limits

Đáp án B

- Anxiety /æŋ’zaiəti/ (n): sự lo lắng lắng

Bạn đang xem: with the final examinations coming very soon his anxiety was rising to almost unbearable limits

E.g: Waiting for him is a time of great anxiety. (Chờ đợi anh ấy là cả một khoảng chừng thời hạn rất rất phiền lòng.)

- Joy /dʒɔi/ (n): niềm vui

E.g: My daughter jumped for joy at the news. (Con gái tôi vẫn nhảy lên vì thế sung sướng lúc nghe đến tin cẩn cơ.)

-Confidence /'kɒnfidəns/ (n): sự tự động tin

E.g: He lacked confidences, ví he didn’t get a job. (Anh ấy thiếu hụt mạnh mẽ và tự tin nên không sở hữu và nhận được việc.)

-Boredom /'bɔ:dəm/ (n): sự nhàm chán

E.g: She nearly died of boredom. (Cô ấy ngay sát bị tiêu diệt vì thế buồn ngán.)

Apprehension /,æpri’henʃən/ (n): sự lo lắng hoảng hồn, lo lắng lắng

E.g: I watched the match result with some apprehension. (Tôi vẫn phiền lòng khi coi sản phẩm trận đấu.)

Vậy Anxiety ≠ Confidence

=> Đáp án B (Kỳ đua cuối k đang cho tới gn thì sự phiền lòng của anh ý ấy càng tăng thêm ti nấc gn như ko chịu đựng được.)

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Since he failed his exam, he had to   ____for it again

A. pass

B. make

C. take

D. sit

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Don’t worry. He’ll vì thế the job as       __as possible

A. economizing

B. economic

C. economical

D. economically

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Tim’s encouraging words gave me    ____to undertake the task once again.

A. a point

Xem thêm: quá trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung là

B. an incentive

C. a resolution

D. a target

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Many applicants find a job interview _______ if they are not well-prepared for it.

A. impressive

B. stressful

C. threatening

D. time-consuming

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

 (A) The shopkeeper warned the boys (B) don’t lean (C) their bicycles (D) against his windows.

A. The

B. don’t

C. their

D. against

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

It was necessary to lớn divide the movie “Roots” into five parts in order to lớn show it on television

A. adapt

B. merge

C. segment

Xem thêm: soạn văn bài người đàn ông cô độc giữa rừng

D. transact