you study for these exams

Câu hỏi:

11/10/2021 92,030

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Bạn đang xem: you study for these exams

_______you study for these exams,_______you will do

A. The harder / the better

Đáp án chủ yếu xác

C. The hardest / the best

D. The more hard / the more good

Đáp án A

Kiến thức : So sánh kép

Giải thích:

Xét những đáp án:

A. The harder / the better → cấu tạo đối chiếu kép: The more/ -er + S + V, the more/ -er + S + V

B. The more / the much → sai cấu tạo đối chiếu kép

C. The hardest / the best → sai cấu tạo đối chiếu kép

D. The more hard / the more good → sai cấu tạo đối chiếu rộng lớn (hard là từ là 1 âm tiết, good – bất quy tắc)

Tạm dịch: quý khách hàng càng học tập chịu khó mang đến những bài bác thi đua này, chúng ta thực hiện bài bác càng tốt

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Television can make things memorable for the reason that it presents information ________ an effective way

A. over

B. with

C. in

D. on

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

If you don't have anything ________ đồ sộ say, it's better đồ sộ say nothing

A. construct

B. construction

C. constructive

D. constructor

Xem thêm: tóm tắt số phận con người

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

He decided đồ sộ withdraw from the powerboat race as he had a (n) ________ of danger

A. omen

B. premonition

C. foreboding

D. prediction

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Peter moved abroad for a fresh start. He regrets it now

A. Peter wishes he hadn’t moved abroad for a fresh start.

B. If Peter moved abroad for a fresh start, he would regret it.

C. Peter regrets not having moved abroad for a fresh start.

D. If only Peter had moved abroad for a fresh start.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Her husband bought her ______ when he went on holiday in Singapore last week

A. a beautiful silk yellow scarf

B. a beautiful yellow silk scarf

C. a beautiful yellow silk scarf

D. a beautiful yellow scarf silk

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Students can only use technological devices đồ sộ complete their work _______ investment on notebooks and books

A. rather than

B. instead of

C. but for

Xem thêm: phân tích diễn biến tâm trạng chí phèo sau khi gặp thị nở

D. in case