bài tập toán lớp 2 học kì 1Bộ 60 Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2023 sách mới nhất Kết nối trí thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài xích thi đua Toán lớp 2 Học kì 1.

Top 60 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì một năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề HK1 Toán 2 KNTT Xem test Đề HK1 Toán 2 CTST Xem test Đề HK1 Toán 2 CD

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 2 học kì 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ đề thi đua Cuối Học kì 1 Toán lớp 2 (mỗi cỗ sách) phiên bản word đem câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán lớp 2 Kết nối tri thức

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 Kết nối trí thức đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 Kết nối trí thức năm 2023 đem quỷ trận (7 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Toán lớp 2 Cánh diều

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 Cánh diều đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 đem quỷ trận (7 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán lớp 2 Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì một năm 2023 Chân trời tạo nên chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2023 Chân trời tạo nên đem quỷ trận (7 đề)

  Xem đề thi

Xem test Đề HK1 Toán 2 KNTT Xem test Đề HK1 Toán 2 CTST Xem test Đề HK1 Toán 2 CD

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm 2023

Bài thi đua môn: Toán lớp 2

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Quảng cáo

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn xoe vô câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số 59 phát âm là:

        A. Năm chín             B. Năm mươi chín    C. Chín năm             D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 mon 12 năm 2019 là loại Ba. Ngày trước tiên của năm 2020 là loại mấy?

        A. Thứ Hai               B. Thứ Ba                C. Thứ Tư                D. Thứ Năm

Câu 3: Số lớn số 1 đem 2 chữ số không giống nhau là: (M2)

        A. 99                        B. 89                        C.98                        D.100

Câu 4: 92 vày tổng của nhì số nào là vô của cặp số sau đây?

        A. 32 và 50              B. 55 và 47               C. 37 và 55               D. 55 và  47

Câu 5: Hình vẽ sau đây đem từng nào tứ giác?

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 đem đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

        A.   2                        B.  4                         C.  3                         D.  5

Quảng cáo

Câu 6: An đem 8 viên bi. Hùng đem nhiều hơn nữa An 2 viên bi. Hỏi Hùng đem từng nào viên bi?

        A. 6 viên bi              B. 10 viên bi             C. 11 viên bi             D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

        36 + 47                    100 – 65                   47 + 37                    94 – 57    

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tìm y

        a. 37 + hắn = 81                                           b. 63 – hắn = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một quần thể vườn đem 100 cây khơi, sau thời điểm cung cấp cút một vài cây khơi thì quần thể vườn còn sót lại 37 cây khơi. Hỏi tiếp tục cung cấp từng nào cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm thắt một quãng trực tiếp vô hình mặt mũi nhằm có một hình tam giác và 2 hình tứ giác. Đọc thương hiệu những hình đó?

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 đem đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm 2023

Bài thi đua môn: Toán lớp 2

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn xoe vô vần âm trước thành quả đích.

Câu 1: Số lớn số 1 đem nhì chữ số là: 

        A. 100                       B. 99                         C. 90                        D. 98 

Câu 2: Điền dấu(<, >, =) phù hợp vô dù trống:    7+ 8 ☐ 8+ 7 

        A. <                          B. >                          C. =                          D. Không điền được

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 5

Câu 3: Điền số phù hợp vô dù trống: ☐  – 35 = 65              

        A. 90                        B. 35                         C. 100                       D. 30      

Câu 4: Số? 

        1 giờ chiều hoặc …..giờ

        A. 12                        B.   13                      C. 14                        D. 15

Câu 5: Hình mặt mũi đem từng nào hình tứ giác? 

A. 1                          B. 2                           

C. 3                          D. 4

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 đem đáp án (5 đề) | Cánh diều

Câu 6: Kết trái khoáy của luật lệ tính: 36 + 28 – 14 là: 

        A. 54                       B. 50                        C. 40                        D. 14

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

        a) 26 + 29                                                 b)  41 – 27   

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) Tìm x 

        a) x + 18 = 60                                           b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3:  (2 điểm) Mai đem 35 nhành hoa, Lan đem thấp hơn Mai 8 nhành hoa. Hỏi Lan đem từng nào bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết lách luật lệ trừ đem số bị trừ, số trừ và hiệu cân nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài thi đua môn: Toán lớp 2

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn xoe vô vần âm trước thành quả đúng:

Câu 1: Số ngay tắp lự trước của 69 là:

        A. 68                       B. 60                        C. 70                        D. 80

Câu 2: Trên hình mặt mũi đem bao nhiêu hình tứ giác?

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 đem đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo 

        A.  2 hình tứ giác      B. 3 hình tứ giác       C. 4 hình tứ giác       D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

        A. 40cm                   B. 5cm                     C. 50cm                   D. 70cm

Câu 4: Điền số phù hợp vô khu vực chấm:

                                        17 + 25 < ….. < 95 – 49 

        A. 42                       B. 47                        C. 44                        D. 50

Câu 5: một ngày đem …. giờ?

        A. 24                       B. 25                        C. 26                        D. 27

Câu 6: Mai đem 16 cái kẹo, Mai đem nhiều hơn nữa chị Lan 5 cái. Hỏi chị Lan đem từng nào cái kẹo?

        A. 19                       B. 20                        C. 21                        D. 11

Câu 7: Ngày đôi mươi mon 11 là loại nhì. Vậy ngày 25 mon 11 là loại mấy?

        A. Thứ tư                 B. Thứ năm              C. Thứ sáu               D. Thứ bảy

II. Tự luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a)    56 + 19 27 + 9
b)    96 – 58 64 – 9

Câu 2: (1,5đ) Tìm x

a) x + 25 = 50 b) x – 17 = 49 c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 đem đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: (1,0đ) Giải bài xích toán

Năm ni tuổi hạc của ông là số tròn xoe chục lớn số 1 đem nhì chữ số, ông rộng lớn bà 9 tuổi hạc. Hỏi trong năm này bà từng nào tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Xem test Đề HK1 Toán 2 KNTT Xem test Đề HK1 Toán 2 CTST Xem test Đề HK1 Toán 2 CD

Xem thêm thắt những đề thi đua Toán lớp 2 đem đáp án hoặc khác:

 • Đề thi đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 2 (6 đề)

 • Top 10 Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp hai năm 2023
 • Bộ Đề thi đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì một năm 2023 (10 đề)
 • Top 10 Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp hai năm 2023
 • Bộ Đề thi đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì hai năm 2023 (10 đề)
 • Top 50 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì hai năm 2023 (cả tía sách)

 • Ôn hè Toán lớp 2 lên lớp 3

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: bài 71 em ôn lại những gì đã học

Loạt bài xích Đề thi đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 2 sách mới nhất những môn học