bài tập tương lai đơn

Cùng ôn luyện và nắm rõ những kỹ năng về loại thì này bằng phương pháp thực hành thực tế thực hiện những bài luyện thì sau này đơn. Trước khi thực hiện bài bác, các bạn hãy ôn lại những lý thuyết căn bạn dạng trước. Thì sau này đơn (Simple Future) là 1 thì thông thường được sử dụng nhiều cả vô văn thưa và văn ghi chép. Cùng thực hành thực tế với Langmaster các dạng bài bác luyện thông thường bắt gặp nhất bên dưới nhé!

Xem thêm:

Bạn đang xem: bài tập tương lai đơn

 • TỔNG HỢP BẢNG CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT
 • THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE) - CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

I. Tóm tắt lý thuyết thì sau này đơn

Bạn đang được mong muốn thực hành bài bác luyện thì sau này đơn nhưng các bạn vẫn tóm chắc hẳn lý thuyết về cấu hình, cách sử dụng và tín hiệu phân biệt của thì này chưa? Hãy nằm trong Langmaster tổng ôn lại một chút ít nhé!

1. Công thức

Thì sau này đơn dùng để làm biểu diễn miêu tả những hành vi xẩy ra vô sau này và không tồn tại đưa ra quyết định trước thời gian thưa. Đó là những hành vi “bộc phát”.

1.1. Câu khẳng định

Cấu trúc: S + will/shall + V-inf

Lưu ý: Chúng tớ rất có thể ghi chép tắt will thành ‘ll (I will -> I’ll, she will -> she’ll,...)

Ví dụ:

 • I will help my aunt take care of her children tomorrow morning.

(Tôi sẽ hỗ trợ cô nom nom bao nhiêu đứa trẻ em vô sáng sủa mai).

 • I will buy a dress tomorrow.

(Tôi tiếp tục mua sắm một cái váy vào trong ngày mai)

1.2. Câu phủ định

Cấu trúc: S + will/shall + not + V-inf

Lưu ý: Will not = Won’t

Ví dụ:

 • I won’t come to lớn his house tomorrow.

(Tôi sẽ không còn cho tới nhà đất của anh tớ vào trong ngày mai)

 • I won’t tell him the truth.

(Tôi sẽ không còn thưa thực sự với anh ấy đâu).

1.3. Câu nghi ngờ vấn

Cấu trúc: Will/Shall + S + V-inf ?

Câu trả lời:

 • Yes, S + will
 • No, S + will not (won’t)

Ví dụ:

 • Will you help mạ take care of my cát tomorrow morning?

(Cháu tiếp tục giúp sức cô nom con cái mèo này vô sáng sủa mai chứ?)

 • Will you marry me?

(Bạn tiếp tục cưới tôi chứ?)

Cấu trúc thì sau này đơn
Cấu trúc thì sau này đơn

2. Cách dùng

Thì sau này đơn được dùng trong mỗi tình huống sau:

Trường hợp ý 1: Thì sau này đơn thông thường dùng để làm biểu diễn miêu tả một hành vi tiếp tục xẩy ra vô sau này.

Ví dụ:

 • We will come back next week.

(Chúng tôi tiếp tục tách ngoài vô tuần tới)

 • I will bởi it tomorrow.

(Tôi tiếp tục thực hiện nó vào trong ngày mai)

Trường hợp ý 2: Thì sau này đơn được dùng nhằm biểu đạt chủ ý, thể hiện 1 lời hứa hẹn hoặc một đưa ra quyết định tức thì khi thưa.

Ví dụ:

 • I think she will win.

(Tôi suy nghĩ cô ấy tiếp tục thắng)

 • I think he won’t come and join my các buổi tiệc nhỏ.

(Tôi suy nghĩ anh ấy sẽ không còn cho tới nhập cuộc buổi tiệc của tôi đâu.)

Cách người sử dụng thì sau này đơn
Cách người sử dụng thì sau này đơn

Trường hợp ý 3: Thì sau này đơn được dùng để lấy đi ra một câu nói. kiến nghị, đòi hỏi hoặc 1 câu nói. mời mọc với những người không giống.

Ví dụ:

 • Will you sing a tuy nhiên with me?

(Bạn tiếp tục hát 1 bài bác với tôi chứ?)

 • Will you pass mạ the pencil, please?

(Bạn rất có thể trả cây bút chì cho tới tôi được không?)

Trường hợp ý 4: Thì sau này đơn vô câu ĐK loại I

Ví dụ:

 • If you study hard, you will pass the exam.

(Nếu bạn làm việc luyện chuyên cần rộng lớn, các bạn sẽ băng qua bài bác kiểm tra)

 • If you plant flowers, your garden will be beautiful.

(Nếu các bạn trồng nhiều hoa, quần thể vườn của các bạn sẽ đặc biệt đẹp)

Trường hợp ý 5: Dùng nhằm biểu đạt lời hứa hẹn.

Ví dụ:

 • I promise I will write to lớn my parents every day.

(Tôi hứa tôi tiếp tục ghi chép thư cho tới cha mẹ thường ngày.)

 • His sister will never tell anyone about this.

(Chị anh tớ sẽ không còn thưa với ai về sự này.)

Cách người sử dụng thì sau này đơn
Cách người sử dụng thì sau này đơn

3. Dấu hiệu nhận biết

Khi các bạn bắt gặp những kể từ tại đây trong một câu giờ đồng hồ Anh thì bạn phải dùng thì sau này đơn. Những tín hiệu phân biệt thì sau này đơn:

Dấu hiệu 1: Có trạng kể từ chỉ thời gian

 • “In” + thời gian: in 3 minutes, in 2 weeks
 • Next day/ week/ month/ year: Ngày/ tuần/ tháng/ năm tiếp sau.
 • Soon: Lại
 • Tomorrow: Ngày mai

Dấu hiệu 2: Có những động kể từ thể hiện nay quan tiền điểm

 • Think/ believe/ assume/ suppose: Nghĩ, tin cậy rằng, nhận định rằng.
 • Promise: Hứa
 • Hope, expect: Hy vọng

Dấu hiệu 3: Có những trạng kể từ thể hiện nay quan tiền điểm

 • Perhaps, probably, maybe: sở hữu lẽ
 • Supposedly: cho rằng, fake sử

Tìm hiểu cụ thể rộng lớn về những thì khác:

 • THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (Present Simple) - Công thức, tín hiệu và bài bác luyện sở hữu đáp án
 • THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE) - CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN
 • THÌ TƯƠNG LAI GẦN (TO BE GOING TO) - CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

4. Video chỉ dẫn cách sử dụng thì sau này đơn

THÀNH THẠO 12 THÌ TIẾNG ANH TRONG 15 PHÚT

II. Các bài bác luyện thì sau này đơn sở hữu đáp án

Để ôn lại kỹ năng, nằm trong thực hành thực tế tức thì những bài luyện thì sau này đơn kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên sau đây.

1. Các bài bác luyện thì sau này đơn cơ bản

Các bài bác luyện cơ bạn dạng và sở hữu đáp án:

1.1. Bài tập

Bài luyện 1: Chọn đáp án chính trong số đáp án sau đây nhằm hoàn thành xong câu.

Câu 1. Her brother (be) ___ trang chính at 6 o’clock.

 1. will be
 2. is
 3. are

Câu 2. She is late. Don’t worry! She (come) ___

 1. comes
 2. will come
 3. come

Câu 3. I’m hot. I (turn) ___ on the air conditioner.

A will turn

 1. turn
 2. turns

Câu 4. I think he (be) ___ at trang chính by 8 pm.

 1. am
 2. be
 3. will be

Câu 5. If my sister passes the exam, she (be) ___ happy.

 1. will be
 2. is
 3. be

Câu 6. Go and tidy your room! Your mother (not do) ___ it.

 1. don’t do
 2. will not do
 3. doesn’t do

Câu 7. I'm afraid Linh (not attend) ___ the các buổi tiệc nhỏ tomorrow.

 1. won’t attend
 2. don’t attend
 3. did not attend

Câu 8. I (meet) ___ her later.

 1. will meet
 2. meet
 3. meets

Câu 9. What time ___ she (arrive) ___?

Xem thêm: Giới Thiệu Cà Khịa Link - Trang Web Trực Tiếp Bóng Đá Đỉnh Cao Nhất

 1. does/ arrive
 2. will/ arrive
 3. do/ arrive

Câu 10. If it rains, my parents (not go) ___ to lớn the beach.

 1. don’t go
 2. doesn’t go
 3. won’t go

Bài luyện 2: Chia động từ

 1. ___ you (take) ___ a trip to lớn Trung Quốc next year?
 2. We (build) ___ a new bridge in this province next week?
 3. Tomorrow, her mother (send) ___ the letter to lớn Ha Noi City.
 4. My dad (send) ___ the letter when he goes to lớn the post office.
 5. If it rains, we (stay) ___ at trang chính.
 6. I think my team (win) ___ the game.
 7. If my sister fail this test, her mother (take) ___ away her iPad.
 8. His sister (be) ___ an actress.
 9. Hoa (not visit) ___ tomorrow.
 10. You (run) ___ to lớn the school.

Bài luyện 3: Chia động kể từ vô ngoặc theo như đúng thì sau này đơn

 1. I (travel) around the world.
 2. I think It (rain) tomorrow.
 3. I (return) at 10 a.m
 4. Maybe we (stay) at the resort.
 5. It (be) a very cold winter.
 6. We (drink) a cup of tea. 
 7. MU (win) this game.
 8. I (phone) you if you want.
 9. If I sleep early, I (have) good health.
 10. She is afraid her mother (go) out tonight. 

Bài luyện 4: Hoàn trở nên đoạn văn mặt mũi dưới

Tomorrow, students _____ (assemble) in the school playground at 08:00 am, to lớn go to lớn Du Dong Village.  They ___ (have) their school picnic.  The bus _____ (arrive) at 8 am, sharp.  We ____ (reach) the Du Donh Village at around 10 am.  On reaching, students _____ (go) around to lớn see various displays.  The staff at the spot _____ (welcom) the students with flowers and scent perfumes.  They _____ (offer) the student’s snacks.  After they eat their snacks, children _____ (play) in the park.  Around 12 am, all students ____ (assemble) for lunch.  They ____ (sit) in a circle and _____ (sing) songs.  At around 5 pm, students ____ (gather) near the bus.  They ____  (board) the bus in a queue.  At around 7 pm, they ____ (reach) school.  Their parents ____ (pick) them up from school.

Bài luyện 5: Sắp xếp lại những kể từ sau

 1. turn/ butterfly/ the/ a/ turn/ will/ beautiful/ caterpillar.
 2. where/ stay/ when/ will/ Hawaii/ we/ visit/ they/?
 3. Sunny/ I/ will/ out/ not/ go/ if/ it.

1.2. Đáp án

Bài luyện 1:

 1. A
 2. B
 3. A
 4. C
 5. A
 6. B
 7. A
 8. A
 9. B
 10. C

Bài luyện 2:

 1. will you take
 2. will build
 3. will send
 4. will send
 5. will stay
 6. will win
 7. will take
 8. will be
 9. won’t visit
 10. will run

Bài luyện 3:

 1. will travel
 2. will rain
 3. will return
 4. will stay
 5. will be
 6. will drink
 7. will win
 8. will phone
 9. will have
 10. will go

Bài luyện 4:

 1. will assemble
 2. will have
 3. will arrive
 4. will reach
 5. will go
 6. will welcome
 7. will offer
 8. will play
 9. will assemble
 10. will sit
 11. will sing
 12. will gather
 13. will board
 14. will reach
 15. will pick

Bài luyện 5:

 1. The caterpillar will turn into a beautiful butterfly.
 2. Where will we stay when we visit Hawaii?
 3. I will go out if it is sunny.

2. Các bài bác luyện thì sau này đơn nâng cao

Bài luyện thì sau này đơn sở hữu đáp án
Bài luyện thì sau này đơn sở hữu đáp án

2.1. Bài tập

Bài luyện 1: Điền vô vị trí trống trải dạng chính của động kể từ được cho tới vô ngoặc kép nhằm hoàn thành xong câu

 1. I promise I (go)...........trang chính on time. 
 2. If It doesn't sunny, they…………(not/go) down the street.
 3. I guess my mom…………(not/come) to lớn the các buổi tiệc nhỏ tonight.
 4. I’m afraid I……….(not/be) able to lớn go out with my brother tomorrow.
 5. If you afford it, you………….(achieve) your goal. 
 6. Okay, I………..(phone) you tonight.
 7. If his friend doesn't go faster, she………..(miss) the bus
 8. Be quiet! My teacher………..(kick) him out of the classroom.
 9. Are you thirsty? I……….(buy) you a bottle of water.
 10. I think I……….(move) back to lớn my hometown. 

Bài luyện 2: Viết lại những câu sau đây và dùng những kể từ cho tới sẵn

Câu 1. Her mother/ rain/ tomorrow/ say/ it.

Câu 2. Go to lớn the supermarket/ she/ I/ if/ with me/ go.

Câu 3. His friends/ not/ angry/ be/ with/ he.

Câu 4. Later/ help/ Jane/ us.

Câu 5. Meet/ at the park/ I/ him.

Câu 6. Fail/ Lam/ sad/ fail/ she/ be/ this test/ if.

Câu 7. Leave/ when/ my parents/ will?

Câu 8. Get the job/ he/ will.

Câu 9. Soon/ my dad/ arrive/ will?

Câu 10. Cook/ what/ will/ we?

Bài luyện 3: Chia động kể từ theo như đúng thì của nó

 1. When they get trang chính, they ___________ (have) dinner.
 2. I know his family ___________ (feel) very happy if they win the match.
 3. They’ve already decided on our next summer holiday. They ____________ (do) a tour of Trung Quốc.
 4. My mom thinks that the Take That concert __________ (be) really exciting.
 5. “What are your plans for this morning?” I ________ (meet) my friends and then go to lớn her birthday các buổi tiệc nhỏ.
 6. If my students revise for the exam, I’m sure they ________ (get) a good result.
 7. The weather forecast is bad for next week. It _________ (be) very rainy.
 8. She can’t come to lớn the march next week. She ___________ (look after) my cousins.
 9. In the future, She thinks humans ___________ (wipe out) many different species.
 10. My mother is buying some butter and eggs because she _________ (make) a cake later.

Bài luyện 4: Hoàn trở nên những đoạn đối thoại sau

 1. A: There's someone at the door.

B: I (get) it.

 1. A: I'm moving house tomorrow.

B: I (come) and help you.

 1. A: I'm cold.

B: I (turn on) the fire.

 1. A: “Go and tidy your room.”

B: “I ________________ (not/ do) it!”

 1. A: “I'm driving to lớn the các buổi tiệc nhỏ, would you lượt thích a lift?”

B: “Okay, I ______________ (not/ take) the bus, I'll come with you.”

 1. A: “I'm really hungry.”

B: “In that case, we ___________________ (not/ wait) for John.

Bài luyện 5: Tìm lỗi sai và sửa lại cho tới đúng

 1. If he loves her job, what bởi he do?
 2. They spend 5 weeks in Korea with their parents to lớn find out.
 3. The flowers die because of lack of sunshine.
 4. You think your teacher remember to lớn bởi everything.
 5. If the weather stop raining soon, we will play football in the yard.

2.2. Đáp án

Bài luyện 1:

 1. will go
 2. won’t go
 3. won’t come
 4. I won’t be 
 5. won’t achieve
 6. will phone
 7. will miss
 8. will kick
 9. will buy
 10. will move

Bài luyện 2:

Câu 1. Her mother said it will rain tomorrow.

Câu 2. I will only go to lớn the supermarket if she goes with mạ.

Câu 3. He won’t be angry with his friends.

Câu 4. Jane will help us later.

Câu 5. They will meet him at the park.

Câu 6. If Lam fails this test, she will be sad.

Câu 7. When will my parents leave?

Câu 8. He will not get the job.

Câu 9. Will my dad arrive soon?

Câu 10. What will we cook?

Bài luyện 3:

1 - will have

2 - will feel

3 - are going to lớn do

4 - will be

5 - am going to lớn meet

6 - will get

7 - is going to lớn be

8 - am going to lớn look after

9 - will wipe out

10 - is going to lớn make

Xem thêm: thế nào là kể chuyện

Bài luyện 4:

 1. will get
 2. will come
 3. will come
 4. won't do
 5. won't take
 6. won't wait

Bài luyện 5:

 1. bởi she bởi ➔ will she do
 2. spend ➔ will spend
 3. die ➔ will die
 4. remembers ➔ will remember
 5. stop ➔ stops

Vậy là bên trên trên đây, Langmaster đã gửi cho tới chúng ta những dạng bài luyện thì sau này đơn vừa đủ nhất. Để ôn luyện lại kỹ năng vẫn học tập, các bạn hãy thực hiện thêm thắt nhiều bài bác luyện không giống hoặc thực hành thực tế luyện thưa. Quý Khách rất có thể nhập cuộc test online nhằm đánh giá trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh lúc này của tôi nhé! Chúc chúng ta học tập tốt!