batteries or solar chargers are some of the solutions to the lack of energy

Câu hỏi:

23/07/2022 4,839

Bạn đang xem: batteries or solar chargers are some of the solutions to the lack of energy

B. Rechargeable

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

     A. Reversible (adj): hòn đảo ngược                          B. Rechargeable (adj): hoàn toàn có thể hấp thụ lại

     C. Repeatable (adj): hoàn toàn có thể tái diễn                      D. Returnable (adj): hoàn toàn có thể trả lại

Tạm dịch: Pin sạc hoặc cỗ sạc tích điện mặt mũi trời là một trong những biện pháp cho tới việc thiếu hụt tích điện.

Chọn B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The council wants đồ sộ _______ the character of the đô thị while reconstructing the Old Quarter.

A. defense

B. preserve

C. store

D. abandon

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

A. county

B. poultry

C. bound

D. sound

Xem thêm: chức năng của tuyến tụy

Câu 3:

• Find a place with full of (1) ________.

Câu 4:

She got _______ her siêu xe đồ sộ pick _______ some wild flowers.

A. in / at

B. off / up

C. from / on

D. out / for

Câu 5:

Travellers are advised đồ sộ take out insurance. Their luggage may go astray.

A. Travellers are advised đồ sộ take out insurance in case their luggage goes astray.

B. Travellers had better buy insurance as a precaution against their luggage go astray.

C. Travellers should take out insurance if their luggage goes astray.

D. Travellers should get insurance, or else their luggage may go astray.

Câu 6:

Mike: "I have a favor đồ sộ ask you." - Tim: "___________."

A. It's a pleasure

B. Ask, please

C. Help yourself

D. Go ahead

Xem thêm: hợp chất hữu cơ la gì