cách thức truy cập tệp văn bản là

hint-header

Cập nhật ngày: 12-09-2022

Bạn đang xem: cách thức truy cập tệp văn bản là


Chia sẻ bởi: Đỗ chỉ Ngọc


Cách thức truy vấn tệp văn phiên bản là

D

Vừa truy vấn tuần tự động vừa vặn truy vấn thẳng.

Chủ đề liên quan

Số lượng thành phần nhập tệp

A

Không được to hơn 128.

B

Không được to hơn 255.

C

Phải được khai báo trước.

D

Không bị số lượng giới hạn nhưng mà chỉ tùy theo dung tích đĩa

Hãy lựa chọn trật tự phù hợp nhất lúc tiến hành những thao tác gọi tài liệu kể từ tệp :

A

Mở tệp => Gán thương hiệu tệp với trở thành tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

B

Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Gán thương hiệu tệp với trở thành tệp => Đóng tệp.

C

Gán thương hiệu tệp với trở thành tệp => Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

D

Gán thương hiệu tệp với trở thành tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn những thao tác ghi bên trên tệp văn phiên bản chứa chấp tài liệu là :

A

Thông báo há tệp nhằm gọi => Đọc tài liệu nhập tệp => Đóng tệp => Gán trở thành tệp với thương hiệu tệp.

B

Thông báo há tệp nhằm gọi => Đọc tài liệu nhập tệp => Gán trở thành tệp với thương hiệu tệp => Đóng tệp.

C

Gán trở thành tệp với thương hiệu tệp => Thông báo há tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Ghi tài liệu mới mẻ => Đóng tệp.

D

Gán trở thành tệp với thương hiệu tệp => Thông báo há tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Đọc tài liệu nhập tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn những thao tác gọi bên trên tệp văn phiên bản chứa chấp tài liệu là :

A

Gán trở thành tệp với thương hiệu tệp => Thông báo há tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Ghi tài liệu mới mẻ => Đóng tệp.

B

Gán trở thành tệp với thương hiệu tệp => Thông báo há tệp nhằm gọi => Đọc tài liệu nhập tệp => Đóng tệp.

C

Thông báo há tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Gán trở thành tệp với thương hiệu tệp => Ghi tài liệu mới mẻ => Đóng tệp.

D

Thông báo há tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Ghi tài liệu mới mẻ => Gán trở thành tệp với thương hiệu tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn trật tự những thao tác nhập Pascal nhằm ghi tiếp tài liệu vào thời điểm cuối tệp với cấu tạo tiếp tục tồn bên trên trên đĩa :

A

Mở tệp nhằm ghi => Gán thương hiệu tệp với trở thành tệp => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Ghi tài liệu nhập tệp => Đóng tệp .

B

Gán thương hiệu tệp với trở thành tệp => Mở tệp nhằm ghi => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Ghi tài liệu nhập tệp => Đóng tệp .

C

Gán thương hiệu tệp với trở thành tệp => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Mở tệp nhằm ghi => Ghi tài liệu nhập tệp => Đóng tệp .

D

Mở tệp nhằm ghi => Gán thương hiệu tệp với trở thành tệp => Ghi tài liệu nhập tệp => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Đóng tệp .

Trong PASCAL nhằm khai báo trở thành tệp văn phiên bản tớ nên dùng cú pháp

B

Var <tên trở thành tệp> : Text;

C

Var <tên tệp> : String;

D

Var <tên trở thành tệp> : String;

Trong PASCAL, nhằm khai báo nhì trở thành tệp văn phiên bản f1, f2 tớ viết

Xem thêm: văn tả cảnh sinh hoạt

Để thao tác với tệp

A

Ta hoàn toàn có thể gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu trở thành tệp, hoặc dùng thẳng thương hiệu tệp cũng khá được.

B

Ta nhất thiết nên gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu trở thành tệp.

C

Ta nên dùng thẳng thương hiệu tệp nhập lịch trình.

D

Ta nhất thiết nên dùng thẳng thương hiệu tệp nhập lịch trình.

Để gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu trở thành tệp tớ dùng câu mệnh lệnh

A

<tên trở thành tệp> := <tên tệp>;

B

<tên tệp> := <tên trở thành tệp>;

C

Assign(<tên trở thành tệp>,<tên tệp>);

D

Assign(<tên tệp>,<tên trở thành tệp>);

Để gắn tệp KQ.TXT mang lại trở thành tệp f1 tớ dùng câu lệnh

Trong PASCAL há tệp nhằm gọi tài liệu tớ nên dùng thủ tục

D

Rewrite(<tên trở thành tệp>);

Trong PASCAL há tệp nhằm ghi sản phẩm tớ nên dùng thủ tục

D

Rewrite(<tên trở thành tệp>);

Vị trí của con cái trỏ tệp sau lời nói gọi giấy tờ thủ tục Reset

D

Nằm tình cờ ở ngẫu nhiên địa điểm nào là.

Để gọi tài liệu kể từ tệp văn phiên bản tớ hoàn toàn có thể dùng thủ tục

A

Read(<tên tệp>,<danh sách biến>);

B

Read(<tên trở thành tệp>,<danh sách biến>);

C

Write(<tên tệp>,<danh sách biến>);

D

Write(<tên trở thành tệp>,<danh sách biến>);

Để ghi sản phẩm nhập tệp văn phiên bản tớ hoàn toàn có thể dùng thủ tục

A

Read(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);

B

Read(<tên trở thành tệp>,<danh sách kết quả>);

C

Write(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);

D

Write(<tên trở thành tệp>,<danh sách kết quả>);

Nếu hàm eof(<tên trở thành tệp>) mang lại độ quý hiếm bởi true thì con cái trỏ tệp nằm tại vị trí địa điểm

Nếu hàm eoln(<tên trở thành tệp>) mang lại độ quý hiếm bởi true thì con cái trỏ tệp nằm tại vị trí vị trí

Trong Pascal nhằm đóng góp tệp tớ sử dụng thủ tục

Var <tên trở thành tệp> : Text ; ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu trở thành tệp.

B

Thủ tục há thương hiệu nhằm gọi tài liệu.

Assign(<tên trở thành tệp>,<tên tệp) ; ý nghĩa gì ?

A

Xem thêm: triều đình huế thực hiện kế sách gì khi pháp tấn công gia định

Thủ tục gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu trở thành tệp.

B

Thủ tục há thương hiệu nhằm gọi tài liệu.