chất làm mất màu dung dịch brom

Dãy những hóa học nào là tại đây đều làm mất đi color hỗn hợp brom

Chất nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp Brom được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới những hóa học hoàn toàn có thể làm mất đi color hỗn hợp brom. Cũng như thể hiện những nội dung lý thuyết, bài bác luyện tương quan. Hy vọng trải qua nội dung tư liệu độc giả học hành chất lượng rộng lớn môn Hóa học tập. 

Bạn đang xem: chất làm mất màu dung dịch brom

Chất nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp Brom

A. metylpropan

B. cacbon đioxit

C. butan

D. but-1-en

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Những hóa học nào là với links π xoàng bền vô phân tử với kỹ năng làm mất đi color hỗn hợp Br2.

(trừ links pi trong tầm benzen).

Vậy but-1-en làm mất đi color hỗn hợp brom.

Phương trình hóa học

CH2 = CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Đáp án D

Những hóa học làm mất đi color hỗn hợp Brom?

Những hóa học làm mất đi color hỗn hợp Brom là:

1. Anken, Ankin, Ankadien, … và những thích hợp hóa học tương tự động (Hợp hóa học ko no)

2. Xicloankan vòng mông cạnh

3. Andehit và những thích hợp hóa học tương tự động với group CHO như glucozo, fructozo, mantozo, HCOOR

4. Phenol, anilin, C6H5O-Na, C6H5O-R, C6H5-N(R1)-R2

Câu căn vặn áp dụng liên quan 

Câu 1. Phát biểu nào là tại đây ko đúng:

A. Stiren làm mất đi color hỗn hợp brom ở ĐK thông thường.

B. Benzen làm mất đi color hỗn hợp brom khi với xúc tác bột Fe.

C. Cumen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím khi đun rét.

D. Toluen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím khi đun rét.

Xem đáp án

Đáp án B

Đáp án A, C, D đúng: phương trình phản xạ theo thứ tự là

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

stiren

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2+ H2O

Toluen

7C6H5CH(CH3)2 + 22KMnO4 → 9C6H5COOH + 22MnO2 + 22KOH + 4H2O

Cumen

B sai, vì như thế benzen ko phản xạ với hỗn hợp brom (chỉ phản xạ với brom khan khi với xúc tác bột sắt).

Câu 2. Cho những nội dung tuyên bố sau:

(1) Toluen thuộc tính với hỗn hợp Brom làm mất đi color hỗn hợp brom

(2) Benzen và toluen tuỳ nằm trong vô nhiệt độ phỏng hoàn toàn có thể tổn hại hoặc không khiến sợ hãi.

(3) Stiren vừa phải với đặc điểm tương đương anken, vừa phải với đặc điểm tương đương benzen

(4) Benzen và stiren đều ko phản xạ với KMnO4 đun rét.

Số tuyên bố đích là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án B

(1) Đúng

(2) Sai: Hoạt tính sinh học tập của benzen, toluen là làm cho ô nhiễm mang đến cơ thể

(3) Đúng: Stiren vừa phải với đặc điểm tương đương anken, vừa phải với đặc điểm tương đương benzen

(4) Sai:

3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O

Câu 3. Chất nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp brom?

A. metan

B. hidro

C. benzen

D. etilen

Xem đáp án

Đáp án D

Etilen là hidrocacbon ko no nên với phản xạ cùng theo với Br2, làm mất đi color brom.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br−CH2Br

Câu 4. Chất nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp nước brom?

A. C2H4.

B. C6H6 (benzen).

C. CH4.

D. C2H5OH.

Câu 5. Dãy những hóa học nào là tại đây đều làm mất đi color hỗn hợp brom

A. CH4, C2H4

B. C2H2, C2H4

C. C6H6, C2H4

D. CH4, C2H2

Xem đáp án

Đáp án B

Dãy những hóa học nào là tại đây đều làm mất đi color hỗn hợp brom C2H2, C2H4

Phương trình phản xạ minh họa

C2H2 + 2Br2 + 2H2O → C2H2Br2(OH)2 + 2HBr

C2H4 + Br2 + 2H2O → C2H6O2 + 2HBr

Câu 6. Chất nào là tại đây có một links song vô phân tử?

A. Butan.

B. Etilen.

C. Etan.

D. Axetilen.

Xem đáp án

Đáp án B

Công thức của những hóa học bên trên là:

Butan: CH3-CH2-CH2-CH

Etilen: CH2=CH2

Xem thêm: vũng áng thuộc tỉnh nào

Etan: CH3-CH3

Axetilen: CH≡CH

Câu 7. Hãy cho thấy thêm trong những hóa học sau: C2H4, C3H4, C2H6, C2H2 với từng nào chất làm mất màu dung dịch brom?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C

Các chất làm mất màu dung dịch brom là: C2H4, C3H4, C2H2.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C3H4 + 2Br2 → C3H4Br4

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Câu 8. Số hóa học làm mất đi thuốc nước brôm trong những hóa học sau là bao nhiêu?

(1) cumen; (2) benzyl amin; (3) anđehit axetic; (4) ancol anlylic; (5) phenol; (6) Vinyl axetat; (7) fructozơ; (8) axit stearic; (9) axit fomic

A. 7

B. 4

C. 6

D. 5

Xem đáp án

Đáp án D

(3) anđehit axetic; (4) ancol anlylic; (5) phenol; (6) Vinyl axetat; (9) axit fomic

Câu 9. C6H6 với làm mất đi thuốc nước brom hoặc không? Viết phương trình phản xạ nhằm minh họa.

A. C6H6 ko làm mất đi color hỗn hợp nước brom, benzen chỉ làm mất đi color brom khan và với xúc tác là bột Fe.

B. C6H6 với làm mất đi color hỗn hợp nước brom.

C. Cả nhì đáp án bên trên đều đích.

D. Cả nhì đáp án bên trên đều sai.

Xem đáp án

Đáp án C

Benzen với cấu trúc vòng 6 cạnh của một lục giác đều, vô tê liệt 3 links song luân phiên đan xen với 3 links đơn.

Do với cấu trúc đặc thù này nên benzen với đặc điểm đặc thù của hiđrocacbon thơm ngát là : Dễ nhập cuộc phản xạ thế, khó khăn nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Câu 10. Chất làm mất đi color hỗn hợp nước brom, hỗn hợp dung dịch tím là:

A. Benzen.

B. Toluen.

C. Cumen.

D. Stiren.

Xem đáp án

Đáp án D

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O

Câu 11. Phát biểu nào là sau đấy là đúng?

A. Trùng dừng caprolactam nhận được tơ capron.

B. Peptit, tinh ma bột, xenlulozơ và tơ lapsan đều bị thủy phân vô hỗn hợp NaOH loãng, đun rét.

C. Anilin và phenol đều làm mất đi thuốc nước brom ở nhiệt độ phỏng thông thường.

D. Các ancol nhiều chức đều phản xạ với Cu(OH)2 tạo ra hỗn hợp màu xanh lá cây lam.

Xem đáp án

Đáp án C

Trùng dừng caprolactam nhận được tơ capron.

=>Sai. Phải là trùng hợp

Peptit, tinh ma bột, xenlulozơ và tơ lapsan đều bị thủy phân vô hỗn hợp NaOH loãng, đun rét.

=> Sai. Ví tinh ma bột và xenlulose khong bị thủy phân vô môi trường xung quanh kiềm loãng.

Anilin và phenol đều làm mất đi thuốc nước brom ở nhiệt độ phỏng thông thường.

=> Đúng.

Các ancol nhiều chức đều phản xạ với Cu(OH)2 tạo ra hỗn hợp màu xanh lá cây lam.

=>Sai. Chỉ những ancol với kể từ 2 group OH kề nhau mới mẻ với phản xạ này.

=>C

Câu 12. Cho những tuyên bố sau:

(a) Thủy phân vinyl axetat vì chưng NaOH đun rét, nhận được natri axetat và fomanđehit.

(b) Polietilen được pha chế vì chưng phản xạ trùng dừng.

(c) Tại ĐK thông thường, anilin là hóa học khí.

(d) Xenlulozơ nằm trong loại polisaccarit.

(e) Thủy phân trọn vẹn anbumin nhận được lếu thích hợp α-amino axit.

(g) Tại ĐK phù hợp, triolein nhập cuộc phản xạ nằm trong H2.

Số tuyên bố đích là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án A

Các tuyên bố đúng: d, e, g.

(a) Sai vì như thế thủy phân vinyl axetat vì chưng NaOH đun rét nhận được natri axetat và andehit axetic.

(b) Sai vì như thế polietilen được pha chế vì chưng phản xạ trùng khớp.

(c) Sai vì như thế ở ĐK thông thường, anilin là hóa học lỏng.

Câu 13. Cho mặt hàng những chất:metan, etilen, axetilen, etan, ancol anlylic,axit acrylic, glixerol. Số hóa học vô mặt hàng với kỹ năng làm mất đi color hỗn hợp nước brom là

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Xem đáp án

Đáp án B

Các hóa học làm mất đi color dd nước brom là: etilen( CH2=CH2) , axetilen ( CH ≡CH) , ancol anlylic ( CH2=CH-CH2-OH) ⇒ với 3 chất

Xem thêm: nhiều nhà máy thủy điện được xây dựng ở nước ta vì

----------------------------

Trên phía trên VnDoc tiếp tục reviews cho tới chúng ta Chất nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp Brom. Bài viết lách tiếp tục gửi cho tới độc giả những hóa học làm mất đi color hỗn hợp Brom. Hi vọng qua chuyện nội dung bài viết này độc giả nhận thêm tư liệu có ích nhé. Mời độc giả nằm trong tìm hiểu thêm thêm thắt Chuyên đề Hóa học tập 11, Giải bài bác luyện Hoá học tập 11. Tài liệu học hành lớp 11 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm một trong những tư liệu thắc mắc liên quan:

  • Chất nào là ko thuộc tính với hỗn hợp AgNO3/NH3
  • Chất nào là ko làm mất đi color hỗn hợp Brom
  • Ở ĐK thông thường hóa học nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp Br2
  • Chất nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp KMnO4 khi đun rét
  • Dãy những hóa học nào là tại đây đều làm mất đi color hỗn hợp Brom
  • Trong hỗn hợp nước Clo với chứa chấp những hóa học sau