chất nào sau đây tác dụng với nước sinh ra khí h2

YOMEDIA

Mã câu hỏi: 162670

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: cực nam của nước ta nằm ở tỉnh nào

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi

CÂU HỎI KHÁC

 • Ở nhiệt độ phỏng thông thường, sắt kẽm kim loại Fe tính năng được với hỗn hợp nào là sau đây:
 • Dung dịch nào là tại đây thực hiện quỳ tím fake quý phái màu sắc xanh?
 • Dung dịch nào là tại đây tính năng được với Al(OH)3?
 • Sắt sở hữu số lão hóa +2 nhập thích hợp hóa học nào là sau đây?
 • Tro thực vật được dùng như 1 loại phân bón cung ứng yếu tố kali mang lại cây chứa chấp muối bột kali cacbonat, Công thức của kali cacbonat là
 • Chất nào là tại đây được dùng để làm thực hiện mượt nước sở hữu tính cứng vĩnh của
 • Dung dịch nào là tại đây sở hữu pH < 7?
 • Khí thải của một trong những xí nghiệp sản xuất sở hữu chứa chấp khí sunfurơ khiến cho độc hại bầu không khí. Công thức của khí sunfurơ là
 • Tên gọi của este CH3COOCH3 là
 • Số group cacboxyl (COOH) nhập phân tử glyxin là
 • Chất nào là tại đây tính năng với nước sinh đi ra khí H2?
 • Kim loại nào là sau đấy là sắt kẽm kim loại kiềm?
 • Ion sắt kẽm kim loại nào là tại đây sở hữu tính lão hóa mạnh nhất?
 • Thủy phân tristearin (C17H35COOC3H5) nhập hỗn hợp NaOH, nhận được muối bột sở hữu công thức là
 • Chất nào là tại đây tính năng với hỗn hợp NaHCO3 sinh đi ra khí CO2?
 • Ở ĐK thông thường, hóa học nào là tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2?
 • Kim loại nào là tại đây pha chế được vì thế cách thức thủy luyện?
 • Số vẹn toàn tử oxi nhập phân tử glucozơ là
 • Có Chất X sở hữu công thức FeSO4. Tên gọi của X là
 • Polime nào là tại đây được pha chế vì thế phản xạ trùng ngưng?
 • Cho 2,25 gam H2NCH2COOH tính năng không còn với hỗn hợp NaOH, nhận được hỗn hợp chứa chấp m gam muối bột. Giá trị của m là
 • Khi nhóm cháy trọn vẹn 3,51 gam láo thích hợp glucozo và saccacrozo cần thiết vừa phải đầy đủ 0,12 mol O2, nhận được CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là
 • Phát biểu nào là tại đây sai?
 • Thủy phân saccarozơ, nhận được nhì monosaccarit X và Y. Chất X sở hữu nhập tiết người và với độ đậm đặc khoảng chừng 0,1%. Phát biểu nào là tại đây đúng?
 • Hòa tan không còn 0,81 gam Al nhập hỗn hợp NaOH, nhận được V ml khí H2 (đktc). Giá trị của V là
 • Cho lá kẽm mỏng mảnh nhập ống thử đựng 2 ml hỗn hợp hóa học X, thấy lá kẽm tan dần dần và sở hữu lớp bọt do khí tạo ra bay đi ra. Chất X là:
 • Cho hỗn hợp NaOH dư nhập hỗn hợp bao gồm Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3, nhận được kết tủa X. Cho X tính năng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 (đặc, nóng), nhận được hỗn hợp chứa chấp muối bột.
 • Phát biểu nào là tại đây đúng?
 • Hòa tan không còn 1,8 gam sắt kẽm kim loại R (hóa trị II) nhập hỗn hợp H2SO4 loãng, nhận được 0,075 mol H2 Kim loại R là
 • Có từng nào tơ tổ hợp trong số tơ: xenlulozơ axetat, visco, nitron, nilon-6,6?
 • Nung giá m gam láo thích hợp X bao gồm Mg, Al và Cu nhập O2 dư, nhận được 13,1 gam láo thích hợp Y bao gồm những oxit. Hoàn tan không còn Y vì thế lượng vừa phải đầy đủ hỗn hợp bao gồm HCl 1M và H2SO4 1M, nhận được hỗn hợp chứa chấp 34,6 gam láo thích hợp muối bột dung hòa. hiểu những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là
 • Khi thủy phân không còn 3,42 gam láo thích hợp X bao gồm nhì este đơn chức, mạch hở thì nên cần vừa phải đầy đủ 0,05 mol NaOH, nhận được một muối bột và láo thích hợp Y bao gồm nhì ancol nằm trong mặt hàng đồng đẳng. Đốt cháy không còn Y nhập O2 dư nhận được CO2 và m gam H2O. Giá trị m là
 • Nhiệt phân trọn vẹn 11,88 gam X (là muối bột ở dạng dìm nước), nhận được khỉ và hơi) và 3,24 gam một hóa học rắn Z. Hấp thụ không còn Y nhập nước, nhận được hỗn hợp T. Cho 80 ml hỗn hợp NaOH 1M nhập T, nhận được hỗn hợp chỉ có một muối bột, lượng của muối bột là 6,8 gam. Phần trăm lượng yếu tố oxi nhập X là
 • Cho những tuyên bố sau: (a) Trong mật ong sở hữu chứa chấp fructozơ và glucozơ.
 • Thí nghiệm xác lập toan tính vẹn toàn tử cacbon và hiđro nhập phân tử saccarozơ được tổ chức theo gót quá trình sau:
 • Cho những sơ vật dụng phản ứng:
 • Hỗn thích hợp E bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E tính năng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, nhận được 86,76 gam láo thích hợp nhì muối bột. Nếu nhóm cháy không còn m gam E thì nên cần vừa phải đầy đủ 7,47 mol O2, nhận được H2O và 5,22 mol CO2. Khối lượng của X nhập m gam E là
 • Cho láo thích hợp E bao gồm tía hóa học X, Y và ancol propylic, X, Y là nhì anin tiếp nối nhau nhập mặt hàng đồng đẳng, phân tử X, Y đều phải có nhì group NH2 và góc hiđrocacbon ko no, MX MY. Khi nhóm cháy không còn 0,5 mol E cần thiết vừa phải đầy đủ 2,755 mol O2, nhận được H2O, N2 và 1,77 mol CO2. Phần trăm lượng của X nhập E là
 • Hỗn thích hợp E bao gồm tía este mạch hở X, Y và Z, nhập cơ sở hữu một este nhì chức và nhì este đơn chức: Mx MY MZ. Cho 29,34 gam E tính năng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, nhận được láo thích hợp những ancol no và 31,62 gam láo thích hợp muối bột của nhì axit cacboxylic tiếp nối nhập nằm trong đồng đẳng. Khi nhóm cháy không còn 29,34 gam E thì nên cần vừa phải đầy đủ 1,515 mol O2, nhận được H2O và 1,29 mol CO2. Khối lượng của Y nhập 29,34 gam E là
 • Thực hiện nay những thực nghiệm sau: (8) Cho láo thích hợp Ba và Al (tỉ lệ mol ứng 1: 2) nhập nước (d

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA