cho sơ đồ chuyển hóa

hint-header

Cho sơ đồ dùng gửi hóa sau: (C 6 H 10 O 5 ) n (Hình ảnh) C 6 H 12 O 6 (Hình ảnh) C 2 H 5 OH (Hình ảnh) CH 3 COOH. Tên gọi của phản xạ (1), (2) ứng là

Cập nhật ngày: 02-05-2022

Bạn đang xem: cho sơ đồ chuyển hóa


Chia sẻ bởi: Cát Cường


C

thủy phân, lên men rượu.

D

lên men rượu, thủy phân.

Chủ đề liên quan

Thuốc test dùng để làm phân biệt nhì lọ tổn thất nhãn đựng hỗn hợp glucozơ và hỗn hợp fructozơ là

Giữa tinh nghịch bột, saccarozơ, glucozơ sở hữu điểm cộng đồng là

A

Đều bị phân diệt vày hỗn hợp axit.

B

Chúng đều nằm trong loại saccarit.

C

Đều thuộc tính được với Cu(OH)2 mang lại hỗn hợp xanh rì lam.

D

Đều không tồn tại phản xạ tráng bạc.

Chất nằm trong loại polisaccarit là

Ở sức nóng chừng thông thường, glucozơ phản xạ với Cu(OH)2 nhập môi trường thiên nhiên kiềm tạo nên trở thành hỗn hợp màu sắc

Este no, đơn chức, mạch hở sở hữu công thức cộng đồng là

Chất sở hữu chứa chấp 6 nguyên vẹn tử cacbon nhập một phân tử là

Hiện tượng mỡ bị thối là mỡ nhằm lâu thông thường sở hữu hương thơm không dễ chịu (hôi, khét). vì sao của hiện tượng kỳ lạ bại là

A

do liên song C=C ở gốc axit bị lão hóa trở thành anđehit.

B

do mỡ bị phân diệt trở thành glixerol và axit phệ.

C

do gốc axit phệ ko no thuộc tính với hidro tạo nên trở thành gốc axit phệ no.

D

do liên song C=C ở gốc axit bị khử trở thành andehit.

Phát biểu này sau đó là sai?

A

Nhiệt chừng sôi của este thấp hơn nhiều đối với axit sở hữu nằm trong phân tử khối.

B

Xem thêm: viết đoạn văn từ 7 đến 10 câu

Trong công nghiệp hoàn toàn có thể gửi hóa hóa học phệ lỏng trở thành hóa học phệ rắn.

C

Phản ứng thủy phân este nhập môi trường thiên nhiên axit là phản xạ thuận nghịch tặc.

D

Sản phẩm của phản xạ xà chống hóa hóa học phệ là axit phệ và glixerol.

Một este no, đơn chức, mạch hở Lúc cháy mang lại 3,6 g H2O và V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là

Số đồng phân este sở hữu nằm trong công thức phân tử C4H8O2

Chất phệ là

A

hợp hóa học cơ học chứa chấp C, H, O, N.

B

là este của axit phệ và ancol nhiều chức.

C

trieste của axit cơ học và glixerol.

D

trieste của axit phệ và glixerol.

Công thức kết cấu dạng mạch hở của fructozơ là:

Cho những chất: saccarozơ, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ. Số hóa học Lúc thủy phân cho tới nằm trong sở hữu tạo nên trở thành glucozơ là

Thủy phân trọn vẹn 14,08g este đơn chức, mạch hở X với 160ml hỗn hợp NaOH 1M vừa phải đầy đủ nhận được 13,12 g muối hạt cơ học Y và một ancol Z. Tên gọi của X là:

Khi mang lại hóa học X sở hữu công thức phân tử C3H6O2 tác dụng với hỗn hợp NaOH nhận được Y sở hữu công thức CHO2Na. Công thức kết cấu của X là

Phản ứng thủy phân este nhập môi trường thiên nhiên kiềm Lúc đun rét được gọi là

Để pha chế 53,46 kilogam xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) nhớ dùng tối thiểu V lít axit nitric 94,5% (D=1,5 g/ml) phản xạ với xenlulozơ dư. Giá trị của V là

Chất lỏng hòa tan được xenlulozơ là

Gluxit nhất thiết nên chứa chấp group chức của:

Khi xà chống hóa tripanmitin vày NaOH tao nhận được thành phầm này sau đây?

A

C15 H31COONa và glixerol.

B

C17H35COONa và glixerol.

C

Xem thêm: đề thi cấp 3 năm 2022

C17H33COONa và glixerol.

D

C15 H29COONa và glixerol.