cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do tác nhân gây đột biến

Cơ chế đột biến đột trở nên cấu hình NST là vì tác nhân làm cho đột biến:

Bạn đang xem: cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do tác nhân gây đột biến

Cơ chế đột biến đột trở nên cấu hình NST là vì tác nhân làm cho đột biến:

A. thực hiện đứt gãy NST, thực hiện tác động cho tới quy trình tự động nhân song ADN.

B. thực hiện đứt gãy NST kéo theo rối loàn trao thay đổi tréo.

C. tiếp hợp ý hoặc trao thay đổi chéo cánh không đồng đều trong những crômatít.

D. thực hiện đứt gãy NST, trao thay đổi chéo cánh không đồng đều trong những crômatít.

Đáp án D

Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ
Tổng ôn Toán học tập lớp 12 luyện 2 200.000đ 149.000đ
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ

Xem thêm: muốn tính chu vi hình bình hành

Tổng ôn Toán học tập lớp 12 luyện 1

200.000đ 149.000đ

Tổng ôn Toán học tập lớp 12 luyện 2 200.000đ 149.000đ