công thức phân tử của cao su thiên nhiên

  1. Lớp 12

  2. Công thức phân tử của cao su đặc vạn vật thiên nhiên là

hint-header

Cập nhật ngày: 13-01-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Tuấn Hưng


Công thức phân tử của cao su đặc vạn vật thiên nhiên là

A

(C5H8)n.

B

(C2H4)n.

C

(C4H8)n.

D

(C4H6)n.

Chủ đề liên quan

Loại polime sở hữu chứa chấp thành phần halogen là

A

PE.

B

PVC.

C

tơ olon.

D

cao su buna.

Polime nào là tại đây Lúc châm cháy không sinh đi ra N2?

A

Tơ nilon–6,6.

B

Tơ tằm.

C

Tơ olon.

D

Tơ axetat.

Polime nào là tại đây không phải là bộ phận chủ yếu của hóa học dẻo

A

Polietilen.

B

Poli(metyl metacrylat).

C

Poliacrilonitrin.

D

Polistiren.

Polime nào là tại đây nằm trong loại polime thiên nhiên?

A

Polietilen.

B

Tinh bột.

C

Polistiren.

D

Polipropilen.

Polime nào là sau đấy là polime thiên nhiên?

A

Polipeptit.

B

Polietilen.

C

Policaproamit.

D

Polistiren.

Tơ nào là sau đấy là tơ nhân tạo?

A

Tơ lapsan.

B

Tơ visco.

C

Tơ nilon-6,6.

D

Tơ nilon-6.

Cao su buna được tạo ra trở nên kể từ buta-1,3-đien vì thế phản ứng

A

phản ứng thế.

B

trùng dừng.

C

cộng phù hợp.

D

trùng phù hợp.

Nhựa PP (polipropilen) được tổ hợp từ

A

C6H5OH và HCHO.

B

CH2=CH2.

C

CH2=CH-CN.

D

CH3-CH=CH2.

Polime vạn vật thiên nhiên X được sinh đi ra vô quy trình quang đãng phù hợp của cây cối. Tại nhiệt độ phỏng thông thường, X tạo ra với hỗn hợp iot phù hợp hóa học có màu sắc xanh rớt tím. Polime X là

A

xenlulozơ.

B

glicogen.

C

tinh bột.

D

saccarozơ.

Loại tơ nào là tại đây được pha trộn vì thế phản xạ trùng hợp?

Xem thêm: 2m bằng bao nhiêu cm

A

Tơ xenlulozơ axetat.

B

Tơ nitron.

C

Tơ visco.

D

Tơ nilon-6,6.

Tơ nào là tại đây nằm trong loại tơ tổng hợp?

A

Tơ xenlulozơ axetat.

B

Tơ tằm.

C

Tơ nilon-6,6.

D

Tơ visco.

Chất nào là tại đây không có phản xạ trùng hợp?

A

Isopren.

B

Buta-1,3-đien

C

Etilen.

D

Etan

Tơ nào là tại đây được pha trộn vì thế phản xạ trùng hợp?

A

Tơ visco.

B

Tơ nitron.

C

Tơ lapsan.

D

Tơ nilon-6,6.

Polime nào là tại đây sở hữu đặc điểm mềm, bền với nhiệt?

A

Poliacrilonitrin.

B

Poli(vinyl clorua).

C

Polistiren.

D

Polibuta-1,3-đien.

Polietilen (PE) được pha trộn kể từ phản xạ trùng khớp hóa học nào là sau đây?

A

CH2=CHCl.

B

CH2=CH2.

C

CH2=CH-CH3.

D

CH3-CH3.

Tơ lapsan nằm trong loại

A

tơ poliamit.

B

tơ axetat.

C

tơ polieste.

D

tơ visco.

Polime nào là tại đây nằm trong loại poliamit?

A

Polisaccarit.

B

Nilon-6,6.

C

Polietilen.

D

Poli(vinylclorua).

Khi phân tách polistiren tớ được monome nào là sau đây?

A

C6H5−CH=CH2.

B

CH2=CH2.

C

CH2=CH−CH=CH2.

D

CH3−CH=CH2.

Phân tử polime nào là tại đây chỉ chứa chấp nhì thành phần C và H?

A

Poli(vinyl axetat).

B

Poliacrilonitrin.

C

Poli(vinyl clorua).

D

Polietilen.

Chất sở hữu năng lực trùng khớp tạo ra trở nên cao su đặc là

A

CF2=CF2.

B

CH2 =CH2.

C

Xem thêm: danh sách liên kết đơn

CH2=CHCl.

D

CH2=CH−CH=CH2.