dân số các nước đông nam á

170. DIỆN TCH, Doanh Nghiệp SỐ GIỮA NĂM V MẬT ĐỘ Doanh Nghiệp SỐ

Bạn đang xem: dân số các nước đông nam á

CC NƯỚC KHỐI ASEAN NĂM 2004

(Theo mối cung cấp số liệu của Ngn hng pht triển chu năm 2005)

Diện tch

(Km2)

Dn số

(1000 người)

Mật chừng dn số

(Người/km2)

1. Indonesia

1 904 600

216.400

113,6

2. Viet Nam

329 314,5

83.119,9

252,4

3. Philippines

300 000

82.700

275,7

4. Thailand

513 100

64.500

125,7

Xem thêm: luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của đảng cộng sản đông dương xác định

5. Mianmar

576 600

54.700

94,9

6. Malaysia

329 800

25.600

77,6

7. Cambodia

181 000

13.600

75,1

8. Laos

236 800

5.800

24,5

9. Singapore

600

4.200

7.000,0

10. Brunei

5 800

400

Xem thêm: phân tích bảo kính cảnh giới

69,0