đề tiếng anh lớp 4

Tiếng Anh lớp 4 với những kỹ năng đã dần dần nâng cao hơn nữa với những cấu hình ngữ pháp cũng tựa như các kể từ vựng nhiều hơn nữa và phức tạp rộng lớn. Vì vậy, VnDoc.com ra mắt Tuyển lựa chọn trăng tròn đề đánh giá Tiếng Anh lớp 4 học tập kì 2 hùn những em được thêm tư liệu nhằm ôn tập luyện và đánh giá những kỹ năng Từ vựng - Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 4 mới mẻ cần thiết đang được học tập.

I. Đề ganh đua thân thiết kì 1 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh sở hữu đáp án

Bộ đề ganh đua thân thiết kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 4 sở hữu đáp án được chỉnh sửa bám sát công tác Unit 1 - Unit 5 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 4 hùn những em học viên ôn luyện kỹ năng hiệu suất cao và đạt điểm trên cao nhập kì ganh đua sắp tới đây.

Bạn đang xem: đề tiếng anh lớp 4

Click vào cụ thể từng lối liên kết và xem thêm tư liệu.

 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 4 thân thiết học tập kì 1 số ít 1
 • Bộ 12 đề ganh đua thân thiết kì 1 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2022
 • 4 Đề ganh đua thân thiết kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 sở hữu đáp án năm 2022
 • Đề cương ôn ganh đua thân thiết kì 1 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2022 - 2023
 • Từ vựng - Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh thân thiết kì 1 lớp 4 năm 2022 - 2023

II. Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì một năm 2022 sở hữu đáp án

Bộ đề ganh đua học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 4 sở hữu đáp án được chỉnh sửa bám sát công tác SGK giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 1 unit 1 - 10 hùn những em học viên lớp 4 ôn tập luyện Từ vựng - Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh trọng tâm hiệu suất cao.

Xem cụ thể tại:

 • Đề cương ôn ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2022
 • Đề cương giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kỳ một năm 2022 - 2023
 • Bộ đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì một năm 2022 Tải nhiều
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì một năm 2022 - 2023
 • 7 Đề ganh đua học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 sở hữu tệp tin nghe năm 2022
 • Bộ 30 đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 1 sở hữu đáp án
 • 3 Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh sở hữu tệp tin nghe
 • Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 i-learn Smart Start năm 2022 số 1
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 1 i-learn Smart Start năm 2022 số 2
 • 2 Đề ganh đua học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 Family and Friends
 • 2 Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh Family and Friends
 • Đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 ngôi trường Tiểu học tập An Vinh 2
 • Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2022 - 2023
 • Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2022 - 2023 số 2
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì một năm 2022 - 2023 số 2

III. Sở đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kỳ 2 sở hữu đáp án năm 2022 - 2023

VnDoc.com đang được đăng lên cỗ đề đánh giá giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 4 sở hữu đáp án tiếp sau đây với ước muốn hùn những em sẵn sàng thiệt đảm bảo chất lượng những kĩ năng thực hiện bài xích ganh đua hiệu suất cao.

Bạn gọi nhấp vào cụ thể từng lối liên kết nhằm xem thêm, tải về cụ thể từng đề ganh đua tất nhiên đáp án.

 • Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2022 - 2023 số 4
 • Đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2022 - 2023 số 4
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kỳ hai năm 2022 - 2023 số 4
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 4 năm 2022 - 2023 số 4
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 2 theo gót công tác I-learn smart start grade 4
 • Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2022 - 2023 số 3
 • Đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2022 - 2023 số 3
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 4 năm 2022 - 2023 số 3
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kỳ hai năm 2022 - 2023 số 3
 • Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2022 - 2023 số 2
 • Đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2022 - 2023 số 2
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 4 năm 2022 - 2023 số 2
 • Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kỳ hai năm 2022 - 2023 số 2
 • Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2022 - 2023

IV. Sở trăng tròn đề đánh giá giờ đồng hồ Anh 4 học tập kì 2 sở hữu đáp án

1. Đề ganh đua Anh văn lớp 4 học tập kì 2 sở hữu đáp án số 1

Bài 1. Chọn đáp án đúng:

Question 1. Let's ...hello lớn the teacher

A. go

B. say

C.know

D.to

Question 2. There is ... dog in my house

A. a

B. an

C. two

D.is

Question 3. Give .... a pen, please.

A. my

B. my's

C. me

D. I

Question 4. I ... reading a book.

A. is

B. are

C. am

D. am's

Question 5. This cake ... for you, Mary. – Thank you very much.

A. Is

B. are

C. a

D. an

Question 6. Tommy is my friend. He is a ...at Quang Trung Primary School.

A. Worker

B. doctor

C. farmer

D. student

Question 7. Her house is ...big

A. very

B. much

C. many

D. old

Question 8. Yoko is ...Japan.

A. at

B. under

C. up

D. from

Question 9. August is the eighth month ... the year.

A. by

B. on

C. of

D.from

Question 10. Draw ... picture, please.

A. a

B. an

C. a's

D. an's

Question 11. I ... watching television.

A. am

B. is

C. are

D. aren't

Question 12. There ... two boys in my class.

A. is

B. are

C. many

D. isn't

Question 13. My birthday is ... May 5th.

A. in

B. on

C. of

D. from

Question 14. Hello, ...Sean

A. my

B. my name

C. I

D. I'm

Question 15. I can ... a bicycle.

A. rides

B. riding

C. ride

D. ride's

Question 16. How ...desks are there in your classroom?

A. any

B. many's

C. any's

D. many

Question 17. I ...two cats

A. has

B. haven't

C. have

D. hasn't

Question 18. I'm from England. – I'm from England,...

A. and

B. too

C. end

D. two

Question 19. You mèo ...nice.

A. is

B. are

C. an

D. a

Question trăng tròn. I'm ....America.

A. in

B. a

C. from

D. to

Question 21. Thank you very much. – You ...welcome.

A. is

B. am

C. are

D.isn't

Question 22. Look at the..., please.

A. board

B. board's

C. say

D. tell

Question 23. Where are you from, Alice? - ... from Singapore.

A. My

B. Me

C. Am

D. I'm

Question 24. March is the ... month of the year.

A. First

B. second

C. third

D. fourth

Question 25. What...is it? – It's white.

A. colours

B. colour

C. colour's

D. colourn't

Question 26. ... vì thế you lượt thích Art? – Because I can learn how lớn draw a picture

A. who

B. when

C. what

D. why

Question 27. I ... sorry. I'm late

A. is

B. are

C. am

D. not

Question 28. The box ... xanh xao.

A. are

B. aren't

C. is

D. this

Question 29. His father's birthday is ... November.

A. in

B. on

C. of

D. from

Bài 2. Điền kể từ (hoặc chữ) đích nhập vị trí chấm

1. How --- are you? – I'm ten years old.

2. Open the book and r- -d after bu, please.

3. W- -n is your birthday?

4. This cak- is for you..

5. Write ab- -t your family, please.

6. When is Peter's birthday? – It's – April.

7. Happy birthday – you, Tommy. - Thank you ---- much

8. There is - the living room.

9. Trang - - my friend.

10. My house is n – w.

11. Where is Jean from? – He is f- -m France.

12. How are you t—ay?

13. What col-ur is this? – It's red.

14. Why is Quynh happy? – Becau –e today is her birthday.

15. My sister is a student at Hoang Mai Pimary Sch---.

16. Your bedroom is big. How about the bathroom? Is it big t- -?

17. This gift is for you. - Thank you ---- much.

18. Wh- -e is David from? – He is from England.

19. Hello, I'm Alan. How are you? – I'm fine, thanks. --- you?

20. How old -- your sister? – She is eleven years old.

21. That is my b-droom.

22. --- is Alan ví happy? - Because today is his birthday.

23. This is my friend. –r name is Alice.

24. My sister is twelve year- old.

25. Thank you very much, Lan Anh. You --- welcome.

Bài 3. Dùng kể từ (hoặc chữ) tương thích điền nhập những câu sau

1. That's _ hắn friend.

2. What's her mãng cầu _ e?

3. Is ___ s yours schoo?

4. She is in the classr __ m.

5. A; How's the weat __ r today?

B: It's very hot today.

6. I'm 7 years o __.

7. H __ name is Mary.

8. I am _ rom Singapore.

9. What col __ r is it? – It's green.

10. Your sch ___ is big.

ĐÁP ÁN

Bài 1. Chọn đáp án đúng:

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - C; 5 - A;

6 - D; 7 - A; 8 - D; 9 - C; 10 - A;

11 - A; 12 - B: 13 - B; 14 - D; 15 - C;

16 - D; 17 - C; 18 - B; 19 - A; trăng tròn - C;

21 - C; 22 - A; 23 - D; 24 - C; 25 - B;

26 - D; 27 - C; 28 - C; 29 - A;

Bài 2. Điền kể từ (hoặc chữ) đích nhập vị trí chấm

1. How old are you? – I'm ten years old.

2. Open the book and read after bu, please.

3. When is your birthday?

4. This cake is for you..

5. Write about your family, please.

6. When is Peter's birthday? – It's in April.

7. Happy birthday lớn you, Tommy. - Thank you very much

8. There is a living room.

9. Trang is my friend.

10. My house is new.

11. Where is Jean from? – He is from France.

12. How are you today?

13. What colour is this? – It's red.

14. Why is Quynh happy? – Because today is her birthday.

15. My sister is a student at Hoang Mai Pimary School.

16. Your bedroom is big. How about the bathroom? Is it big too?

17. This gift is for you. - Thank you very much.

18. Where is David from? – He is from England.

19. Hello, I'm Alan. How are you? – I'm fine, thanks. And you?

20. How old is your sister? – She is eleven years old.

21. That is my bedroom.

22. Why is Alan ví happy? - Because today is his birthday.

23. This is my friend. Her name is Alice.

24. My sister is twelve years old.

25. Thank you very much, Lan Anh. You are welcome.

Bài 3. Dùng kể từ (hoặc chữ) tương thích điền nhập những câu sau

1. That's my friend.

2. What's her name?

3. Is this yours school?

4. She is in the classroom.

5. A; How's the weather today?

B: It's very hot today.

6. I'm 7 years old.

7. Her name is Mary.

8. I am from Singapore.

9. What colour is it? – It's green.

10. Your school is big.

2. Đề đánh giá môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 cuối học tập kì 2 số 2

Bài 1. Choose the most suitable answer by slecting A, B, C, or D.

1. What is your ......? – My name is Tommy.

A. game

B. names

C. name

D. name's

2. I'm ..... America.

A. in

B. a

C. from

D. too

3. There .... two boys in my class

A. is

B. many

C. are

D. isn't

4. Hi, my ..... Alan

A. name is

B. names'

C. names

D. is name

5. Jimmy is happy because lớn day is .... birthday

A. her

B. she

C. his

D. he

6. I .... two cats.

A. has

B. haven't

C. hasn't

D. have

7. Your mèo .... nice

A. is

B. are

C. an

D. a

8. August is the eight month .... the year.

A. by

B. on

C. of

D. from

9. The box .... blue

A. are

B. aren't

C. is

D. this

10. I ... sorry. I'm late

A. is

B. are

C. am

D. not

Bài 2. Dùng kể từ (hoặc chữ) tương thích điền nhập những câu sau

1. Wh __ e is David from?

He is from England.

2. My sister is a student at Hoang Mai Primary Sch ___.

3. These crayons a __ for you.

Thank you very much.

4. How are you t __ ay?

5. My house is n _ w

6. This cak _ is for you. – Thank you very much

7. Ha __ hắn birthday lớn you, Alan.

8. There are trăng tròn student _ in my classroom.

9. Tha __ you very much.

10. This is my friend. __ r name is Alice.

Bài 3. Dùng kể từ tương thích cho tới nhập dù vàng điền nhập những giành sau

Listen;  Candy; Wash hand; Library; Kite;

Crocodile; Horse; Duck; pencil box; Smile

20 đề ganh đua đánh giá môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 sở hữu đáp án

Bài 4. Put the words or letter in the right order lớn make a complete sentence or a complete words.

1. is. / Lily/ My/ name/

_________________________

2. a/ student// at/ I am/ Nguyen Du primary school/

_________________________

3. are/ from/ Where/ you/ ?

_________________________

4. is/ What/ your/ name/ ?

_________________________

5. food/ Peter/ Some/ wants/ .

_________________________

6. is/ doll/ a/ This/ .

_________________________

7. Who/ that/ is/ ?

_________________________

8. That/ friend/ is/ my/ ./

_________________________

9. job/ her/ What/ is/ ?

_________________________

10. Please, / me/ give/ some/ milk.

_________________________

Bài 5. Chữa những kể từ sau cho tới đúng:

pactket

banalna

stasr

birsd

schpool

broewn

kitet

whien

notesbook

whiute

Bài 1. Choose the most suitable answer by slecting A, B, C, or D.

Bài 2. Dùng kể từ (hoặc chữ) tương thích điền nhập những câu sau

1. Where is David from?

He is from England.

2. My sister is a student at Hoang Mai Primary School.

3. These crayons are for you.

Thank you very much.

4. How are you today?

5. My house is new

6. This cake is for you. – Thank you very much

7. Happy birthday lớn you, Alan.

8. There are trăng tròn students in my classroom.

9. Thank you very much.

10. This is my friend. Her name is Alice.

Bài 3. Dùng kể từ tương thích cho tới nhập dù vàng điền nhập những giành sau

Listen - Duck - Crocodile - Smile;

Kite - Candy - pencil box - wash hand - horse;

Bài 4. Put the words or letter in the right order lớn make a complete sentence or a complete words.

1 - My name is Lily.

2 - I am a student at Nguyen Du primary school.

3 - Where are you from?

4 - What is your name?

5 - Peter wants some food.

6 - This is a doll.

7 - Who is that?

8 - That is my friend.

9 - What is her job?

10 - Please, give bu some milk.

Bài 5. Chữa những kể từ sau cho tới đúng:

pactket

packet

banalna

banana

stasr

star

birsd

bird

schpool

school

broewn

brown

kitet

kite

whien

when

notesbook

notebook

whiute

white

3. Đề đánh giá cuối kì 2 giờ đồng hồ Anh 4 mới mẻ sở hữu đáp án số 3

Bài 1. Dùng kể từ (hoặc chữ) tương thích điền nhập những câu sau

1.May I go _ _ _?

2. Wh _ is that? – That's my sister, Linda.

3. I get _ _ at 6 o'clock.

4. This is my b _ droom.

5. My sister is pre _ _ hắn.

6. Peter was bo _ n in May.

7. My mother would lượt thích _ banana.

8. What a _ _ _ t some milk? – Yes, please.

9. I can't dance _ _ _ I can swim.

10. I'm from Vietnam. I can speak _ _ _ _ _ _ _ se.

11. What c _ _ I vì thế with a pen? – You can write.

12. Can you swim? - _ _ , I can't.

Bài 2. Chữa những kể từ sau cho tới đúng:

banalna

lite

whuere

stutdent

mielk

whlo

plearse

whym

buqs

Einglish

Bài 3. Dùng kể từ (hoặc chữ) tương thích điền nhập những câu sau

1. Mary is in the cl _ _ _ _ _ _ m now.

2. I'd lượt thích _ _ ice-cream.

3. That is _ bicycle.

4. He was bo _ n in May.

5. I am _ _ om England.

6. Happy bi _ _ _ _ ay lớn you!

7. _ _ _ _ is it? – It is a chair.

8. Ha can dance b _ _ cannot play football.

9. _ _ _ _ is it? – It is a kite.

10. _ _ _ you swim, Nga? - Yes, I can.

Bài 4. Chọn đáp án đúng

1. Mary studies Maths ….. 7 a.m …… 8 a.m on Sunday.

A. to/at

B. from/in

C. from/to

D. on/to

2. Are they students? – yes, ….

A. they are.

B. they do

C. are they

D. are thier

3. Would you lượt thích ….apple? – Yes, please.

A. a

B. an

C. some

D. the

4. Choose the odd one out:

A. May

B. April

C. June

D. Peter

5. Can you swim? - ……

A. No, I can

B. No, thanks

C. Yes, Ican’t

D. yes I can

6. Goodbye, Peter. ……

A. Later see you

B. See you later

C. See later you

D. You see later

7. Can you speak English? - …..

A. Yes, I can’t

B. No, I can

C. No, I can’t

D. Yes, I do

8. I can speak ….

A. Vietnam

B. England

C. America

D. English

9. ….. you lượt thích some milk? – Yes, please.

A. Can

B. Are

C. Is

D. Would

10. ….. are you from, Jean? – I’m from Canada.

A. What

B. How

C. Where

D. When

ĐÁP ÁN

Bài 1. Dùng kể từ (hoặc chữ) tương thích điền nhập những câu sau

1.May I go OUT ?

2. WhO is that? – That's my sister, Linda.

3. I get UP at 6 o'clock.

4. This is my bEdroom.

5. My sister is preTTy.

6. Peter was boRn in May.

7. My mother would lượt thích A banana.

8. What aBOUt some milk? – Yes, please.

9. I can't dance BUT I can swim.

10. I'm from Vietnam. I can speak VIETNAMEse.

11. What cAN I vì thế with a pen? – You can write.

12. Can you swim? - NO, I can't.

Bài 2. Chữa những kể từ sau cho tới đúng:

banalna

banana

lite

Life/ Like

whuere

where

stutdent

student

mielk

milk

whlo

who

plearse

please

whym

why

buqs

bus

Einglish

English

Bài 3. Dùng kể từ (hoặc chữ) tương thích điền nhập những câu sau

1. Mary is in the clASSROOm now.

2. I'd lượt thích AN ice-cream.

3. That is A bicycle.

4. He was boRn in May.

5. I am FR om England.

6. Happy biRTHDay lớn you!

7. WHAT is it? – It is a chair.

8. Ha can dance bUT cannot play football.

9. WHAT is it? – It is a kite.

10. CAN you swim, Nga? - Yes, I can.

Bài 4. Chọn đáp án đúng

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - D; 5 - D;

6 - B; 7 - C; 8 - D; 9 - D; 10 - C;

4. Đề đánh giá cuối kì 2 giờ đồng hồ Anh 4 sở hữu đáp án số 4

Bài 1. Chọn đáp án đúng

1. Choose the odd one out:

A. May

B. July

C. April

D. Jimmy

2. I'd lượt thích ........... táo bị cắn, please.

A. a

B. four

C. an

D. and

3. What does he vì thế ........ Maths lessons?

A. from

B. and

C. during

D. end

4. His book are ...... the table

A. at

B. in

C. down

D. on

5. How ........ books on the table? - There are 3 books.

A. much

B. very

C. many

D. on

6. Where is she lớn today?

A. She's at school

B. She's from Australia

C. She's nine years old

D. She's Mary

7. Choose the odd one out:

A. song

B. sing

C. animal

D. tree

8. ......... pens are there in your bag? - There are 2 pens.

A. How old

B. When

C. How

D. How many

9. They live ....... England

A. on

B. in

C. under

D. for

10. What's ...... name? - He's Tommy

A. her

B. his

C. she

D. he

11. This banana is ..... you, Jim.

A. on

B. for

C. in

D. under

12. Thank you very much. - You're .......

A. well

B. stay

C. welcome

D. come

13. Choose the odd one out

A. father

B. mother

C. teacher

D. sister

14. I would lượt thích an táo bị cắn. - Here you .....

A. is

B. are

C. a

D. an

Xem thêm: nghị luận tình yêu thương

15. Peter can ...... a bike

A. ride

B. play

C. stay

D. drink

16. ............. you lượt thích a candy? - No, thanks.

A. Who

B. When

C. Would

D. How

17. I have ....... robot.

A. a

B. an

C. two

D. and

18. I learn ...... read and write during English lesson.

A. but

B. to

C. on

D. and

19. Are these your books? - No, .....

A. this isn't

B. they aren't

C. there aren't

D. they are

Bài 2. Dùng kể từ (hoặc chữ) tương thích điền nhập những câu sau

1. My brother lik _ s toys very much.

2. Peter _ _ from Americ _ .

3. I c _ n swim but I can't d _ nce.

4. Can you sp _ _ k English?

5. When is h _ r birthday?

6. Would you lượt thích a cand _ ? - Yes, please.

7. The we _ _ her is fine today.

8. Where _ r _ the dolls?

9. The building is very tớ _ l.

10. I was b _ _ n in April.

Bài 3. Chọn đáp án đúng 

1. Would you lượt thích an ....... ?

A. banana

B. apple

C. candy

D. packet of milk

2. Can you ......... a picture?

A. draw

B. look

C. on

D. when

3. ......... vì thế you live? - I live in Hanoi.

A. How

B. When

C. Where

D. What

4. ......... a round ball

A. Is it

B. It's

C. What is

D. They are

5. Peter can .... a xe đạp.

A. I

B. is

C. ride

D. ride's

6. Do you lượt thích a ......... ? - Yes, I vì thế.

A. biscuit

B. football

C. house

D. this

7. What ........ is this bag? - It's white.

A. you

B. colour

C. birthday

D. old

8. What can ...... do? - I can dance and sing

A. I

B. he

C. you

D. Me

ĐÁP ÁN

Bài 1. Chọn đáp án đúng

1 - D; 2 - C; 3 - C; 4 - D; 5 - C;

6 - A; 7 - B; 8 - D; 9 - B; 10 - B;

11 - B; 12 - C; 13 - C; 14 - B; 15 - A;

16 - C; 17 - A; 18 - B; 19 - D;

Bài 2. Dùng kể từ (hoặc chữ) tương thích điền nhập những câu sau

1. My brother likEs toys very much.

2. Peter IS from AmericA .

3. I cA n swim but I can't dAnce.

4. Can you spEAk English?

5. When is hEr birthday?

6. Would you lượt thích a candY ? - Yes, please.

7. The weATher is fine today.

8. Where ArE the dolls?

9. The building is very tớ Ll.

10. I was bORn in April.

Bài 3. Chọn đáp án đúng

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - B; 5 - C; 6 - A; 7 - B; 8 - C;

5. Đề đánh giá cuối kì 2 giờ đồng hồ Anh 4 sở hữu đáp án số 5

I. Choose the best option A, B, C or D

1. What ……….. is it? – It’s 7.30 a.m.

A. color

B. time

C. nationality

D. name

2. It’s time lớn go …….. a walk.

A. to

B. at

C. for

D. on

3. Nam gets up …….. 6 o’clock every morning.

A. at

B. on

C. from

D. to

4. What time vì thế ……… go lớn school every day? – I go lớn school at 6.30.

A. he

B. she

C. you

D. they

5. I …….. breakfast at 6.15 every morning.

A. do

B. learn

C. go

D. have

6. She ……… TV in the evening.

A. watches

B. reads

C. opens

D. goes

7. What is his job? – He is ……… factory worker.

A. his

B. a

C. an

D. one

8. This is a photo ……… my family.

A. from

B. at

C. in

D. of

9. ……….. does your father do? – He is a doctor.

A. What time

B. What

C. How

D. Where

10. My brother drives a bus. He is a bus ………… .

A. teacher

B. businessman

C. farmer

D. driver

11. …….. does your mother work? – She works in a primary school.

A. Where

B. What

C. How

D. Why

12. What’s your ……….. food? – I lượt thích chicken.

A. good

B. favorite

C. nice

D. small

13. ………. you lượt thích some orange juice? – Yes, please. I love it.

A. Do

B. Are

C. Would

D. About

14. What …….. she like? – She’s very nice.

A. are

B. am

C. is

D. lớn be

15. My mother is a ……… teacher. She is kind and friendly, too.

A. small

B. big

C. thin

D. good

16. What does he look like? – He looks ………. .

A. sporty

B. friend

C. student

D. pretty

17. What is Christmas? – It is ………. .

A. a festival for children

B. a festival for teachers

C. a big festival

D. a popular festival in Vietnam

18. There …….. a lot of fun on festivals.

A. is

B. are

C. am

D. have

19. We ………. our teachers and friends on Tet holidays.

A. go

B. visit

C. get together

D. eat

20. What are you going lớn vì thế at Mid-Autumn? – I …….. the School Lantern Parade.

A. join

B. am going lớn join

C. go lớn join

D. go and join

21. He is very happy ………. the New Year is coming.

A. and

B. or

C. because

D. by

22. ………. is the fireworks display? – It’s colorful and beautiful.

A. How

B. What

C. Where

D. Why

23. What ……… is this? – It’s an elephant.

A. crocodile

B. tree

C. fruit

D. animal

24. What are monkeys ………. ? – They are quick and clever.

A. do

B. can

C. like

D. look

25. Bears lượt thích ………….. fish, fruit and honey.

A. eats

B. eat

C. eating

D. are eating

26. Bears can ……….. on two legs and move around.

A. lớn stand

B. stand

C. stands

D. standing

27. Lets’ go lớn the ………… . I want some books.

A. bookshop

B. post office

C. cinema

D. supermarket

28. …….. vì thế you want lớn the post office? – Because I want some stamps.

A. When

B. What time

C. Why

D. Who

29. ………. is she wearing? – She’s wearing a pink dress.

A. Where

B. What

C. Who

D. How

30. She ……… got brown hair.

A. have

B. has

C. having

D. lớn have

31. ……….. are Peter and Mary? – They are at the school các buổi party.

A. Who

B. What

C. Where

D. What time

32. What ………. are Linda’s shoes? – They are white.

A. clothes

B. jeans

C. weather

D. color

33. ……….. is the T-shirt over there? – It’s 150.000 dong.

A. Why

B. How much

C. How

D. What

34. What are you ……….. ? – I am reading.

A. reading

B. drawing

C. doing

D. singing

35. They are going lớn ……… some sports and games.

A. read

B. dance

C. walk

D. play

36. ……… vì thế you prefer, badminton or football?

A. Where

B. How

C. What

D. Which

37. Where ……. you go last summer? – I went lớn Nha Trang with my aunt.

A. do

B. does

C. did

D. are

38. ……. did you come back from Singapore? – I came back last weekend.

A. Who

B. When

C. How

D. Why

39. My brother goes ………. in the summer.

A. fishing

B. fish

C. lớn fish

D. fishes

40. I often vì thế my homework …….. the evening.

A. from

B. at

C. in

D. on

41. This weekend we are going ……. a picnic with our new friends.

A. from

B. for

C. of

D. with

42. Can I have a look at the shirt?

A. I don’t know.

b. Sure. Here you are.

C. Don’t look.

D. Fine, thanks.

II. Reorder the words lớn make sentences.

1. elephants / because / they / I / bulky. / lượt thích / are / don’t

………………………………………………………………

2. táo bị cắn juice?/ lượt thích / some / Would / you

………………………………………………………………

3. join / School / the / I’m / going lớn / Lantern Parade.

………………………………………………………………

4. you/ Ho Chi Minh city? / When / come / back / did / from

………………………………………………………………

5. with my / play football / friends / on Sunday. / I often

................................................................................................

6. my uncle / weekend / my house. / Last / stayed at

.....................................................................................................................................

7. T-shirt/wearing/and/He’s/jeans./a

.....................................................................................................................................

8. and mountains / country. / in my / a lot of rivers / There are

.....................................................................................................................................

9. usually stay / Do they / by the sea? / in a small house / or flat

.....................................................................................................................................

10. their friends / What vì thế / lượt thích lớn / talk / about?

.....................................................................................................................................

11. the season / What / is / in Vietnam? / of fruits

.....................................................................................................................................

12. I often / play football / friends / with my / on Sunday.

.....................................................................................................................................

13. afraid / is very / of / dogs. / My son

.....................................................................................................................................

14. have any / doesn’t / books in / She / her schoolbag.

.....................................................................................................................................

15. lượt thích bu / that for / Would you / you? / lớn do

.....................................................................................................................................

16. having a / wonderful / I’m / in Ho Chi Minh City. / time

.....................................................................................................................................

17. room? / your / wide / How / is

.....................................................................................................................................

18. much / gives us / today. / Our teacher / homework

.....................................................................................................................................

19. some / in the / garden. / There are / frogs

.....................................................................................................................................

20. on schooldays. / never / fishing / goes / Long

.....................................................................................................................................

21. good / very / My father / worker. / is a

.....................................................................................................................................

22. What / Hanoi today? / the weather / lượt thích in / is

.....................................................................................................................................

23. about their / news / have some / exams. / The students

.....................................................................................................................................

24. behind / my house. / any tall / trees / There aren’t

.....................................................................................................................................

25. eyes? / are your / baby’s / What / colour

.....................................................................................................................................

26. lớn many / the world. / lớn travel / They want / places in

.....................................................................................................................................

27. What / Summer? / usually / vì thế in / vì thế you

.....................................................................................................................................

28. tell bu / the way / lớn the / Can you / hospital?

.....................................................................................................................................

29. lớn be / wants / My / brother / a footballer.

.....................................................................................................................................

30. for / How often / are you / late / school?

.....................................................................................................................................

31. in her / shopping / often goes / không lấy phí time. / My mother

.....................................................................................................................................

32. years? / you begin / school / When vì thế / the new

.....................................................................................................................................

33. wear / in the winter. / clothes / warm / We always

.....................................................................................................................................

34. uncle plant / garden?/ many flowers / Does your / in the

……………………………………………………………………………………….

35. can you / for me? / go lớn the / supermarket lớn / buy some fruit /

.....................................................................................................................................

36. music / lớn /you listen / last night? / Did/

.....................................................................................................................................

37. a year. / always / a picnic twice / My classmates / have /

.....................................................................................................................................

38. no / There are /in / girls / his class./

.....................................................................................................................................

39. lớn work / Many people /for their / walk / health.

.....................................................................................................................................

40. her / are / hats. / new / Those

.....................................................................................................................................

41. I’m / now. / house / drawing / my dream /

…………………………………………………………...…………………………..

42. after/ doing / aerobics? / she feel / How does /

………………………………………………………………………………………

43. is / for / nice / The sea / swimming.

…………………………………………..…………………………………………..

44. is / with / What / you? / the matter

………………………………………….…………………………………………...

45. You should / go out. / warm clothes / wear your / when you

.....................................................................................................................................

46. he get / in the / morning? / up early / Why does/

.....................................................................................................................................

47. eat / You mustn’t / food / in the / classroom. /

.....................................................................................................................................

48. seasons / your country? / are / How many / there in /

….....................................................................................................................................

49. go lớn / by bus. / school/ They / usually/

.....................................................................................................................................

50. get up/ What time / morning? / does your daughter/ in the

.....................................................................................................................................

III. Odd one out 

1. a. an elephant b. a bear c. a giraffe d. crocodiles

2. a. thirsty b. thirteen c. fifty d. twenty

3. a. hospital b. school c. field d. factory worker

4. a. a shirt b. a dress c. trousers d. a skirt

5. a. lemonade b. bread c. fried chicken d. noodles

6. a. New Year b. mooncake c. Children’s Day d. Tet

7. a. careful b. cheerful c. bulky d. lovely

8. a. medicine b. raincoat c. a camera d. an umbrella

IV. Fill in the blanks with the given words

giraffes sporty swing T-shirt market zoo animalssweets

1. Today, Linda is wearing a _________(1), jeans and shoes. She looks __________(2).Tetis coming soon. She goes lớn Tet _______(3) with her mother because she wants some_______(4) and fruit.

2. I am Mai . I often go lớn the (5)__________ with my mother. I lượt thích monkeys because they can (6)________. My mother likes (7)________ because they are pretty. We lượt thích (8)_________very much.

books fruit doll stamps toys shop

3. Li Li and Peter want lớn vì thế shopping. First, they go lớn the (1) __________because LiLi wants lớn buy a new (2) ___________. Second, they go lớn the post office. They want some(3)_________ . Third, they go lớn the bookshop. Peter wants some (4) ______. Finally, they go lớn the supermarket because they want some (5) ________ .

V. Read the passage and then choose the best answer lớn fill in each blank

There (1)_______ many places near our school: a post office, a supermarket, a foodstall and a bookshop. We go lớn the (2)_______ lớn buy stamps and (3)_______ letters. We go lớn the (4)_______ lớn buy books, pens, and (5) _______. We go lớn the supermarket lớn (6)_______ some shopping. Well, I (7)_______very hungry and I want lớn eat now. Let’s go lớn the (8)_______.

1. A. am B. is C. are D. be

2. A. supermarket B. food stall C. bookshop D. post office

3. A. buy B. lượt thích C. send D. eat

4. A. supermarket B. food stall C. bookshop D. post office

5. A. milk B. stamps C. meat D. pencils

6. A. eat B. vì thế C. send D. buy

7. A. is B. am C. are D. be

8. A. supermarket B. food stall C. bookshop D. post office

VI. Reorder the words lớn make sentence.

1. go/ supermarket/ Let's/ the/ to/

_________________________________

2. a/ How/ of/ much/ sandals/ pair/ is/ ?

_________________________________

3. lobster/ Tom/ going/ eat/ to/ is/ ./

_________________________________

4. chicken/ I'd like/ and/ milk/ some/ ./

_________________________________

5. lunch/ What/ have/ you/ time/ do/ ?/

_________________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the best option A, B, C or D

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - C; 5 - D;

6 - A; 7 - B; 8 - D; 9 - B; 10 - D;

11 - B; 12 - B; 13 - C; 14 - C; 15 - D;

16 - A; 17 - C; 18 - B; 19 - B; trăng tròn - B;

21 - C; 22 - A; 23 - D; 24 - C; 25 - C;

26 - B; 27 - A; 28 - C; 29 - B; 30 - B;

31 - C; 32 - D; 33 - B; 34 - C; 35 - D;

36 - D; 37 - C; 38 - B; 39 - A; 40 - C; 41 - B; 42 - B

II. Reorder the words lớn make sentences.

1 - They don't lượt thích elephant because they are bulky.

2 - Would you lượt thích some táo bị cắn juice?

3 - I'm going lớn join the School Lantern Parade.

4 - When did you come back from Ho Chi Minh city?

5 - I often play football with my friends on Sunday.

6 - Last weekend, my uncle stayed at my house.

7 - He's wearing a T-shirt and jeans.

8 - There are a lot of rivers and mountains in my country.

9 - Do you usually stay in a small house or flat by the sea?

10 - What vì thế their friends lượt thích lớn talk about?

11 - What is the season of fruits in Vietnam?

12 - I often play football with my friends on Sunday.

13 - My son is very afraid of dogs.

14 - She doesn't have any books on her schoolbag.

15 - Would you lượt thích bu lớn vì thế that for you?

16 - I'm having a wonderful time in Ho Chi Minh thành phố.

17 - How wide is your room?

18 - Our teacher gives us much homework today.

19 - There are some frogs in my garden.

20 - Long never goes fishing on schooldays.

21 - My father is a very good worker.

22 - What is the weather lượt thích in Hanoi today?

23 - The students have some news about their exams.

24 - There aren't any tall trees behind my house.

25 - What colour are your baby's eyes?

26 - They want lớn travel lớn many places in the world.

27 - What vì thế you usually vì thế in summer?

28 - Can you tell bu the way lớn the hospital?

29 - My brother wants lớn be a footballer.

30 - How often are you late for school?

31 My mother often goes shopping in her không lấy phí time.

32 - When vì thế you begin the new school years?

33 - We always wear warm clothes in the winter.

34 - Does your uncle plant many flowers in the garden?

35 - Can you go lớn the supermarket lớn buy some fruit for me?

36 - Did you listen lớn music last night?

37 - My classmates always have a picnic twice a year.

38 - There are no girls in his class.

39 - Many people walk lớn work for their health?

40 - Those are her new hats.

41 - I'm drawing my dream house now.

42 - How does she feel after doing aerobics?

43 - The sea is nice for swimming.

44 - What is the matter with you?

43 - The sea is nice for swimming.

44 - What is the matter with you?

45 - You should wear your warm clothes when you go out.

46 - Why does he get up early in the morning?

47 - You mustn't eat food in the classroom.

48 - How many seasons are there in your country?

49 - They usually go lớn school by bus.

50 - What time does your daughter get up in the morning?

III. Odd one out

1 - d; 2 - a; 3 - d; 4 - c; 5 - a; 6 - b; 7 - c; 8 - a;

IV. Fill in the blanks with the given words

giraffes sporty swing T-shirt market zoo animals sweets

1. Today, Linda is wearing a ___T-shirt______(1), jeans and shoes. She looks ____sporty______(2). Tetis coming soon. She goes lớn Tet ___market____(3) with her mother because she wants some____sweets___(4) and fruit.

2. I am Mai . I often go lớn the (5)_____zoo_____ with my mother. I lượt thích monkeys because they can (6)____swing____. My mother likes (7)___giraffes_____ because they are pretty. We lượt thích (8)___animals______very much.

books fruit doll stamps toys shop

3. Li Li and Peter want lớn vì thế shopping. First, they go lớn the (1) ____toys shop______because LiLi wants lớn buy a new (2) ______doll _____. Second, they go lớn the post office. They want some(3)____stamps_____ . Third, they go lớn the bookshop. Peter wants some (4) __books____. Finally, they go lớn the supermarket because they want some (5) ___fruit_____ .

V. Read the passage and then choose the best answer lớn fill in each blank

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - C; 5 - D; 6 - D; 7 - B; 8 - B;

VI. Reorder the words lớn make sentence.

1. go/ supermarket/ Let's/ the/ to/

_____Let's go lớn the supermarket._________

2. a/ How/ of/ much/ sandals/ pair/ is/ ?

___How much is a pair of sandals?______

3. lobster/ Tom/ going/ eat/ to/ is/ ./

____Tom is going lớn eat lobster.______

4. chicken/ I'd like/ and/ milk/ some/ ./

__I'd lượt thích some chicken and milk.______

5. lunch/ What/ have/ you/ time/ do/ ?/

______What time vì thế you have lunch?_______

6. Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh cuối kì 2 lớp 4 sở hữu đáp án số 6

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh một kể từ không giống loại. (1 điểm)

1. A. Speak B. Song C. Play D. Swim

2. A. Countryside B. City C. Street D. Ma

3. A. Milk B. Chicken C. Bread D. Fish

4. A. August B. November C. May D. Match

5. A. Maths B. English C. Science D. Vietnam

Bài 2. Chọn một đáp án quí thống nhất. (2 điểm)

1.Where are you today?

A. I’m at trang chính B. I’m from Vietnam C. I’m ten years old

2. How many students are there in Mai’s class?

A. There are 30 students

B. There is a teacher

C. There are 30 students in his class

3. Can your mother speak English ?

A. Yes , I can B. No , she can’t C. No , he can’t

4. Would you lượt thích ……………….. orange juice?

A. some B. an C. a

5. When is your birthday?

A. It’s in September

B. It’s in September 2nd

C. Your birthday’s in September

Bài 3. Đặt thắc mắc cho những câu vấn đáp sau. (2 điểm)

1. Yes, I’d lượt thích some milk.

____________________________________________

2. He has Maths and Art on Monday.

____________________________________________

3. Because I lượt thích lớn sing songs.

____________________________________________

4. There are four books on my desk.

____________________________________________

5. My pen friend is from America.

___________________________________________

Bài 4. Nối câu ở cột A với câu ở cột B sao cho tới tương thích. (1 điểm)

AB

1. What sports vì thế you like?

2. Can you draw a picture?

3. How old are you?

4. When vì thế you have Vietnamese?

5. How many pens vì thế you have?

A. I am ten

B. I lượt thích football

C. I have it on Tuesday

D. I have ten

E. No, I can’t

Bài 5. Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu hoàn hảo. (2 điểm)

1. doll / for / This/ you/ is.

____________________________________________

2. is / My / classroom / big.

___________________________________________

3. subjects / What / lượt thích / he/ does?

____________________________________________

4. you / vì thế / lượt thích / Why/ English?

____________________________________________

5. was / I / in/ April / born.

____________________________________________

Bài 6. Điền kể từ không đủ nhập vị trí trống rỗng. (2 điểm)

1. What vì thế you vì thế ………. Science lessons?

2. There …………. three maps on the wall.

3. She ………… lượt thích Maths because it’s difficult.

4. He is ……………Australia.

Xem thêm: tâm đường tròn nội tiếp

5. I can ……….. a xe đạp.

Trên đấy là nội dung trăng tròn đề ganh đua đánh giá môn Tiếng Anh lớp 4 sở hữu đáp án. Mời độc giả xem thêm tăng nhiều tư liệu Ôn tập luyện Tiếng Anh 4 hiệu suất cao không giống nhau được update liên tiếp bên trên VnDoc.com.

Bộ trăng tròn Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 4 sở hữu đáp án bao gồm những dạng bài xích tập luyện giờ đồng hồ Anh lớp 4 công tác mới mẻ không giống nhau kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên thông thường xuất hiện nay trong số bài xích đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 4 thân thiết kì 2 hoặc thời điểm cuối năm hùn những em học viên nâng cấp kĩ năng thực hiện bài xích ganh đua hiệu suất cao.