hate to v hay vingChương này tất cả chúng ta kế tiếp dò la hiểu những động kể từ rất có thể được theo đòi sau bởi vì cấu tạo V-ing hoặc cấu tạo To... và đem chân thành và ý nghĩa không giống nhau ứng với từng cấu tạo.

A. Nhóm động kể từ Like, Love và Hate vô giờ Anh

like love hate can't bear
enjoy dislike mind can't stand

    Những động kể từ và trở thành ngữ này đều phải sở hữu nghĩa cộng đồng là "thích" hoặc "không thích". Chúng thông thường được theo đòi sau bởi vì V-ing.

Bạn đang xem: hate to v hay ving

Ví dụ:

- Ann hates flying.

(Ann ko mến chuồn máy cất cánh.)

- Why bởi you dislike living here?

(Vì sao chúng ta ko mến sinh sống ở đây?)

- I don't lượt thích people shouting at mạ. (=I don't lượt thích being shouted at)

(Tôi ko mến người tớ quát tháo nạt tôi.)

    Sau những động kể từ love, hatecan't bear, tất cả chúng ta cũng rất có thể dùng to...

Ví dụ:

- I love meeting people. hoặc I love to lớn meet people.

(Tôi mến chạm chán người xem.)

- She can't bear being alone. hoặc She can't bear to lớn be alone.

.

(Cô ấy ko Chịu nổi cảnh sinh sống 1 mình.)

    Nhưng sau những động kể từ enjoy/dislike/mind/can't stand, tất cả chúng ta chỉ được dùng V-ing (không dùng to...)

Ví dụ:

- I enjoy being alone. (KHÔNG rằng 'I enjoy to lớn be')

(Tôi mến ở 1 mình.)

- Tom doesn't mind working at night. (KHÔNG rằng 'mind to lớn work')

(Tom ko lo ngại thao tác làm việc vô đêm hôm.)

Động kể từ Like

    Quý Khách nói theo cách khác "I lượt thích doing something" hoặc "I lượt thích to lớn bởi something" (=Tôi mến thao tác làm việc gì đó). Thường không tồn tại sự khác lạ này Khi dùng nhị cấu tạo này.

Ví dụ:

- I lượt thích getting up early. hoặc I lượt thích to lớn get up early.

(Tôi mến dậy sớm.)

Trong tiếng Anh Anh (British English), nhiều lúc đem sự khác lạ thân mật "I lượt thích doing" và "I lượt thích to lớn do".

 • I lượt thích doing something tức là Tôi mến thao tác làm việc gì đó.

  - Do you lượt thích cooking? (=do you enjoy it?)

  (Bạn đem mến nấu nướng nướng không?)

  - I lượt thích living here. (=I enjoy it)

  (Tôi mến sinh sống ở phía trên.)

 • I lượt thích to lớn bởi something tức là Tôi suy nghĩ cơ là 1 việc chất lượng tốt cần thiết thực hiện hoặc là phải làm.

  - I lượt thích to lớn clean the kitchen as often as possible.

  (This doesn't mean that I enjoy it; it means that I think it is a good thing to do)

  (Tôi mong muốn vệ sinh ngôi nhà nhà bếp càng thông thường xuyên càng chất lượng tốt.)

  (điều này sẽ không tức là tôi mến việc vệ sinh chùi; nó đồng nghĩa với việc tôi nghĩ cơ là 1 việc quan trọng nên làm)

  - Mary likes people to lớn be on time.

  (Mary mến những người dân đích giờ.)

Quảng cáo

C. Would like/would love/would hate/would prefer vô giờ Anh

    Would like/would love/would hate/would prefer thông thường được theo đòi sau bởi vì to + động kể từ vẹn toàn thể.

Ví dụ:

- I would lượt thích to lớn be rich.?

(Tôi mong muốn trở thành phú quý.)

- Would you lượt thích to lớn come to lớn dinner on Friday?

(Bạn vẫn muốn cho tới sử dụng bữa tối vô loại Sáu?)

- I'd love (=would love) to lớn be able to lớn travel round the world.

(Tôi mong muốn rất có thể chuồn phượt vòng xung quanh toàn cầu.)

- Would you prefer to lớn have dinner now or late?

(Bạn mong muốn sử dụng bữa tối giờ đây hoặc muộn rộng lớn.)

So sánh I likeI would like:

- I lượt thích playing/to play tennis. (=I enjoy it in general)

(Tôi mến nghịch ngợm tennis.)

- I would lượt thích to lớn play tennis today. (=I want to lớn play today)

(Hôm ni tôi mong muốn nghịch ngợm tennis.)

Ghi chú: Lưu ý rằng would mind được theo đòi sau bởi vì cấu tạo V-ing.

- Would you mind closing the door, please?

(Bạn rất có thể ngừng hoạt động lại được không?)

Quảng cáo

D. Cấu trúc I would lượt thích to lớn have done something

    Quý Khách nói theo cách khác "I would lượt thích to lớn have done something" với tức là "Bây giờ tôi tiếc là tôi dường như không làm hay là không thể thực hiện được điều đó".

Ví dụ:

- It's a pity we didn't see Val when we were in London. I would like to lớn have seen her again

(Thật đáng tiếc là Cửa Hàng chúng tôi dường như không gặp gỡ Val Khi Cửa Hàng chúng tôi ở London. Tôi mong muốn gặp cô ấy một lần tiếp nữa.)

- We'd lượt thích to lớn have gone on holiday but we didn't have enough money.

(Chúng tôi mong muốn chuồn ngủ non tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi đang được không tồn tại đầy đủ chi phí.)

    Quý Khách cũng rất có thể dùng cấu tạo tương tự động sau would love/would hate/would prefer.

Ví dụ:

- Poor old Tom! I would hate to lớn have been in his position.

(Thật tội nghiệp cho tới ông chúng ta già cả Tom! Tôi chẳng mong muốn rớt vào tình thế của ông ấy.)

- I'd love to lớn have gone to lớn the các buổi tiệc nhỏ but it was impossible.

(Tôi mến cho tới tham dự lễ hội tuy nhiên dường như không thể cho tới được.)

Bài tập luyện té sung

Exercise 1. Choose the best answer.

1. How much time bởi you spend _______ TV every day?

A. watch

B. to lớn watch

C. watching

D. in watching

2. I would love _______ to lớn your party! Thank you for inviting mạ.

A. come

B. coming

C. to lớn come

D. came

3. Could you help mạ _______ the kitchen? It’s a real mess!

A. tidy

B. tidied

C. tidying

D. with tidying

4. Steven dislikes _______, ví he usually takes a bus to lớn work.

A. to lớn drive

B. to lớn be driven

C. be driven

D. driving

5. Marlene can’t wait _______ to lớn the beach again.

A. to lớn go

B. going

C. for going

D. go

6. I always enjoy _______ to lớn my grandfather. He always tells mạ great stories.

A. to lớn talk

B. to lớn talking

C. talking

D. talk

7. The doctor advised mạ _______  jogging every morning.

A. went

B. go

C. to lớn go

D. going

8. May I suggest you let _______.

A. Mary doing so

B. Mary bởi so

Xem thêm: fe(oh)3

C. Mary does so

D. Mary to lớn bởi so

9. She _______ him when he called her.

A. pretended not hear

B. pretended she heard not

C. pretended not to lớn hear

D. did not pretended hear

10. John is too stupid _______ understand this.

A. to

B. not to

C. to lớn not

D. for

11. My father has decided _______ a new house.

A. find

B. to lớn find

C. finding

D. him find

12. My father is _______ to lớn stay up late.

A. too tired

B. enough tired

C. tired enough

D. ví tired

13. She told Mary _______ up hope.

A. not give

B. bởi not give

C. not to lớn give

D. to lớn give not

14. She explained _______.

A. how to lớn make it

B. mạ to lớn make it

C. mạ how to lớn make it

D. mạ make it

15. She is very glad _______ see you again.

A. in

B. with

C. to

D. for

Đáp án:

1. C

2. C

3. A

4. D

5. A

6. C

7. C

8. B

9. C

10. A

11. B

12. A

13. C

14. A

15. C

Exercise 2. Choose the underlined part among A, B, C, or D that needs correcting.

1. I’m (A) sure he is incapable of (B) run (C) a mile in (D) four minutes.

2. There is (A) a lot of (B) work (C) doing (D) here.

3. We’re (A) looking forward (B) to see (C) you again (D).

4. I warned (A) them not climb (B) the mountain in (C) such bad weather (D).

5. You can congratulate (A) yourself (B) about (C) having done (D) an excellent job.

Đáp án:

1. C (run → running)

2. C (doing → to lớn do)

3. C (to see → to lớn seeing)

4. B (climb → to lớn climb)

5. C (about → on)

Exercise 3. Complete the sentences with the to-infinitive or -ing khuông of the verbs in brackets.

1. I tried hard _______ (concentrate), but my mind kept _______ (wander).

2. Tonight I’d lượt thích _______ (go) out, but I have to lớn bởi my homework.

3. If I can choose, I prefer _______ (stay) at trang chủ to lớn _______ (play) sport.

4. I detested _______ (spend) two hours every day travelling to lớn work and back.

5. I’d lượt thích _______ (have) a look at your new xế hộp.

6. It’s difficult _______ (get) used to lớn getting up early.

7. Sue loves _______ (make) origami. She can fold some animals, birds and flowers.

8. I am a little busy. Would you mind _______ (wait) a little longer?

9. I’m looking forward _______ (see) you again.

10. I don’t enjoy _______ (go) to lớn the dentist.

Đáp án:

1. to lớn concentrate – wandering

2. to lớn go

3. staying – playing

4. spending

5. to lớn have

6. to lớn get

7. making / to lớn make

8. waiting

9. to lớn seeing

10. going

Bài tập luyện V + V-ing hoặc V + To V

Để thực hiện bài xích tập luyện V + V-ing hoặc V + To V, chào chúng ta click loài chuột vô chương: Bài tập luyện V + V-ing hoặc V + To V.

Các loạt bài xích khác:

 • V + V-ing

 • V + to lớn infinitive

 • V + (Object) + to lớn infinitive

 • V + V-ing hoặc V + to lớn (I)

 • V + V-ing hoặc V + to lớn (II)

 • V + V-ing hoặc V + to lớn (III)

 • Prefer & Would Rather

 • Giới kể từ + V-ing

 • Be/get used to lớn + V-ing

 • V + giới kể từ + V-ing

 • Thành ngữ + V-ing

 • Giới kể từ to lớn, for và ví that

 • Tính kể từ + to lớn V

 • Afraid to/of và giới kể từ + V-ing

 • See sb bởi và see sb doing

 • Mệnh đề V-ing (-ing Clause)

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm kế tiếp theo đòi dõi những loạt bài xích tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ Anh, luyện thi đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của Cửa Hàng chúng tôi.