her style of dress was conservative

Câu hỏi:

20/08/2022 5,245

Bạn đang xem: her style of dress was conservative

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in the following question

Her style of dress was conservative. She never wears items that are too tight, short or low-cut.

C. traditional

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn C

Kiến thức: Từ đồng nghĩa
conservative (adj): truyền thống
A. high-fashion: thời trang và năng động sành điệu
B. up to tát date: kịp thời
C. traditional (adj): truyền thống
D. trendy (adj): bám theo xu hướng
Tạm dịch: Phong cơ hội ăn diện của cô ý ấy tiếp tục mang tính chất truyền thống cuội nguồn. Cô ấy ko lúc nào đem những đồ vật nhưng mà vượt lên trước chật, cụt, hoặc hạn chế cụt.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

There has been a hot debate among the scientists relating to tát the pros and cons of using robotic probes to tát study distant objects in space.

A. problems and solutions

B. causes and effects

C. solutions and limitations

D. advantages and disadvantages

Câu 2:

I looked the word up in the dictionary to tát refresh my ________ of its exact meaning.

A. brain

B. mind

C. thoughts

D. memory

Câu 3:

I don’t mind walking long distances, because I know it ________ u good.

A. does

Xem thêm: đôi một khác nhau là gì

B. plays

C. gets

D. gives

Câu 4:

Andrew is a very disciplined employee. He ________ great importance to tát coming to tát work in time.

A. affixes

B. attaches

C. admits

D. attributes

Câu 5:

His second venture, a software firm, is booming and will soon be ready to tát take on more staff.

A. adopt

B. dismiss

C. prepare

D. employ

Câu 6:

You won’t be penalized for venturing a guess, sánh be sure not to tát leave any questions unanswered.

A. rewarded

B. punished

C. motivated

Xem thêm: vũng áng thuộc tỉnh nào

D. discouraged