hỗn hợp x gồm alanin và axit glutamic

Câu hỏi:

26/08/2019 80,457

Bạn đang xem: hỗn hợp x gồm alanin và axit glutamic

Hỗn ăn ý X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư chiếm được hỗn hợp Y chứa chấp (m + 15,4) gam muối hạt. Mặt không giống nếu như mang đến m gam X tác dụng với hỗn hợp HC1 thì chiếm được hỗn hợp Z chứa (m + 18,25) gam muối hạt. Giá trị của m là:

D. 56,1.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Giả sử số mol Ala là x (mol); số mol Glu là nó (mol)

Ala + NaOH   muối + H2O

Glu + 2NaOH  muối + 2 H2O

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn khối lượng:

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong phân tử aminoaxit X với cùng 1 group amino và một group cacboxyl. Cho 15,0 gam X tính năng vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp NaOH, cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được 19,4 gam muối hạt khan. Công thức của X là:

A. H2NC3H6COOH.

B. H2NC2H4COOH

C. H2NC4H8COOH.

D. H2NCH2COOH.

Câu 2:

Cho 13,35 g lếu ăn ý X bao gồm H2NCH2CH2COOH và CH3CH(NH2)COOH tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M chiếm được hỗn hợp Y. sành hỗn hợp Y tính năng vừa vặn đầy đủ với 250 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A. 100 ml.

B. 150 ml.

C. 200 ml.

D. 250 ml.

Câu 3:

0,01mol amino axit A tính năng vừa vặn đầy đủ với 50ml hỗn hợp HCl 0,2M. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ được l,835g muối hạt. A với lượng phân tử là :

A. 89.

Xem thêm: hôm nay là thứ bảy

B. 103.

C. 117.

D. 147.

Câu 4:

Cho m g anilin tính năng với dd HCl quánh dư, cô cạn hỗn hợp sau pứ chiếm được 15,54 g muối hạt khan. Hiệu suất pứ đạt 80% . m có mức giá trị là :

A. 13,95g

B. 8,928g

C. 11,16g

D. 12,5g

Câu 5:

Cho 4,41 g một amino axit X tính năng với dd NaOH dư chiếm được 5,73 g muối hạt. Mặt không giống cũng lượng X bên trên nếu như mang đến tính năng với HCl dư chiếm được 5,505 g muối hạt clorua . Công thức cấu trúc của X là:

A. HOOC- CH2 - CH2CH(NH2)- COOH.

B. CH3 -CH(NH2)-COOH.

C. HOOC - CH2 - CH(NH2) - CH2 - COOH.

D. Cả A và C.

Câu 6:

Cho m gam lếu ăn ý 2 amino axit (trong phân tử chỉ chứa chấp 1 group amino và 1 group cacboxyl) tính năng với 110 ml dung dịch HCl 2M được hỗn hợp X. Để phản xạ không còn với những hóa học nhập X nên dùng 200 gam hỗn hợp NaOH 8,4% được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được 34,37 gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là

A. 15,1 gam.

B. 16,1 gam.

C. 17,1 gam.

Xem thêm: dãy hoạt động hóa học

D. 18,1 gam