if something electricity and heat

Câu hỏi:

15/04/2022 5,664

C. conducts

Bạn đang xem: if something electricity and heat

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án C

Đáp án C - thắc mắc lựa lựa chọn từ

Câu này lựa chọn đáp án phù phù hợp với nghĩa và phối kết hợp kể từ. Đáp án C - conducts (truyền/ dẫn) - phù phù hợp với nghĩa và phối kết hợp kể từ với nhị danh kể từ “electricity and heat”.

A. carry (v): mang/ vác

B. transfer (v): gửi kể từ điểm này thanh lịch điểm khác

C. conduct (v): truyền/ dẫn

D. exchange (v): trao đổi

Tạm dịch: Nếu một vật dẫn năng lượng điện và sức nóng, nó được cho phép năng lượng điện và sức nóng cút dọc từ thân thích và xuyên qua chuyện nó.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions

Before the man could say anything more, Peter___________off towards the station.

A. rushed

B. was rushing

C. had rushed

D. had been rushing

Câu 2:

The divorce rate in Vietnam is now higher___________half a century ago.

A. than thở it is

B. than thở it does

C. than thở it was

D. than thở it did

Câu 3:

We really regret to___________you that the course you are interested in is now full.

Xem thêm: vùng nào sau đây có mật độ dân số thấp nhất nước ta

A. advise

B. consult

C. pledge

D. explain

Câu 4:

Would that the council___________in detail the issue of mercury pollution in the đô thị during the conference last week.

A. discussed

B. were discussing

C. had discussed

D. was discussing

Câu 5:

The newspaper article which includes a gruesome mô tả tìm kiếm of the murder has___________a lot of attention from the public.

A. paid

B. confined

C. drawn

D. attracted

Câu 6:

Our mother was not happy with our work and made us___________.

A. start back

B. start over

C. start on

D. start on at

Xem thêm: toán lớp 4 trang 16