kim loại có tính khử mạnh nhất

Kim loại sở hữu tính khử mạnh nhất

Kim loại nào là tại đây sở hữu tính khử vượt trội nhất được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới đặc điểm chất hóa học của sắt kẽm kim loại, chỉ ra rằng kim loại có tính khử mạnh nhất.

Bạn đang xem: kim loại có tính khử mạnh nhất

Tính khử của sắt kẽm kim loại là kĩ năng nhượng bộ electron Khi nhập cuộc phản xạ lão hóa khử.

Kim loại nào là tại đây sở hữu tính khử mạnh nhất

A. Ag.

B. Fe.

C. Cu.

D. Al.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Dựa nhập mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại:

Dãy năng lượng điện hóa của kim loại

Kim loại nào là tại đây sở hữu tính khử vượt trội nhất là Al

Đáp án D

Dãy năng lượng điện hóa của kim loại

Dạng lão hóa và dạng khử của và một yếu tố sắt kẽm kim loại tạo thành cặp lão hóa khử của sắt kẽm kim loại. Ví dụ: Ag+/Ag ; Cu2+/ Cu

Các sắt kẽm kim loại nhập mặt hàng năng lượng điện hoá được bố trí theo hướng tính khử của sắt kẽm kim loại hạn chế dần dần và tính oxi hoá của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần.

Dãy năng lượng điện hoá được cho phép Dự kiến chiều của phản xạ thân thiết nhì cặp oxi hoá - khử: hóa học oxi hoá mạnh rộng lớn tiếp tục oxi hoá hóa học khử mạnh rộng lớn sinh rời khỏi hóa học oxi hoá yếu đuối rộng lớn và hóa học khử yếu đuối rộng lớn.

Câu chất vấn áp dụng liên quan 

Câu 1. Kim loại nào là tại đây sở hữu tính khử yếu đuối nhất?

A. Ag.

B. Al.

C. Fe.

D. Cu.

Câu 2. Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại được xếp theo hướng tính khử tăng dần dần là

A. Mg, Fe, Al.

B. Fe, Al, Mg.

C. Al, Mg, Fe.

D. Fe, Mg, Al.

Xem đáp án

Đáp án B

Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại được xếp theo hướng tính khử tăng dần dần là Fe, Al, Mg.

Câu 3. Trong những ion sau: Ag+ , Cu2+, Fe2+, Au3+. Ion sở hữu tính lão hóa vượt trội nhất là

A. Ag+ .

B. Cu2+.

C. Fe2+ .

D. Au3+ .

Xem đáp án

Đáp án D

Trong những ion sau: Ag+ , Cu2+, Fe2+, Au3+. Ion sở hữu tính lão hóa vượt trội nhất là Au3+ .

Câu 4. Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại được xếp theo gót trật tự tính khử tăng dần dần kể từ ngược quý phái nên là:

A. Al, Mg, Fe

B. Fe, Mg, Al

C. Fe, Al, Mg.

D. Mg, Fe, Al.

Xem đáp án

Đáp án C

Dãy những kim bố trí theo hướng tăng tính khử của sắt kẽm kim loại là Fe, Al, Mg..

A sai vì thế Mg khử mạnh rộng lớn Fe và Al

B sai vì thế Mg khử mạnh rộng lớn Al

D sai vì  Al > Fe

Câu 5. Dung dịch ZnSO4 sở hữu lẫn lộn tạp hóa học là FeSO4. Dùng sắt kẽm kim loại nào là tại đây nhằm rửa sạch hỗn hợp FeSO4?

A. Fe

B. Zn

C. Cu

D. Mg

Xem đáp án

Đáp án B

Để hoàn toàn có thể rửa sạch hỗn hợp ZnSO4 không xẩy ra lẫn lộn tạp hóa học là FeSO4 tớ dùng sắt kẽm kim loại kẽm vì:

Phương trình phản xạ hóa học

Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe ↓

Sau khi sử dụng dư Zn, Fe tạo nên trở thành ko tan được tách thoát ra khỏi hỗn hợp và chiếm được hỗn hợp ZnSO4 tinh nghịch khiết.

Loại D vì: Không người sử dụng Mg vì thế sở hữu phản ứng:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu ↓

Sau phản xạ sở hữu hỗn hợp MgSO4 tạo nên trở thành, như thế ko tách được hỗn hợp ZnSO4 tinh nghịch khiết.

Câu 6. Cho những cặp hóa học sau: (1) Zn + HCl; (2) Zn + CuSO4; (3) Cu + HCl; (4) Cu + FeSO4; (5) Cu + AgNO3; (6) Pb + ZnSO4. Số cặp hóa học xẩy ra phản xạ là:

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

Xem đáp án

Đáp án A

(3), (4), (5) Không phản ứng

Các phản xạ xẩy ra là: (1), (2), (5)

(1) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

(2) Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓

(5) Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag↓

Câu 7. Dãy toàn bộ những sắt kẽm kim loại đều phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng là:

A. Al, Cu, Ag, Fe

B. Al, Fe, Ag, Zn

C. Al, Fe, Mg, Zn

D. Al, Fe, Cu, Zn

Xem đáp án

Đáp án C

A sai vì thế chỉ mất Al, Fe phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng, sót lại Cu, Ag ko phản ứng

Xem thêm: nhà nước xuất hiện khi nào

B sai vì thế Ag ko phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng

C đúng

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

D sai vì thế Cu ko phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng

Câu 8. Cặp hóa học nào là tại đây hoàn toàn có thể tồn bên trên nhập và một dung dịch

A. KCl, NaOH.

B. H2SO4, KOH.

C. H2SO4, BaCl2.

D. NaCl, AgNO3.

Xem đáp án

Đáp án A

2 hóa học ko tính năng được cùng nhau tiếp tục nằm trong tồn bên trên được nhập một dung dịch

A. thỏa mãn nhu cầu vì thế KCl và NaOH ko phản xạ với nhau

B. H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

C. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ +2HCl

D. NaCl + AgNO3→ AgCl↓ + NaNO3

Câu 9. Cho những phản xạ xẩy ra sau đây:

(1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

(2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2

Dãy những ion được bố trí theo hướng tăng dần dần tính oxi hoá là

A. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+.

B. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+.

C. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+

D. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+.

Xem đáp án

Đáp án D

Dựa nhập phản xạ xác lập ion nào là sở hữu tính lão hóa mạnh rộng lớn rồi chuẩn bị xếp

(1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

→ tính lão hóa của Fe3+ < Ag+

(2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2

→ tính lão hóa của Mn2+ < H+

Câu 10. Dãy nào là tiếp sau đây bao gồm những sắt kẽm kim loại bố trí theo hướng tăng dần dần tính oxi hóa?

A. K+ < Mn2+ < Al3+ < Fe3+ < Cu2+.

B. K+ < Al3+ < Mn2+ < Cu2+ < Fe3+.

C. K+ < Al3+ < Mn2+ < Fe3+ < Cu2+.

D. K+ < Al3+ < Fe3+ < Mn2+ < Cu2+.

Xem đáp án

Đáp án B

Theo mặt hàng năng lượng điện hóa, bố trí tính lão hóa tăng dần: K+ < Al3+ < Mn2+ < Cu2+ < Fe3+

Câu 11. Tính oxi hoá của những ion kim loại: Mg2+, Fe3+, Fe2+, Cu2+, Ag+ hạn chế dần dần theo gót trật tự sau:

A. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

B. Mg2+, Mg2+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Fe3+.

C. Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Mg2+, Mg2+.

D. Mg2+, Mg2+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+.

Xem đáp án

Đáp án A

Các ion được bố trí theo như đúng trật tự động nhập mặt hàng năng lượng điện hóa là:

Mg2+, Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+.

Theo chiều kể từ ngược quý phái nên nhập mặt hàng năng lượng điện hóa tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần.

→ Chiều hạn chế dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

Câu 12. Cho những sắt kẽm kim loại Mg, Al, Zn, Cu. Tính oxi hoá của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần là

A. Cu2+ < Zn2+ < Al3+ < Mg2+.

B. Cu2+ < Mg2+ < Al3+ < Zn2+.

C. Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

D. Cu2+ < Mg2+ < Zn2+ < Al3+.

Xem đáp án

Đáp án C

Dựa nhập mặt hàng năng lượng điện hóa sở hữu chiều hạn chế dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại là:

Mg, Al, Zn, Cu.

Ta có: sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử càng yếu đuối thì ion sắt kẽm kim loại sở hữu tính lão hóa càng mạnh.

→ Chiều tăng dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

Câu 13.  Ngâm thanh Cu (dư) nhập hỗn hợp AgNO3 chiếm được hỗn hợp X. Sau bại liệt dìm thanh Fe (dư) nhập hỗn hợp X chiếm được hỗn hợp Y. tường những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Dung dịch Y sở hữu chứa chấp hóa học tan là:

A. Fe(NO3)3.

B. Fe(NO3)2.

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2.

Xem đáp án

Đáp án B

Các phản xạ xảy ra:

Cu(dư) + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag

Cu(NO3)2 + Fe(dư) → Fe(NO3)2 + Cu

Vậy hỗn hợp Y chứa Fe(NO3)2.

Xem thêm: 100 từ bất quy tắc thông dụng lớp 7

-------------------------

VnDoc tiếp tục gửi cho tới chúng ta cỗ tư liệu Kim loại nào là tại đây sở hữu tính khử vượt trội nhất cho tới chúng ta. Mời độc giả nằm trong tìm hiểu thêm tăng mục Trắc nghiệm Hóa học tập 12, Phương trình phản xạ Hóa học tập...

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm:

  • Trong pin năng lượng điện hóa Zn- Cu quy trình khử nhập pin là
  • Ion sắt kẽm kim loại nào là tại đây sở hữu tính lão hóa yếu đuối nhất
  • Ion sắt kẽm kim loại nào là tại đây sở hữu tính lão hóa mạnh nhất
  • Dung dịch FeSO4 và hỗn hợp CuSO4 đều tính năng được với