kinh vu lan và báo hiếu

NGHI THỨC TỤNG

KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Bạn đang xem: kinh vu lan và báo hiếu

(Thắp 3 cây mùi hương, quỳ thật thà, nạm mùi hương ngang trán niệm rộng lớn bài xích Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện đem lòng trở nên kính

Gởi bám theo đám mây hương

Phảng phất từng mươi phương

Cúng nhường nhịn ngôi Tam Bảo

Thề hoàn hảo đời lưu giữ đạo

Theo tự động tánh thực hiện lành

Cùng pháp giới bọn chúng sanh

Cầu Phật kể từ gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học tập vững vàng bền

Xa bể khổ sở mối cung cấp mê

Chóng trở lại bờ giác.

(Xá rồi hiểu tiếp bài xích kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày chư Tăng mãn hạ, đem đức lành lặn phổ hoá bọn chúng sinh. Chúng con cái một dạ chí trở nên, cúng nhường nhịn trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện từng cả tía ngôi Tam chỉ, Đức Bổn sư Từ phụ Thích-ca, Lạc Bang Giáo công ty Di-đà, nằm trong là Bồ-tát, những vị Thánh Tăng. Hiệp tía cõi mươi phương Tăng bọn chúng, khao khát kể từ bi tiếp phỏng mùi hương linh. Cửu huyền Thất tổ siêu thoát, u phụ thân hiện tại thế phước tăng lâu ngôi trường. Khắp bọn chúng sinh rõ ràng lối đạo đức nghề nghiệp, bay muội đắm đuối triệu chứng bậc quang quẻ minh. Ngưỡng khao khát đức cả oách linh, kể từ bi thương xót chứng tỏ hộ trì.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy cắm mùi hương vô lư và hiểu bài xích kệ giã thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vãi Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy dỗ từng trời người,

Cha lành lặn cộng đồng tứ loại,

Quy nó tròn trĩnh một niệm,

Dứt tinh khiết nghiệp tía kỳ,

Xưng dương nằm trong giã thán,

Ức kiếp ko tận cùng.

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sinh tánh thông thường trống rỗng lặng,

Đạo thông cảm ko thể suy nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang quẻ sáng sủa ngời,

Trước bảo toạ thân thích con cái hình ảnh hiện tại,

Cúi đầu van nài thệ nguyện quy nó.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tận hư vô vươn lên là pháp giới, vượt lên trên, hiện tại, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thông thường trụ Tam chỉ. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Ta-bà Giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tây phương Cực lạc trái đất đại kể từ đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng hoặc ngồi tùy ý, vô chuông mõ và đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò mùi hương vừa vặn bén rán đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mươi phương

Hiện trở nên mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ ràng biết ngọn mùi hương chí thiềng

Pháp thân thích toàn thể hiện tại tiền

Chứng minh mùi hương nguyện phước ngay lập tức ban mang lại.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô quan ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ domain authority.

Nam tế bào a rị domain authority, bà lô yết đế thước chén đi ra domain authority, người yêu đề tát đoả bà domain authority, yêu tinh ha tát đoả bà domain authority, yêu tinh ha mũ chào mào ni ca domain authority. Án, tát bàn đi ra trị duệ, số đát mãng cầu đát toả.

Nam tế bào vớ kiết lật đoả, nó mông a rị domain authority, bà lô kiết đế, thất Phật đi ra lăng đà bà.

Nam tế bào mãng cầu đi ra cẩn trì hê rị, yêu tinh ha bàn nhiều tụt xuống mế, tát bà a tha bổng đậu du vì chưng, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu yêu tinh bà dà, yêu tinh trị đạt đậu, đát điệt tha bổng. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca đi ra đế, di hê rị, yêu tinh ha người yêu đề tát đoả, tát bà tát bà, yêu tinh đi ra yêu tinh đi ra, yêu tinh hê yêu tinh hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, phỏng lô phỏng lô, trị xà domain authority đế, yêu tinh ha trị xà domain authority đế, đà đi ra đà đi ra, địa rị ni, thất Phật đi ra domain authority, dá đi ra dá đi ra. Mạ mạ trị yêu tinh đi ra, mục đế lệ, nó hê di hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a đi ra sâm Phật đi ra xá lợi, trị tụt xuống trị sâm. Phật đi ra xá domain authority, hô lô hô lô, yêu tinh đi ra, hô lô hô lô, hê rị, tao đi ra tao đi ra, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô, người yêu đề dạ người yêu đề dạ, người yêu đà dạ người yêu đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu đi ra cẩn trì, địa rị sắc ni mãng cầu, tía dạ yêu tinh mãng cầu, tao bà ha. Tất đà dạ, tao bà ha. Ma ha vớ đà đạ, tao bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn đi ra dạ, tao bà ha. Na đi ra cẩn trì, tao bà ha. Ma đi ra mãng cầu đi ra, tao bà ha. Tất đi ra tăng a mục khê domain authority, tao bà ha. Ta bà yêu tinh ha, a vớ đà dạ, tao bà ha. Giả kiết đi ra a vớ đà dạ, tao bà ha. Ba đà yêu tinh yết vớ đà dạ, tao bà ha. Na đi ra cẩn trì bàn dà đi ra dạ, tao bà ha. Ma bà lợi thắng kiết đi ra dạ, tao bà ha. Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ domain authority. Nam tế bào a rị domain authority, bà lô kiết đế, thước bàn đi ra dạ, tao bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều đi ra, bạt đà dạ, tao bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI KINH KỆ

Phật pháp rộng lớn sâu sắc đặc biệt nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp khó khăn dò la cầu.

Con ni nghe thấy thường xuyên trì tụng.

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe điều tạc như vầy:

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ trở nên Kỳ Thụ viên trung,

Mục Liên mới mẻ đặng lục thông,

Muốn mang lại phụ thân u ngoài vòng trầm luân.

Công chăm sóc dục rạm ân dốc trả,

Nghĩa sinh trở nên đạo cả khao khát thông thường,

Làm con cái hiếu thảo vi tiên,

Bèn người sử dụng huệ nhãn bên dưới bên trên dò la tầm

Thấy vong khuôn sinh thực hiện ngạ quỷ,

Không húp ăn tiều tuỵ hình hài,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết u đói khát ai hoài tình rạm.

Lo sản phẩm đem dưng kể từ khuôn,

Đặng nâng lòng đặc biệt khổ sở xưa nay,

Thấy cơm trắng, u đặc biệt lo lắng,

Tay mô tả che chắn hữu hầu bốc ăn.

Lòng bỏn xẻn chi phí căn ko dứt,

Sợ bọn chúng yêu tinh cướp giựt của bà,

Cơm trả không tới mồm đà,

Hoá trở nên phàn nàn lửa nuốt tuy nhiên đặng đâu.

Thấy vì vậy đau đớn thê thảm,

Mục Kiền Liên mến thương xót thương,

Mau mau về cho tới giảng lối,

Bạch nằm trong Sư phụ tầm phương giải nàn.

Phật mới mẻ bảo rõ rệt căn nơi bắt đầu.

Rằng u ông gốc tội đặc biệt sâu sắc,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một bản thân ko thể ai cầu đặng đâu.

Lòng hiếu hạnh của ông dầu rộng lớn,

Tiếng vang tháp canh thấu cho tới cửu Thiên,

Cùng là những bậc Thần kỳ,

Tà yêu tinh nước ngoài đạo, tứ vì như thế Thiên vương

Cộng tía cõi sáu phương tụ luyện,

Cũng ko phương cứu vãn tế u ngươi,

Muốn mang lại cứu vãn đặng mạng người,

Phải nhờ thần lực của mươi phương Tăng.

Pháp cứu vãn tế Ta toan giảng rằng,

Cho quý khách bay ngoài ách nàn

Bèn kêu Mục Thị lại gần,

Truyền mang lại Diệu pháp ân quan trọng ganh đua.

Rằm mon Bảy là ngày Tự tứ,

Mười phương Tăng đều dự lễ này,

Phải toan sắm sửa chớ chầy,

Thức ăn trăm số, trái khoáy cây năm màu sắc.

Lại cần sắm chóng ở nệm lót,

Cùng thau, bể, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món ăn tinh nghịch tinh khiết báu mầu,

Đựng vào trong bình chén vọng cầu kính dưng.

Chư Đại đức mươi phương lâu thực

Trong bảy đời sẽ tiến hành siêu thoát,

Lại thêm thắt phụ thân u hiện tại chi phí,

Đặng nhờ phước đức xài khiên ách nàn.

Vì ngày ấy Thánh Tăng đều đầy đủ,

Dầu ở đâu cũng tụ hội về,

Như người thiền tấp tểnh đập khê,

Tránh điều phiền óc siêng về Thiền-na.

Hoặc người đặng tứ toà đạo trái khoáy,

Công tu hành nguyện thoả vô sinh,

Hoặc người lâu hạ kinh hành,

Chẳng ham quyền quý và cao sang ẩn danh lâm tòng.

Hoặc người đặng Lục thông tấn phân phát,

Và những sản phẩm Duyên Giác, Thanh Văn,

Hoặc chư Bồ-tát mươi phương,

Hiện hình thực hiện sãi ở ngay gần bọn chúng sinh.

Đều trì giới đặc biệt thanh, đặc biệt tịnh,

Đạo đức dày chánh tấp tểnh chơn tâm,

Tất cả những bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng lâu lãnh chén cơm lục hoà.

Người nào là đem sắm đi ra vật thực,

Đặng cúng nhường nhịn Tự tứ Tăng thời,

Hiện chi phí phụ khuôn của những người,

Bà con cái quyến nằm trong thảy đều nhờ ơn.

Tam đồ vật khổ sở chắc chắn rằng thoát ra khỏi,

Cảnh thanh thảnh thơi tận hưởng lâu ngẫu nhiên,

Như còn phụ thân u hiện tại chi phí,

Nhờ này cũng đặng bá niên lâu trường;

Như phụ thân u bảy đời vượt lên trên vãng,

Sẽ hoá sinh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú tưởng tượng,

Hào quang quẻ phát sáng từng nằm trong châu thân thích,

Phật dạy dỗ bảo mươi phương Tăng bọn chúng,

Phải tuân bám theo thể thức sau này:

Trước Khi lâu thực đàn chay,

Phải cầu chú nguyện cho tất cả những người tín gia.

Cầu thất thế u phụ thân thí công ty,

Định tinh thần quán đầy đủ nhớ là,

Cho xong xuôi tấp tểnh ý hành thiền,

Mới người sử dụng sản phẩm đàn chi phí hiến dưng.

Khi lâu dụng, nên an vật thực,

Trước Phật đài hoặc tự động tháp trung,

Chư Tăng chú nguyện viên dung,

Sau rồi tự ý lâu người sử dụng bữa trưa.

Pháp cứu vãn tế Phật vừa vặn rằng dứt,

Mục Liên nằm trong Bồ-tát chư Tăng

Đồng nhau tỏ dạ sung sướng mừng,

Mục Liên cũng không còn than khóc rầu buồn.

Mục Liên khuôn cũng trong thời gian ngày ấy,

Kiếp khổ sở về ngạ quỷ được tan,

Mục Liên bạch với Phật rằng:

Mẹ con cái nhờ mức độ Thánh Tăng ngoài nàn.

Lại cũng nhờ oách thần Tam chỉ,

Bằng chẳng thì nàn khổ sở khó khăn đi ra.

Như sau môn sinh xuống tóc,

Vu Lan Bồn pháp người sử dụng tuy nhiên phỏng sinh.

Độ phụ thân u còn đương bên trên thế,

Hoặc bảy đời hoàn toàn có thể đặng không?

Phật rằng: Lời căn vặn đặc biệt thông,

Ta vừa vặn mong muốn rằng con cái ngay lập tức căn vặn bám theo.

Thiện phái nam tử, Tỳ-kheo phái nam nữ giới,

Cùng Quốc vương vãi, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng mạo, vịn quan lại,

Cùng sản phẩm lê loại vạn dân trần gian.

Như chí mong muốn thông thường ơn phụ thân u,

Hiện bên trên nằm trong thất thế tình rạm.

Đến Rằm mon Bảy hàng năm,

Sau Khi kiết hạ chư Tăng tựu về.

Chính ngày ấy Phật Đà hoan tin vui,

Phải mua sắm bá vị cơm trắng canh,

Đựng vào trong bình chén tinh nhanh,

Chờ giờ Tự tứ bọn chúng Tăng cúng nhường nhịn.

Đặng nguyện cầu tuy nhiên lối ngôi trường lâu,

Chẳng tức nhức cũng chẳng khổ sở chi,

Cùng cầu thất thế đồng thì,

Lìa điểm ngạ quỷ sinh về nhơn thiên,

Đặng tận hưởng phước nhân duyên sung sướng rất đẹp,

Lại xa xôi bỏ nàn khổ sở đặc biệt thân thích,

Môn sinh Phật tử vồ cập,

Hạnh tu hiếu thuận cần rất cần phải thường xuyên.

Thường nguyện cầu xuân huyên an hảo

Cùng bảy đời phụ khuôn siêu sinh,

Ngày Rằm mon Bảy hàng năm,

Vì lòng hiếu hạnh ân rạm cần thông thường.

Lễ cứu vãn tế chí trở nên sắp xếp,

Ngõ cúng nhường nhịn chư Phật, chư Tăng,

Ấy là báo đáp thù hằn ân,

Sanh trở nên chăm sóc dục tuy nhiên thân thích buổi đầu,

Đệ tử Phật lo lắng giữ giàng,

Mới cần là Thích tử Thiền môn.

Vừa nghe dứt Pháp Lan Bồn,

Môn sinh tứ bọn chúng thảy đồng tin vui hoan.

Mục Liên với tứ ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sinh trở nên,

Sau là cứu vãn vớt, bọn chúng sinh muôn loại.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe điều tạc như vầy::

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ trở nên Kỳ Thụ viên trung,

Chư Tăng câu hội rất nhiều,

Tính đi ra cho tới số nhị muôn tám ngàn,

Lại cũng đều có những sản phẩm Bồ-tát,

Hội bên trên trên đây đầy đủ mặt mày thông thường thông thường,

Bấy giờ, Phật lại lên lối,

Cùng sản phẩm đại bọn chúng Nam phương tổ chức.

Đáo chào bán lộ đành rành đôi mắt thấy,

Núi xương thô quăng quật đấy lâu lăm,

Thế Tôn bèn vội vàng cho tới điểm,

Lạy ngay lập tức tía bái, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong tâm địa ái quan ngại,

Chẳng hiểu sao Phật bái lô xương,

Vội vàng van nài Phật dạy dỗ tường:

“…Thầy là Từ Phụ tía phương tứ loại.

Ai ai ai cũng kính Thầy nhường nhịn ấy,

Cớ sao Thầy lại bái xương khô?”

Phật rằng: Trong những môn đồ vật,

Ngươi là môn sinh hàng đầu dày công.

Bởi không biết đục vô ko rõ ràng,

Nên vì như thế ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương liên tục xưa nay,

Cho nên vô cơ biết bao cốt hài.

Chắc cũng đều có các cụ phụ thân u,

Hoặc thân thích tao, hoặc kẻ tao sinh,

Luân hồi tử sinh, tử sinh,

Lục thân thích đời trước, thi thể còn trên đây.

Ta lễ bái kỉnh người chi phí bối,

Và ngậm ngùi vì như thế ghi nhớ kiếp xưa.

Đống xương lếu tạp chẳng vừa vặn,

Không phân trai gái quăng quật bừa khó khăn coi.

Ngươi chịu thương chịu khó xét soi mang lại kỹ,

Phân thực hiện nhị mặt mày nữ giới, mặt mày phái nam,

Để mang lại phân biệt cốt phàm,

Không còn lộn lạo nữ giới phái nam hóa học ck.

Đức A-nan trong tâm địa thiết tha,

Biết làm thế nào phân biệt ngoài sai,

Ngài bèn van nài Phật tỏ bày,

Vì khó khăn lựa chọn gái trai thời điểm hiện nay.

Còn sinh chi phí dễ dàng bề sắp xếp,

Cách đứng chuồn ăn diện rành mạch,

Chớ Khi tan xác xài hình,

Xương ai như nấy, khó khăn nom khó khăn phân.

Phật mới mẻ bảo: A-nan nên biết,

Xương nữ giới phái nam phân biệt rõ rệt,

Đàn ông xương White nặng trĩu oằn,

Đàn bà xương nhẹ nhàng thâm rạm dễ thương.

Ngươi đem biết cớ sao thâm nhẹ?

Bởi thanh nữ sinh nở tuy nhiên đi ra,

Sanh con cái tía đấu huyết đi ra,

Tám hộc tứ đấu sữa hoà nuôi con cái.

Vì cớ ấy hao ngót thân thích thể,

Xương thanh nữ, thâm nhẹ nhàng rộng lớn trai.

A-nan nghe vậy bi lụy,

Xót thương phụ thân u công dày chăm sóc sinh.

Bèn cầu Phật ganh đua ân dạy dỗ bảo,

Phương pháp nào là báo hiếu tuy nhiên thân?

Thế Tôn mới mẻ bảo điều rằng:

Vì ngươi Ta tiếp tục phân trần khá nghe!

Thân thanh nữ nhiều bề đặc biệt nhọc nhằn,

Sanh đặng con cái thập ngoạt nuôi nấng,

Tháng đầu, bầu đậu tợ sương,

Mai chiều giữ giàng e tan phi lý.

Tháng loại nhì nhường nhịn như sữa quánh.

Tháng loại tía như viên huyết dừng.

Bốn mon tiếp tục tượng đi ra hình.

Năm mon ngũ thể([1]) hiện tại sinh rõ rệt.

Tháng loại sáu lục căn([2]) đều đầy đủ.

Bảy mon thì đầy đủ cỗ cốt xương.

Lại thêm thắt đầy đủ nang lông,

Cộng cộng đồng cho tới số tám muôn tứ ngàn.

Tháng loại tám trọn vẹn tạng phủ.

Chín mon thì rất đầy đủ vóc hình.

Mười mon là cho tới kỳ sinh.

Nếu con cái hiếu thuận xuôi bản thân đi ra luôn luôn,

Bằng ngỗ ngược thực hiện buồn thân thích khuôn.

Nó vẫy vùng giẫm quấu bừa bãi,

Làm mang lại phụ thân u hãi hùng,

Sự nhức, sự khổ sở ko nằm trong tỏ phân.

Khi sinh đặng muôn phần hoan lạc,

Cũng ví như được bạc được vàng.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn phụ thân nghĩa u mươi phần cần tin cậy.

Điều loại nhất lưu giữ gìn bầu giáo,

Mười mon ngôi trường chu đáo từng bề.

Thứ nhị sinh nở gớm ghiếc kinh,

Chịu nhức Chịu khổ sở mỏi đắm đuối trăm phần.

Điều loại tía, rạm ân nuôi chăm sóc,

Cực cho tới đâu, vững chắc chẳng lắc.

Thứ tư ăn đắng nuốt cay,

Để dành riêng bùi ngọt đầy đủ chan chứa mang lại con cái.

Điều loại năm lại còn Khi ngủ,

Ướt u ở, thoáng đãng phần con cái.

Thứ sáu sú nước nhai cơm trắng,

Miễn con cái no giá chẳng nhờm, chẳng kinh.

Điều loại bảy ko chê dù uế,

Giặt đồ vật dơ của con trẻ ko phiền.

Thứ tám chẳng nỡ phân tách riêng biệt,

Nếu con cái chuồn vắng vẻ phụ thân phiền u lo

Điều loại chín miễn con cái sung sướng,

Dầu cần đem nghiệp chướng cũng cam,

Tính sao chất lượng tốt thì thực hiện,

Chẳng màng tội lỗi, bị nhốt bị nạm.

Điều loại mươi chẳng ham mài giũa,

Dành mang lại con cái những cuộc thanh thảnh thơi,

Thương con cái như ngọc như vàng,

Ơn phụ thân, nghĩa u sánh vì chưng Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan nên biết!

Trong bọn chúng sinh tuy rằng thiệt phẩm người,

Mười phần đắm đuối muội cả mươi,

Không tường ơn trọng đức dày tuy nhiên thân thích.

Chẳng kính mến, quên ân, trái khoáy đức,

Không xót thương chăm sóc dục cù lao.

Ấy là bất hiếu khoác phó,

Thì những người dân ấy đời nào là nên thân thích.

Mẹ sinh con cái nuôi nấng mươi mon,

Cực khổ sở nhường nhịn trọng trách bên trên vai,

Uống ăn chẳng đặng vì như thế bầu,

Cho nên thân thích thể hình hài xoàng suy.

Khi sinh đẻ gian nan chi xiết,

Sanh đặng rồi tinh nghịch huyết đầm đìa,

Ví như thọc huyết trâu dê,

Nhứt sinh thập tử nhiều bề nguy hiểm.

Con còn nhỏ cần nơm nớp săn bắn sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con cái,

Phải tắm, cần giặt, cọ trôn,

Biết rằng dơ dáy u ko quan ngại gì.

Nằm phía ẩm, con cái ở phía ráo,

Sợ mang lại con cái ẩm áo, ẩm chăn,

Hoặc Khi ghẻ chóc từng thân thích,

Ắt con cái cần Chịu trăm phần thảm thương.

Trọn tía năm bú nương sữa u,

Thân gầy còm ngót nào là nệ với con cái,

Đến Khi vừa mới được rộng lớn khôn khéo,

Mẹ phụ thân dạy dỗ bảo mang lại con cái vỡ lòng,

Cho tới trường há thông trí huệ,

Dựng phu nhân ck đem thế thực hiện ăn,

Ước khao khát con cái được nên thân thích,

Dầu mang lại phụ thân u cơ bựa quản ngại chi.

Con bệnh tật tức thì nơm nớp chạy,

Dầu tốn hao cơ hội bao nhiêu cũng đành,

Khi con cái căn bệnh dịch đặng lành lặn,

Thì phụ thân u mới mẻ an thần tấp tểnh tâm.

Công chăm sóc dục sinh vì chưng non biển lớn,

Cớ sao con cái chẳng hàm ơn này!

Hoặc Khi tội trạng bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang.

Hỗn phụ thân u phùng đem trợn đôi mắt,

Khinh trưởng huynh nộ nạt thê nhi,

Bà con cái chẳng kể đi ra chi,

Không tuân Sư phụ lễ thức chẳng tường.

Lời dạy dỗ bảo tuy nhiên hàng không kể,

Tiếng khuyên răn răn anh chị chẳng màng.

Trái ngang chống báng từng đàng,

Ra vô tiến thoái mắng càn người bên trên.

Vì tục tĩu tánh thân quen thực hiện bướng,

Chẳng kể điều trưởng thượng dạy dỗ răn,

Lớn lên bám theo thói hung hăng,

Đã ko nhẫn nhịn lại càng hành hung.

Bỏ chúng ta lành lặn bám theo nằm trong bọn chúng dữ,

Nết luyện thân quen thực hiện sự trái khoáy ngang,

Nghe điều dỗ dành quân phung phí,

Bỏ phụ thân quăng quật u trốn sang trọng quê người

Trước còn luyện bám theo thời bám theo thế,

Thân lập thân thích dò la tiếp sinh nhai,

Hoặc chuồn kinh doanh dò la điều,

Hoặc vô lính tráng với đời lập công.

Vì buộc ràng đồng công, côn trùng nợ,

Hoặc trở ngăn vì như thế phu nhân vì như thế con cái,

Quên phụ thân quên u tình rạm,

Quên xứ quên sở nhiều năm ko về.

Ấy là rằng những người dân đem chí,

Chớ phần nhiều du hý tuy nhiên thôi,

Sau Khi đập không còn của rồi,

Phải dò la phương tiếp dò la song đồng xài.

Theo ăn cướp, hoặc là cờ bạc,

Phạm tội hình, tù ngục cần vương vãi,

Hoặc Khi đem bệnh dịch thân thích lối,

Không người nuôi chăm sóc quăng quật thân thích ngoài đồng.

Hay tin cậy dữ, bà con cái cô chưng,

Cùng u phụ thân xao xác rầu rĩ,

Thương con cái phàn nàn khóc ưu sầu,

Có Khi đem bệnh dịch đui mù thong manh vương vít.

Hoặc bệnh trở nặng vì như thế thương vượt lên trên lẽ,

Phải quăng quật bản thân thực hiện quỷ lưu giữ hồn,

Hoặc nghe con cái chẳng nơm nớp lường,

Trà đình, tửu lầu, phố phường nghêu du.

Cứ mải miết bám theo đồ vật bất chánh,

Chẳng bao nhiêu Khi thần tỉnh mộ khang,

Làm mang lại phụ thân u phàn nàn cầu xin,

Sanh con cái bất hiếu cần đem giờ đời.

Hoặc phụ thân u cho tới hồi già nua yếu đuối,

Không ai nuôi thốn thiếu thốn từng điều,

Xem thêm: điểm chuẩn đại học kinh tế tphcm

Ốm nhức đói rách rưới kêu rêu,

Con ko chế tạo quăng quật văng mạng chẳng thương.

Phận phụ nữ còn nương phụ thân u,

Thì đem lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch vô mái ấm,

Dễ sai dễ dàng khiến cho rộng lớn là phái nam nhi.

Song đến thời điểm tòng phu xuất giá chỉ,

Lo mặt mày ck chẳng sá theo người,

Trước còn lai vãng viếng thăm hỏi,

Lần thứ tự nguội lạnh lẽo biệt tăm biệt mái ấm.

Quên chăm sóc dục tuy nhiên thân thích ân trọng

Không ghi nhớ công đem nặng trĩu đẻ nhức,

Chẳng nơm nớp báo xẻ cù lao,

Làm mang lại phụ thân u rầu rĩ thảm thay cho.

Nếu phụ thân u quở mắng quở mắng,

Trở sinh lòng hờn phẫn uất chẳng kiêng cữ,

Chớ chi ck tấn công miên man,

Thì cam lòng Chịu chẳng phiền chẳng phàn nàn.

Tội bất hiếu lưỡng ban phái nam nữ giới,

Nói ko nằm trong nghiệp dữ cần đem.

Nghe Phật chứng tỏ từng đàng,

Trong sản phẩm đại bọn chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống khu đất, lấy cây lấy củi,

Đập vô bản thân, vô mũi vô hông,

Làm cho những nang lông,

Thảy đều rướm tiết, ẩm váy đầm cả thân thích.

Đến mê mẩn tinh thần biến động,

Một giây lâu mới mẻ tỉnh phàn nàn rằng:

Bọn tao trái khoáy thiệt tội nhơn,

Xưa ni chẳng rõ ràng ko rộng lớn người thong manh.

Nay tỏ ngộ biết bao nhầm nhỡ,

Ruột gan lì nhường nhịn như nhừ như tan,

Tội tình khó khăn nỗi phàn nàn cầu xin,

Làm sao trả đặng muôn nghìn ơn sâu sắc.

Trước Phật chi phí ai cầu trần tố,

Xin Thế Tôn mẫn cố bi lân,

Làm sao báo đáp thù hằn ân,

Tỏ lòng hiếu thuận tuy nhiên thân thích của tớ.

Phật bèn dụng Phạm thinh sáu số,

Phân tỏ nằm trong Đại bọn chúng lắng tai,

Ơn phụ thân nghĩa u u ám,

Không phương báo đáp mang lại vừa vặn mức độ đâu.

Ví đem người ơn sâu sắc dốc trả,

Cõng u phụ thân toàn bộ nhị vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm ngàn kiếp ơn cơ ko thông thường.

Ví đem người gặp gỡ cơn đói rét,

Nuôi tuy nhiên thân thích dưng không còn thân thích này,

Xương nghiền thịt nhừ phân thây,

Trải trăm ngàn kiếp ơn trên đây ko đồng.

Ví đem người vì như thế công sinh chăm sóc,

Tự tay bản thân khoét thủng tuy nhiên ngươi,

Chịu thân thích thong manh tối như vọc,

Đến trăm ngàn kiếp ơn này ngấm đâu.

Ví đem người nạm dao thiệt bén,

Mổ bụng đi ra, rút không còn tấm lòng,

Huyết đi ra từng khu đất chẳng phàn nàn,

Đến trăm ngàn kiếp rạm ân đâu vì chưng.

Ví đem người tiêu dùng ngàn mũi nhọn,

Đâm vô bản thân bất luận nơi nào,

Tuy là việc khó khăn biết bao,

Trải trăm ngàn kiếp chẳng sao đáp thông thường.

Ví đem người vì như thế ơn chăm sóc dục,

Tự treo bản thân cúng Phật thế đèn,

Cứ treo vì vậy hoàn hảo năm,

Trải trăm ngàn kiếp ân rạm ko thông thường.

Ví đem người xương nghiền đi ra mỡ,

Hoặc lấy dao chặt bửa thân thích bản thân,

Xương tan thịt nhừ chẳng phiền,

Đến trăm ngàn kiếp ơn bên trên ko đồng.

Ví đem người vì như thế công chăm sóc dục,

Nuốt Fe giá thấu ruột thấu gan lì,

Làm mang lại thân thích thể tan biến,

Đến trăm ngàn kiếp rạm ân ko thông thường.

Nghe Phật rằng thảy đều hãi kinh,

Giọt lệ tràn khó khăn nỗi nạm ngăn,

Đồng thinh bạch Phật điều rằng:

Làm sao trả đặng rạm ân tuy nhiên đường?

Phật mới mẻ bảo những sản phẩm Phật tử,

Phải lắng tai Ta chỉ với sau này,

Các ngươi mong muốn đáp ơn dày,

Phải toan ghi chép Kinh trên đây lưu truyền.

Vì phụ thân u trì thường xuyên phúng tụng,

Cùng ân hận những tội lỗi xưa,

Cúng nhường nhịn Tam chỉ sớm trưa,

Cùng là tu phước chẳng chừa số chi.

Rằm mon Bảy cho tới kỳ Tự tứ

Thập phương Tăng đều dự lễ này,

Sắm sinh lễ phẩm đầy đủ chan chứa,

Chờ giờ câu hội bịa đặt bày cúng dưng.

Đặng nguyện cầu tuy nhiên lối ngôi trường lâu,

Hoặc sinh về Tịnh Độ thư nhàn,

Ấy là báo đáp thù hằn ân,

Sanh trở nên chăm sóc dục tuy nhiên thân thích của tớ.

Mình còn cần cần thiết thường xuyên trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới lưu giữ gìn,

Những điều Ta dạy dỗ đinh ninh,

Khá nên nó test phụng hành chớ sai

Được vì vậy mới mẻ là ngoài tội,

Bằng chẳng thì ngục tối cần tụt xuống,

Trong năm đại tội kể đi ra,

Bất hiếu loại nhất, thiệt là trọng thay cho.

Sau Khi bị tiêu diệt bị hành hạ vô ngục

Ngũ Vô Gián, cũng gọi A-tỳ

Ngục này vô núi Thiết Vi,

Vách phên vì chưng Fe vây xung quanh tứ phía.

Trong ngục này hằng ngày lửa cháy,

Đốt tội nhân không còn thảy trở nên phàn nàn,

Có lò nấu nướng Fe mang lại tan,

Rót vô vào mồm tội nhân hành quyết.

Một vá đầy đủ cho tất cả những người lâu khổ sở,

Lột thịt domain authority nhức thấu tấm lòng,

Lại đem chó Fe, rắn gang,

Phun đi ra sương lửa thắp đoàn tội nhân,

Ở vô ngục đem chóng vì chưng Fe,

Bắt tội nhân ở từng cơ xong xuôi,

Rồi cho 1 ngọn lửa hồng,

Nướng con quay kẻ tội domain authority phồng thịt thau.

Móc vì chưng Fe, thương đao, gươm giáo,

Trên ko trung sụp đổ toá như mưa,

Gặp ai chém nấy chẳng chừa,

Làm mang lại thân thích thể nhừ nhừ như tương.

Những hình trị vô phương kể không còn,

Mỗi ngục đều phải sở hữu cơ hội trị riêng biệt,

Như là xe pháo Fe phân thây,

Chim ưng phẫu thuật bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ chi đặng bị tiêu diệt ngay lập tức đặc biệt nâng,

Vì nghiệp duyên ko nỡ hành thân thích,

Ngày tối sống chết muôn thứ tự,

Đến trăm ngàn kiếp không ngừng nghỉ một giây.

Sự hành trị bên trên A-tỳ ngục,

Rất u ám ngỗ ngược tuy nhiên thân thích,

Chúng ngươi đều cần vồ cập,

Thừa hành những việc phân trần khoản bên trên.

Nhứt là cần Kinh này in chép,

Truyền bá đi ra mang lại từng Đông Tây

Như ai chép một quyển này,

Ví vì chưng đặng thấy một vì như thế Thế Tôn

Nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy,

Thì cũng vì chưng thấy Phật vạn thiên

Do bám theo nguyện lực tuỳ duyên,

Chư Phật cỗ vũ nó như sở nguyền.

Cha u đặng xa xôi miền khốc lãnh.

Lại hoá sinh về cảnh Thiên cung.

Khi điều Phật giảng vừa vặn xong xuôi,

Khắp vô tứ bọn chúng một lòng kính vâng.

Lại phân phát nguyện thà thân thích này nát

Ra những vết bụi tro, muôn kiếp chẳng nài nỉ,

Dầu mang lại lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm ngàn kiếp điều Thầy luôn luôn nhớ.

Ví như bị bá thiên đao dò la.

Khắp thân thích này đâm chém phân thây.

Hoặc như lưới trói thân thích này,

Trải trăm ngàn kiếp điều Thầy chẳng sai.

Dẫu thân thích này bị cưa, bị chặt,

Phân chia nhỏ ra muôn đoạn rời rã,

Đến trăm ngàn kiếp như vọc,

Chúng con cái cũng chẳng trái khoáy điều Thầy khuyên răn.

Đức A-nan kiền thiền đảnh lễ,

Cầu Thế Tôn bịa đặt nhằm hiệu Kinh,

Ngày sau quảng bá bọn chúng sinh,

Dễ bề phúng tụng, trì thường xuyên tu hành.

Phật mới mẻ bảo: A-nan nên biết!

Quyển Kinh này trái khoáy thiệt cao xa xôi,

Đặt thương hiệu “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là chơn Kinh.

Các ngươi cần lưu giữ gìn chu đáo,

Đặng đời sau nó giáo phụng hành,

Sau Khi Phật dạy dỗ đành rành,

Bốn ban Phật tử đặc biệt mừng, đặc biệt sung sướng,

Thảy một lòng vâng bám theo điều Phật,

Và kính trở nên tin cậy Chắn chắn vẹn truyền,

Đồng nhau tựu bên trên Phật chi phí,

Nhất tâm đảnh lễ rồi ngay lập tức lùi ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ mới mẻ há mang!

Chân như 1 áng linh quang quẻ,

Chiếu soi năm uẩn đều không tồn tại gì.

Bát-nhã huệ soi chuồn từng vùng,

Dứt từng lối khổ sở khốn tai nàn!

Xá-lợi tâm chớ nghi vấn nan,

Sắc cơ nào là không giống loại ko đâu mà!

Cái ko nọ nào là xa xôi loại sắc,

Sắc là ko, ko sắc như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức không giống đâu,

Chân ko xét cũng một mầu thế thôi

Này Xá-lợi suy nghĩ coi đem phải?

Những pháp ko xét lại thực là:

Chẳng sinh, chẳng dứt này mà,

Sạch dơ, thêm thắt rời cũng chính là chân không

Ấy vậy cần xét thông từng lẽ,

Như hư vô sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức tinh khiết làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hững hờ như vậy,

Lục trần cơ cũng kể là ko.

Đã ko nhãn giới trong cả thông

Đến ý thức giới cũng ko thấy gì.

Vô vô minh nương chi tuy nhiên có?

Bổn tánh ko soi nó cần tiêu!

Đã ko lão tử hiểm nghèo nàn,

Còn đâu già nua bị tiêu diệt, hòng bám theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo ko thay!

Trí còn không tồn tại, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu tuyệt diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu lối tu.

Chân ko bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thiệt hư hỏng soi làu!

Không ngăn quan ngại còn đâu nơm nớp sợ!

Mộng tưởng ko tâm chẳng hòn đảo điên

Chân như bổn tánh vạn vật thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, triệu chứng nên đạo mầu!

Tam thế Phật ngôi cao triệu chứng trái khoáy,

Thảy đều nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này đặc biệt linh thiêng liêng!

Ấy đại thần chú hùn nên đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng sủa chói!

Chú vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy tuy nhiên,

Gồm đầy đủ thần lực thiệt là tối linh!

Những khổ sở óc thênh thênh trừ không còn,

Lời rằng này chân thực chẳng ngoa.

Vậy nên Bát-nhã thuyết qua quýt,

Này câu thần chú niệm đi ra như vầy:

Yết đế, yết đế, tía la yết đế, tía la tăng yết đế, người yêu đề tao bà ha. (3 lần)

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam tế bào A-di-đà bà dạ. Đa tha bổng dà nhiều dạ. Đa khử dạ tha bổng. A di rị đô bà tỳ. A di rị nhiều, vớ đam bà tỳ. A di rị nhiều, tỳ ca lan đế. A di rị nhiều, tỳ ca lan nhiều. Dà di ni, dà dà mãng cầu. Chỉ nhiều ca lệ, tao bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân thích Phật sắc vàng tươi tắn,

Tướng chất lượng tốt quang quẻ minh vẹn đầy đủ mươi.

Ánh sáng sủa toả hình năm núi rộng lớn,

Mắt vô tợ nước tứ mối cung cấp khơi.

Hào quang quẻ hoá Phật từng nào ức,

Bồ-tát hiện tại thân thích vội vàng bao nhiêu mươi.

Bốn tám điều nguyện khao khát phỏng bọn chúng,

Hoa sen chín phẩm rước đăng quang.

Nam tế bào Tây Phương Cực Lạc trái đất Đại kể từ Đại bi A-di-đà Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật. (Nhiều, không nhiều tuỳ thời gian)

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Đại Thế Chí Bồ-tát.      (3 lần)

Nam tế bào Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Mam tế bào Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Thanh Tịnh Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử bọn chúng con cái,

Vâng điều Phật dạy dỗ.

Ngày Rằm mon Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt mùi hương đảnh lễ,

Mười phương Tam thế,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện thực hiện con cái thảo,

Lòng càng áo óc,

Nhớ nghĩa thân thích sinh,

Con cho tới cứng cáp,

Mẹ dày khó khăn,

Ba năm nhũ cỗ,

Chín mon nuôi nấng,

Không ngớt toan lo,

Quên ăn quăng quật ngủ,

Ấm no rất đầy đủ,

Cậy đem công phụ thân,

Chẳng quản ngại yếu đuối già nua,

Sanh nhai lam lũ.

Quyết nằm trong trả vũ,

Phấn đấu nuôi con cái,

Giáo dục vuông tròn trĩnh,

Đem lối học tập đạo.

Đệ tử ơn sâu sắc ko báo,

Hổ phận xoàng nhát.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí trở nên kính cẩn,

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng chỉ nghiêm túc,

Hoặc quá Tự tứ,

Hoặc hiện tại tham lam thiền,

Đầy đầy đủ thiện duyên,

Rủ lòng lân mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp phụ thân u bọn chúng con cái,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn bên trên thế,

Thân tâm yên ổn ổn định,

Phát nguyện tu trì.

Đã khuất,

Ác đạo xa xôi bỏ,

Chóng trở nên Phật trái khoáy.

Ngưỡng nom những Đức Như Lai

Khắp cõi hư vô,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ bái Phật Thích-ca,

Chứng minh môn sinh thương hiệu là Mục Liên,

Lòng con cái sùng đạo tu hiền đức,

Xuất gia bám theo Phật cầu nguyền hôm mai.

Nghe kinh Phật thuyết bảy ngày,

Minh tâm loài kiến tánh Như Lai hoàn hảo lành lặn,

Lục thông rất đầy đủ thành danh,

Muốn dò la phụ thân u lòng trở nên gắng sức,

Đền ơn mang lại bú, ẵm bồng,

Liền người sử dụng đạo nhãn coi vòng trần gian.

Thấy vong u khổ sở muôn nghìn,

Ốm gầy còm, đói khát vô đàng quỷ yêu tinh.

Mục Liên kêu u khóc la,

Đau lòng thương u đoạ tụt xuống Diêm đình.

Thanh Đề trông thấy con cái bản thân,

Mục Liên cứu vãn u không còn tình gắng công

Con ơi! Mẹ đói trong tâm địa,

Mục Liên nghe rằng khóc ròng rã thở phàn nàn,

Vội vàng quay về trần gian,

Bới cơm trắng một chén đem sang trọng u mừng,

Và cơm trắng vô mồm nửa chừng,

Chén cơm trắng hoá lửa phừng phừng trở nên phàn nàn.

Mục Liên coi thấy tháng hoàng,

Trong lòng nhức nhối, than khóc buồn tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật phỏng bản thân,

Trở về bái Phật cầu van nài u già nua.

Thích-ca Đức Phật phân qua quýt,

Mẹ ngươi tội nặng trĩu đoạ tụt xuống nghiệp hành.

Ta truyền cứu vãn tế pháp lành lặn,

Cần cầu Tăng bọn chúng tịnh thanh chú nguyền.

Cầu mang lại phụ khuôn hiện tại chi phí,

Lục thân thích, quyến nằm trong bình yên ổn điều hoà.

Bảy đời phụ khuôn tiếp tục qua quýt,

Về trời tận hưởng phước sáng sủa loà hào quang

Vui đùa thư thả thư nhàn,

Ngày Rằm mon Bảy lập đàn trai Tăng.

Sắm sinh trăm số món ăn,

Trái cây ngũ trái khoáy, mùi hương đăng rõ rệt,

Chiếu, chóng, bể nước, mùng mùng.

Dầu, lối, trà lá, chén vàng đựng cơm trắng,

Những dụng cụ quý bông thơm nức,

Thành tâm dọn tiệc Lan Bồn rành mạch.

Cúng nhường nhịn Tam chỉ cầu Kinh,

Chư Tăng tịch giới lưu giữ gìn cay nghiệt trang

Cầu mang lại thí công ty trai đàn,

Tâm hành thiền tấp tểnh, vái cầu xin chúc nguyền.

Thanh Đề khổ sở ách không còn ngay lập tức,

Ngày Rằm mon Bảy trở nên Tiên về Trời.

Noi gương hiếu hạnh đời đời kiếp kiếp,

Xót thương phụ khuôn hiện tại trở nên nuôi con cái.

Nhai cơm trắng mang lại bú hao ngót,

Ơn sâu sắc nghĩa nặng trĩu thương con cái tận tình.

Trời cao khu đất rộng lớn mênh mông,

Biển hồ nước lai láng sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tứ trọng ân,

Độ đời tía cõi tinh khiết láng hoàn hảo lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phụ khuôn thành danh phỏng đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng kinh công đức vô biên

Xin đem hồi phía từng miền ngay gần xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện xài tía chướng óc phiền

Nguyện khai trí tuệ vô hạn sáng sủa ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành bám theo Bồ-tát đời đời kiếp kiếp vị tha bổng.

Nguyện sinh Tịnh phỏng Di-đà

Hoa sen chín phẩm là phụ thân u mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát chúng ta lành lặn với tao.

Nguyện đem công đức tạo ra ra

Hướng về từng cả xa gần tận hưởng nhờ

Con nằm trong muôn loại thân thích sơ

Đều trở nên Phật đạo, cho tới bờ an sung sướng.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Thập phương thông thường trụ Tam chỉ.

Nam tế bào Ta Bà Giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam tế bào Tây phương Cực Lạc trái đất Đại kể từ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng tỏ.

Giờ này môn sinh, cùng theo với đại bọn chúng, kính cẩn trước Phật, thành ý hiểu tụng, kinh... Và xưng thương hiệu Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng: đạo Phật sáng sủa thêm thắt, xe pháo Pháp thông thường trả, bão táp hoà mưa thuận, non sông phồn thịnh, trái đất hoà bình, quần chúng an nhàn.

Thứ nguyện: Cầu an môn sinh ..... nằm trong chư thiện phái nam tín nữ giới, nghiệp chướng xài trừ, tai qua quýt bệnh dịch ngoài, thân thích tâm an nhàn, thông thường được kiết tường, vạn sự như yêu cầu, phân phát tâm Bồ-đề, trở lại chánh đạo, ngấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy nhiên tu, gia quyến thịnh vượng, tín nhiệm Tam chỉ càng sâu sắc, tâm kể từ đối bọn chúng sinh phát triển.

Lại nguyện: Cầu siêu mùi hương linh ..... nằm trong chư mùi hương linh, cửu huyền thất tổ, những gia những tộc, đồng chí trận vong, đồng bào tử nàn, nương nhờ mức độ Phật, cho tới được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, sớm bay lối đắm đuối, sinh về Tịnh phỏng.

Khắp nguyện: Kẻ tổn thất siêu thoát, người còn phúc lạc, âm khí và dương khí lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng trở nên Phật đạo.

Nam tế bào A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy nó Phật, van nài nguyện bọn chúng sinh, thể bám theo Đạo cả, phân phát lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy nó Pháp, van nài nguyện bọn chúng sinh, thấu rõ ràng Kinh tạng, trí huệ như biển lớn. (1 lạy)

Tự quy nó Tăng, van nài nguyện bọn chúng sinh, thống lý Đại bọn chúng, toàn bộ ko ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại bọn chúng, đã đi vào giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời mọc đại bọn chúng lẹo tay nghiêm túc, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.

“Đến giờ niệm Phật ngồi yên ắng,

Ba nghiệp thanh tịnh Phật hiện tại chi phí,

Tin sâu sắc điều Phật hằng niệm Phật,

Chí tâm hướng tới cảnh Tây thiên.”

“Biển ái sóng bát ngát,

Nhận chìm cả tao bà,

Muốn bay luân hồi khổ sở,

Phải vội vàng niệm Di-đà.”

Ngưỡng khao khát đại bọn chúng nhất tâm đồng niệm Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật! (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Nam tế bào A-di-đà Phật!

Đã không còn giờ tịnh toạ, kính mời mọc đại bọn chúng lẹo tay đồng hồi phía.

“Nguyện đem công đức này,

Hướng về từng toàn bộ,

Đệ tử và bọn chúng sinh,

Đồng sinh về Tịnh phỏng.”

Kính chúc quý Phật tử mang trong mình 1 tối mạnh khỏe vô chánh niệm.

Xem thêm: việc giải quyết vấn đề năng lượng ở bắc trung bộ chủ yếu dựa vào

Nam tế bào A-di-đà Phật!

([1]) Đầu, nhị tay, nhị chân

([1]) Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thích, ý