lim sinx/x khi x tiến tới 0

phinga93

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Tắc kíp học tập chất lượng 08 môn
Chắc suất Đại học tập top - Giữ vị trí ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY nhằm nằm trong trao thay đổi với những member siêu hăng hái & đáng yêu bên trên diễn đàn.

cho

latex.php

Bạn đang xem: lim sinx/x khi x tiến tới 0

= 0
tìm lim của những hàm sau:
1. lim(1 - cos x. căn bậc hai{cos 2x}) / x^2 khi x tiến bộ cho tới 0

2. lim (x^2/ căn bậc hai{1+x.sin x} - căn bậc nhị {cos x} khi x tiến bộ cho tới 0

3. f(x)= (tan^3 x - 3 tan x)/{cos(x+pi/6)} .lần lim f(x) khi x tiến bộ cho tới pi/3.

4. (tìm lim hàm số sau)
f(x)= {(1+x)^5 - (1+5x)}/ (x^2+x^5) khi x tiến bộ cho tới 0

mong chúng ta trợ giúp sớm, bản thân cần thiết cấp lắm. Xin cảm ơn nhiều
Mình ko rõ ràng cơ hội tấn công trúng. chúng ta cảm thông nhé

Last edited by a moderator:

boon_angel_93

cho

latex.php

= 0
tìm lim của những hàm sau:
1. lim(1 - cos x. căn bậc hai{cos 2x}) / x^2 khi x tiến bộ cho tới 0

2. lim (x^2/ căn bậc hai{1+x.sin x} - căn bậc nhị {cos x} khi x tiến bộ cho tới

3. f(x)= (tan^3 x - 3 tan x)/{cos(x+pi/6)} .lần lim f(x) khi x tiến bộ cho tới pi/3.

4. (tìm lim hàm số sau)
f(x)= {(1+x)^5 - (1+5x)}/ (x^2+x^5) khi x tiến bộ cho tới 0

mong chúng ta trợ giúp sớm, bản thân cần thiết cấp lắm. Xin cảm ơn nhiều
Mình ko rõ ràng cơ hội tấn công trúng. chúng ta cảm thông nhé

tớ sửa lại đề bài bác nhé
1.[TEX]\lim_{x\rightarrow0}\frac{1-cosx.\sqr{cos2x}}{x^2}[/TEX]

2.[TEX]\lim_{x\rightarrow0}\frac{x^2}{\sqr{1+x.sin x}}-\sqr{cos x}[/TEX]

[TEX]\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{3}}\frac{tan^3 x-3tan x}{cos(x+\frac{\pi}{6}[/TEX]

[TEX]\lim_{x\rightarrow0}\frac{(1+x)^5-(1+5x)}{(x^2+x^5)}[/TEX]
đúng ko???????????

Last edited by a moderator:

boon_angel_93

[TEX][/TEX]

tớ sửa lại đề bài bác nhé
1.[TEX]\lim_{x\rightarrow0}\frac{1-cosx.\sqr{cos2x}}{x^2}[/TEX]

2.[TEX]\lim_{x\rightarrow0}\frac{x^2}{\sqr{1+x.sin x}}-\sqr{cos x}[/TEX]

3.[TEX]\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{3}}\frac{tan^3 x-3tan x}{cos(x+\frac{\pi}{6}[/TEX]

4.[TEX]\lim_{x\rightarrow0}\frac{(1+x)^5-(1+5x)}{(x^2+x^5)}[/TEX]
đúng ko???????????

câu3 :
[TEX]\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{3}}\frac{tan^3 x-3tan x}}{cos(x+\frac{\pi}{6}}[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{3}}\frac{tanx.(tan^2x-3)}{cos(x+\frac{\pi}{6})}[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{3}}\frac{tanx.(tan^2x-tan^2\frac{\pi}{3})}{cos(x+\frac{\pi}{6})}[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow -\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{3}}(tanx.(tanx+tan\frac{\pi}{3}))\frac{sin(x-\frac{\pi}{3})}{(cosx.cos\frac{\pi}{3}.sin(\frac{\pi}{2}-(x+\frac{\pi}{6}))}[/TEX]
=24

Last edited by a moderator:

boon_angel_93

câu3 :
[TEX]\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{3}}\frac{tan^3 x-3tan x}{cos(x+\frac{\pi}{6}[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{3}}\frac{tanx.(tan^2x-3)}{cos(x+\frac{\pi}{6})}[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{3}}\frac{tanx.(tan^2x-tan^2\frac{\pi}{3})}{cos(x+\frac{\pi}{6})}[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow -\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{3}}(tanx.(tanx+tan\frac{\pi}{3}))\frac{sin(x-\frac{\pi}{3})}{(cosx.cos[COLOR=red]\frac{\pi}{3}.[/COLOR]sin(\frac{\pi}{2}-(x+\frac{\pi}{6}))}[/TEX]
=24

có bao nhiêu con cái tấn công tuy nhiên nhưng mà ko dc .....................này là [TEX]\frac{\pi}{3}[/TEX] & quá một số vị trí ac.........bên dưới kiểu mẫu là phân chia cho tới cos(x+pi/6) tấn công nhưng mà ko dc............

Last edited by a moderator:

boon_angel_93

CÂU 1:
[TEX]=\lim_{x\to0}(\frac{1-cosx+cosx.(1-\sqr{cos2x})}{x^2}[/TEX]

[TEX]=\lim_{x\to0} \frac{2sin^2\frac{x}{2}}{x^2}+\frac{cosx.(1-cos2x)}{x^2.(1+\sqr{cos2x}}[/TEX]

[TEX]=\lim_{x\to0}\frac{2sin^2\frac{x}{2}}{x^2}+\frac{cosx.2sin^2x}{x^2.(1+\sqr{cos2x}}[/TEX]

[TEX]=\frac{1}{2}+\frac{1.2}{2}=\frac{3}{2}[/TEX]

Last edited by a moderator:

quyenuy0241

tớ sửa lại đề bài bác nhé
1.[TEX]\lim_{x\rightarrow0}\frac{1-cosx.\sqr{cos2x}}{x^2}[/TEX]

Xem thêm: làm tròn đến hàng đơn vị

2.[TEX]\lim_{x\rightarrow0}\frac{x^2}{\sqr{1+x.sin x}}-\sqr{cos x}[/TEX]

[TEX]\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{3}}\frac{tan^3 x-3tan x}{cos(x+\frac{\pi}{6}[/TEX]

[TEX]\lim_{x\rightarrow0}\frac{(1+x)^5-(1+5x)}{(x^2+x^5)}[/TEX]
đúng ko???????????

Bài 1 nhé:
1.[TEX]=\lim_{x\rightarrow0}\frac{1-cosx+cosx.(1-\sqr{cos2x})}{x^2}[/TEX]
[tex]=\lim_{x\to 0}(\frac{2sin^2 {\frac{x}{2}}}{x^2}+\frac{2cos x.sin^2x}{x^2.(\sqrt{cos 2x}+1)})=\frac{1}{2}+1[/tex]

quyenuy0241

tớ sửa lại đề bài bác nhé
1.[TEX]\lim_{x\rightarrow0}\frac{1-cosx.\sqr{cos2x}}{x^2}[/TEX]

2.[TEX]\lim_{x\rightarrow0}\frac{x^2}{\sqr{1+x.sin x}}-\sqr{cos x}[/TEX].

3.[TEX]\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{3}}\frac{tan^3 x-3tan x}{cos(x+\frac{\pi}{6}[/TEX]

4.[TEX]\lim_{x\rightarrow0}\frac{(1+x)^5-(1+5x)}{(x^2+x^5)}[/TEX]
đúng ko???????????

Bài 4 nhé:
[tex](x+1)^5=x^5+5x^4+10x^3+10x^2+5x+1[/tex]
[TEX]\lim_{x\rightarrow0}\frac{(1+x)^5-(1+5x)}{(x^2+x^5)}[/TEX]
[tex]=\lim_{x\to 0}\frac{x^2.(x^3+x^2+10x+10)}{x^2.(x^3+1)}=10[/tex]
[tex]OK[/tex] nhé
Còn câu 2 bản thân nghĩ về boon_angel_93 sai sót đề roài :
phai thế này:[TEX]\lim_{x\rightarrow0}\frac{x^2}{\sqr{1+x.sin x}-\sqr{cos x}}[/TEX].
Còn nếu như đề của boom_angel_93 trúng thì chỉ việc thay cho nhập là [tex]OK[/tex]

Last edited by a moderator:

htankg000

giai giup m cau ni voi
1/ lim (e^tanx-e^x)/ tanx-x khi x tien ve sầu 0
2/ lim cosx^1/x khi x tien ve sầu 0
3/ lim cosx^1/sinx khi x tien ve sầu 0
4/ lim 1+sinx^1/x khi x tien ve sầu 0
5/ lim (sinx+cosx)^1/sinx khi x tien ve sầu 0
6/ lim (x+sinx)^1/x khi x tien ve sầu 0
7/ lim (x+sinx)/e^sinx-1 khi x tien ve sầu 0

nguoimangtamsu_doanhiep

cau 4

cho

latex.php

= 0
tìm lim của những hàm sau:
1. lim(1 - cos x. căn bậc hai{cos 2x}) / x^2 khi x tiến bộ cho tới 0

2. lim (x^2/ căn bậc hai{1+x.sin x} - căn bậc nhị {cos x} khi x tiến bộ cho tới 0

3. f(x)= (tan^3 x - 3 tan x)/{cos(x+pi/6)} .lần lim f(x) khi x tiến bộ cho tới pi/3.

4. (tìm lim hàm số sau)
f(x)= {(1+x)^5 - (1+5x)}/ (x^2+x^5) khi x tiến bộ cho tới 0

mong chúng ta trợ giúp sớm, bản thân cần thiết cấp lắm. Xin cảm ơn nhiều
Mình ko rõ ràng cơ hội tấn công trúng. chúng ta cảm thông nhé

ADCT:(a+b)^n=(a+b)(a^n-1-a^n-2 -....- b^n-2+b^n-1)
neu' n la` mu~ le? thy` dau' dan xen nhau.Ban. ap' dug. theo dõi quái lam nhe'.chuc' ban. hoc tốt

nguoimangtamsu_doanhiep

cau 4

cho

latex.php

= 0
tìm lim của những hàm sau:
1. lim(1 - cos x. căn bậc hai{cos 2x}) / x^2 khi x tiến bộ cho tới 0

2. lim (x^2/ căn bậc hai{1+x.sin x} - căn bậc nhị {cos x} khi x tiến bộ cho tới 0

3. f(x)= (tan^3 x - 3 tan x)/{cos(x+pi/6)} .lần lim f(x) khi x tiến bộ cho tới pi/3.

4. (tìm lim hàm số sau)
f(x)= {(1+x)^5 - (1+5x)}/ (x^2+x^5) khi x tiến bộ cho tới 0

mong chúng ta trợ giúp sớm, bản thân cần thiết cấp lắm. Xin cảm ơn nhiều
Mình ko rõ ràng cơ hội tấn công trúng. chúng ta cảm thông nhé

Câu 4:

ADCT:(a+b)^n=(a+b)(a^n-1-a^n-2 -....- b^n-2+b^n-1)
neu' n la` mu~ le? thy` dau' dan xen nhau.Ban. ap' dug. theo dõi quái lam nhe'.chuc' ban. hoc tốt

vodanhhieu

nhanh lenkasdtfbvhagfasdas*******ddddasdasdasdasadasd

gongam

trong sách trần phương nak
tuyển tập luyện những đề chính luyện thi đua ĐH môn toán hàm số

Xem thêm: bác hồ bao nhiêu tuổi

hung11a1qvbn

giup minh voi
lim√<1+cos2x>/π/2-x kh x→ π/2+

demon311

Ặc kiểu mẫu công thức

$\lim \limits_{x \to \frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos 2x}{\dfrac{\pi}{2}-x}=\lim \limits_{x \to \frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin \left (\dfrac{\pi}{2}-x \right ).\sin \left (\dfrac{\pi}{2}+x \right )}{\dfrac{\pi}{2}-x}=\sin \left (\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{\pi}{2} \right )=0$