many species have become extinct each year before biologists can identify them

Câu hỏi:

18/07/2022 8,031

Bạn đang xem: many species have become extinct each year before biologists can identify them

B. discover

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đúng: B

Giải thích:

identify (v): xác lập, thám thính ra

A. destroy (v): phá huỷ hủy

B. discover (v): tò mò, thám thính ra

C. endanger (v): tạo ra nguy hiểm hiểm

D. drain (v): thực hiện thô hạn

-> identify = discover

Dịch: Rất nhiều loại đang được trở thành tuyệt diệt từng năm trước đó Khi những mái ấm loại vật học tập trừng trị sinh ra bọn chúng.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. attacks

B. repeats

C. roofs

D. trays

Câu 2:

Without this treatment, the patient would have died.

A. If it hadn’t been for this treatment, the patient would have died.

B. Unless the patient hadn’t had this treatment, he would have died.

C. Had not the patient had this treatment, he would have died.

D. But for the patient had had this treatment, he would have died.

Câu 3:

Are

you sure Tereshkova was the first woman traveling in space?

Xem thêm: công thức tính thể tích khối tròn xoay

A. Are

B. was

C. traveling

D. in space

Câu 4:

One of the serious mistakes parents can make is to tát _____.

A. push their child into trying too much

B. help their child to tát become a genius

C. make their child become a musician

D. neglect their child’s education

Câu 5:

English is the __(31)__important language in the world today. A very large number of people understand and use English in all parts of the world.

A. most

B. mostly

C. chiefly

D. best

Câu 6:

She is wearing a ________ dress. She is said to tát be the most beautiful girl in the buổi tiệc ngọt.

A. short pink wedding

B. pink wedding short

C. wedding pink short

D. pink short wedding

Xem thêm: fed up with là gì