một mảnh đất hình chữ nhật

Chủ đề toán lớp 4 một mảnh đất hình chữ nhật: Toán lớp 4 với thắc mắc thú vị về một mảnh đất hình chữ nhật. Trong thắc mắc, tất cả chúng ta được đòi hỏi tính diện tích S của mảnh đất nền ê. Đây là một trong việc hứa hứa mang đến thú vui và thách thức gom học viên cách tân và phát triển kĩ năng toán học tập của tôi. Việc xử lý việc này cần dùng kỹ năng về chu vi, chiều rộng lớn và chiều lâu năm. phẳng phiu phương pháp tính toán đúng đắn, học viên tiếp tục rất có thể dò thám đi ra diện tích S của mảnh đất nền hình chữ nhật ê.

Tìm diện tích S mảnh đất nền hình chữ nhật trong các việc toán lớp 4 một mảnh đất hình chữ nhật?

Tìm diện tích S một mảnh đất hình chữ nhật trong các việc toán lớp 4 \"một mảnh đất hình chữ nhật\" rất có thể được xem bằng phương pháp nhân chiều lâu năm và chiều rộng lớn của chính nó.
Trước tiên, tớ cần phải biết rằng diện tích S của một hình chữ nhật vì thế tích của nhì cạnh của chính nó. Tại trên đây, tất cả chúng ta không tồn tại vấn đề về chiều lâu năm và chiều rộng lớn của mảnh đất nền, tuy nhiên tớ rất có thể dùng vấn đề về nửa chu vi và quan hệ thân thuộc chiều lâu năm và chiều rộng lớn nhằm dò thám đi ra độ quý hiếm của bọn chúng.
Theo thắc mắc, tớ hiểu được nửa chu vi của mảnh đất nền là 160m và chiều rộng lớn thông thường chiều lâu năm 52m. Như vậy rất có thể được trình diễn vì thế phương trình:
2 * (chiều lâu năm + chiều rộng) = 2 * 160m
2 * (chiều lâu năm + (chiều lâu năm - 52m)) = 320m
2 * (2 * chiều lâu năm - 52m) = 320m
4 * chiều lâu năm - 104m = 320m
4 * chiều lâu năm = 424m
chiều lâu năm = 424m / 4
chiều lâu năm = 106m
Vậy tớ với chiều lâu năm của mảnh đất nền là 106m. Tiếp bám theo, tớ rất có thể dò thám chiều rộng lớn bằng phương pháp dùng quan hệ đang được cho:
chiều rộng lớn = chiều lâu năm - 52m
chiều rộng lớn = 106m - 52m
chiều rộng lớn = 54m
Cuối nằm trong, tớ rất có thể tính diện tích S mảnh đất nền bằng phương pháp nhân chiều lâu năm với chiều rộng:
diện tích = chiều lâu năm * chiều rộng
diện tích = 106m * 54m
diện tích = 5,724m²
Vậy diện tích S của mảnh đất nền hình chữ nhật trong các việc là 5,724m².

Bạn đang xem: một mảnh đất hình chữ nhật

Tuyển sinh khóa đào tạo Xây dựng RDSIC

Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm là 8m và chiều rộng lớn là 5m. Tính diện tích S của mảnh đất nền này.

Để tính diện tích S của mảnh đất nền hình chữ nhật, tất cả chúng ta dùng công thức diện tích S = chiều lâu năm × chiều rộng lớn.
Trong tình huống này, chiều lâu năm của mảnh đất nền là 8m và chiều rộng lớn là 5m.
Áp dụng công thức, tất cả chúng ta có:
Diện tích = 8m × 5m = 40m^2.
Vậy diện tích S của mảnh đất nền này là 40m^2.

Một mảnh đất nền hình chữ nhật với diện tích S là 24m². lõi rằng chiều lâu năm vội vàng 3 lượt chiều rộng lớn. Hãy dò thám chiều lâu năm và chiều rộng lớn của mảnh đất nền ê.

Ta gọi chiều lâu năm của mảnh đất nền là x và chiều rộng lớn của mảnh đất nền là hắn. Theo đề bài xích, tớ với hệ phương trình sau:
xy = 24 (1)
x = 3y (2)
Thay (2) vô (1), tớ được:
3y^2 = 24
y^2 = 8
y = √8 (vì hắn là phỏng lâu năm ko âm)
y ≈ 2.83
Thay hắn vô (2), tớ được:
x = 3 * 2.83
x ≈ 8.49
Vậy, chiều lâu năm của mảnh đất nền là x ≈ 8.49m và chiều rộng lớn của mảnh đất nền là hắn ≈ 2.83m.

Một mảnh đất nền hình chữ nhật với diện tích S là 24m². lõi rằng chiều lâu năm vội vàng 3 lượt chiều rộng lớn. Hãy dò thám chiều lâu năm và chiều rộng lớn của mảnh đất nền ê.

Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chu vi là 30m. lõi chiều lâu năm to hơn chiều rộng lớn 5m. Hãy tính diện tích S của mảnh đất nền ê.

Để tính diện tích S mảnh đất nền hình chữ nhật, tất cả chúng ta cần phải biết chiều lâu năm và chiều rộng lớn của mảnh đất nền này. Theo vấn đề đang được cho tới, chiều lâu năm to hơn chiều rộng lớn 5m.
Ta gọi chiều lâu năm là x (m), chiều rộng lớn là x - 5 (m). Vì chu vi của hình chữ nhật là 30m, tớ với công thức chu vi hình chữ nhật là:
2(x + x - 5) = 30
2(2x - 5) = 30
4x - 10 = 30
4x = 40
x = 10
Dựa vô độ quý hiếm x, tớ rất có thể tính diện tích S của mảnh đất nền. Diện tích hình chữ nhật được xem bằng phương pháp nhân chiều lâu năm và chiều rộng lớn cùng nhau. Vậy diện tích S của mảnh đất nền là:
Diện tích = x * (x - 5) = 10 * (10 - 5) = 10 * 5 = 50 m²
Vậy diện tích S của mảnh đất nền hình chữ nhật này đó là 50 mét vuông.

Toán lớp 4 - Tính chu vi, diện tích S hình chữ nhật - Bài 1 - Thầy Nguyễn Văn Quyền

Bạn mới mẻ học tập về tính chất chu vi và diện tích S hình chữ nhật? Đừng lo sợ, video clip này tiếp tục giúp cho bạn nắm rõ nhất về phong thái đo lường và tính toán này. Hãy nằm trong coi nhằm trở nên Chuyên Viên đo lường và tính toán hình chữ nhật!

Một mảnh đất nền hình chữ nhật với diện tích S là 48m². Tính chu vi của mảnh đất nền này.

Để tính chu vi của một mảnh đất hình chữ nhật, tớ dùng công thức chu vi của hình chữ nhật là: chu vi = 2 * (chiều lâu năm + chiều rộng).
Vì diện tích S của mảnh đất nền đang được nghĩ rằng 48m², tức là diện tích S = chiều lâu năm * chiều rộng lớn. Ta cần thiết dò thám 2 số nguyên vẹn dương với tích là 48 và tính chu vi kể từ ê.
Có một vài phương pháp để dò thám 2 số nguyên vẹn dương với tích là 48. Trong tình huống này, tớ rất có thể dò thám những cặp số nguyên vẹn dương (vd: 1 và 48, 2 và 24, 3 và 16, ...). Khi tìm kiếm được cặp số, tớ substitude độ quý hiếm của chiều lâu năm và chiều rộng lớn vô công thức chu vi nhằm đo lường và tính toán.
Ví dụ: Giả sử tớ lựa chọn cặp số nguyên vẹn dương 6 và 8.
Diện tích = 6 * 8 = 48 m².
Chu vi = 2 * (6 + 8) = 2 * 14 = 28 m.
Vậy, chu vi của mảnh đất nền này là 28 mét.

_HOOK_

Xem thêm: có bao nhiêu hình tam giác

Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chu vi là 26m. lõi rằng chiều rộng lớn vội vàng 3 lượt chiều lâu năm. Hãy dò thám chiều lâu năm và chiều rộng lớn của mảnh đất nền ê.

Gọi chiều lâu năm của mảnh đất nền là x (đơn vị m) và chiều rộng lớn là 3x (đơn vị m).
Theo đề bài xích, chu vi của mảnh đất nền hình chữ nhật là 26m.
Ta với công thức chu vi hình chữ nhật là: Chu vi = 2 x (chiều lâu năm + chiều rộng)
26 = 2(x + 3x)
26 = 2(4x)
26 = 8x
Để giải phương trình bên trên, tớ phân chia nhì vế cho tới 8:
x = 26/8
x = 3.25 (đơn vị m)
Vậy chiều lâu năm của mảnh đất nền là 3.25m và chiều rộng lớn của mảnh đất nền là 3 x 3.25 = 9.75m.

Một mảnh đất nền hình chữ nhật với diện tích S là 35m². lõi rằng chiều lâu năm là 7m. Hãy tính chiều rộng lớn của mảnh đất nền ê.

Để tính chiều rộng lớn của mảnh đất nền hình chữ nhật, tớ với diện tích S của mảnh đất nền là 35m² và chiều lâu năm là 7m.
Diện tích một mảnh đất hình chữ nhật được xem vì thế công thức: diện tích S = chiều lâu năm × chiều rộng lớn.
Với diện tích S là 35m² và chiều lâu năm là 7m, tớ rất có thể dùng công thức bên trên nhằm tính chiều rộng lớn của mảnh đất nền.
35m² = 7m × chiều rộng
Để tính chiều rộng lớn, tớ phân chia diện tích S cho tới chiều dài:
chiều rộng lớn = diện tích S / chiều dài
chiều rộng lớn = 35m² / 7m
chiều rộng lớn = 5m
Vậy, chiều rộng lớn của mảnh đất nền này đó là 5m.

Một mảnh đất nền hình chữ nhật với diện tích S là 35m². lõi rằng chiều lâu năm là 7m. Hãy tính chiều rộng lớn của mảnh đất nền ê.

Mảnh khu đất hình chữ nhật, chu vi 180m, chiều rộng lớn 3/5 chiều lâu năm - Tính diện tích S miếng đất

Bạn đang được mong muốn dò thám hiểu về miếng đất? Video này tiếp tục giúp cho bạn đo lường và tính toán chu vi và diện tích S mảnh đất nền một cơ hội đơn giản và dễ dàng. Hãy coi ngay lập tức nhằm trở nên Chuyên Viên toán lớp 4!

Toán lớp 4 - Ôn đua thân thuộc học tập kì 2 - Giải việc về chu vi diện tích S hình chữ nhật

Ôn tập dượt cho tới kỳ đua thân thuộc học tập kì 2 liệu với đơn giản? Đừng lo sợ, video clip này tiếp tục giúp cho bạn giải được những việc về chu vi và diện tích S hình chữ nhật một cơ hội nhanh gọn lẹ. Hãy coi nhằm trở nên người chất lượng tốt toán lớp 4!

Mảnh khu đất hình chữ nhật với diện tích S là 72m² và chiều lâu năm là 12m. Tìm chu vi của mảnh đất nền này.

Để dò thám chu vi của mảnh đất nền hình chữ nhật này, tớ cần phải biết rằng chu vi của một hình chữ nhật được xem vì thế công thức P.. = 2(a + b), vô ê a và b theo thứ tự là chiều lâu năm và chiều rộng lớn của hình chữ nhật.
Theo đề bài xích, diện tích S của mảnh đất nền là 72m² và chiều lâu năm là 12m. Ta rất có thể dùng công thức diện tích S của hình chữ nhật A = a * b nhằm dò thám chiều rộng lớn của mảnh đất nền.
72m² = 12m * b
b = 72m² / 12m
b = 6m
Vậy chiều rộng lớn của mảnh đất nền là 6m.
Áp dụng vô công thức chu vi của hình chữ nhật:
P = 2(12m + 6m)
P = 2(18m)
P = 36m
Vậy chu vi của mảnh đất nền hình chữ nhật là 36m.

Xem thêm: một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi

Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chu vi là 28m. lõi rằng chiều rộng lớn là 4m. Hãy tính diện tích S của mảnh đất nền ê.

Đầu tiên, tớ hiểu được chu vi của mảnh đất nền hình chữ nhật là 28m, và chiều rộng lớn của mảnh đất nền là 4m. Để tính diện tích S của mảnh đất nền, tớ rất có thể dùng công thức diện tích S hình chữ nhật: Diện tích = chiều lâu năm x chiều rộng lớn.
Vì vậy, bạn phải dò thám chiều lâu năm của mảnh đất nền. Ta hiểu được chu vi của hình chữ nhật là tổng của 2 chiều lâu năm và 2 chiều rộng lớn, tức là 28m = 2(Chiều lâu năm + 4m). Khi giải phương trình này, tớ rất có thể tìm kiếm được độ quý hiếm của chiều lâu năm.
Trong tình huống này, chu vi là 28m và chiều rộng lớn là 4m, nên tớ rất có thể tính chiều lâu năm bằng phương pháp dùng phương trình: 28m = 2(Chiều lâu năm + 4m).
Tiếp bám theo, tớ giải phương trình nhằm dò thám độ quý hiếm của chiều dài:
28m = 2(Chiều lâu năm + 4m)
28m = 2Chiều lâu năm + 8m
Trừ 8m kể từ nhì bên:
20m = 2Chiều dài
10m = Chiều dài
Vì vậy, chiều lâu năm của mảnh đất nền là 10m.
Cuối nằm trong, tớ rất có thể tính diện tích S của mảnh đất nền vì thế công thức Diện tích = chiều lâu năm x chiều rộng:
Diện tích = 10m x 4m = 40m².
Vậy diện tích S của mảnh đất nền hình chữ nhật là 40m².

Mảnh khu đất hình chữ nhật với diện tích S là 150m² và chiều rộng lớn là 10m. Hãy tính chiều lâu năm của mảnh đất nền này.

Để tính chiều lâu năm của mảnh đất nền hình chữ nhật, tớ dùng công thức tính diện tích S của hình chữ nhật, tức là: Diện tích = Chiều lâu năm x Chiều rộng lớn.
Với vấn đề đang được cho tới, diện tích S mảnh đất nền là 150m² và chiều rộng lớn là 10m, tớ có: 150 = Chiều lâu năm x 10.
Để dò thám chiều lâu năm, tớ phân chia cả nhì vế cho tới 10: Chiều lâu năm = 150 / 10 = 15m.
Vậy, chiều lâu năm của mảnh đất nền là 15m.

_HOOK_