một thửa ruộng hình chữ nhật

Đề bài

Phương pháp giải :

Bạn đang xem: một thửa ruộng hình chữ nhật

a) Chiều rộng lớn = chiều lâu năm . \(\frac{9}{{10}}\).

Sử dụng công thức tính diện tích S hình chữ nhật nhằm tính diện tích S thửa ruộng.

b) Tính lượng thóc thu hoạch được = diện tích S thửa ruộng . \(\frac{3}{4}\,\)

Tính lượng gạo thu được: lượng thóc . \(\frac{7}{{10}}\).

Lời giải cụ thể :

a) Chiều rộng lớn của thửa ruộng là:

\(20.\frac{9}{{10}} = 18\left( m \right)\)

Diện tích của thửa ruộng là:

\(20.18 = 360\left( {{m^2}} \right)\)

b) Khối lượng thóc thu hoạch được là:

\(360.\frac{3}{4} = 270\left( {kg} \right)\)

Xem thêm: ai là người đặt tên cho dòng sông

Khối lượng gạo nhận được là:

\(270.\frac{7}{{10}} = 189\left( {kg} \right)\)

Các bài bác luyện nằm trong chuyên nghiệp đề

Bài 1 :

Trong những hình sau, hình này với trục đối xứng?

Bài 2 :

Trong những hình sau, hình này không có tâm đối xứng?

Xem thêm: nguyên tử khối của cl

Bài 3 :

Trong những hình sau, hình này với tâm đối xứng?